fbpx
top

Slik jobber vi

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er en uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme asylsøkeres rettssikkerhet i Norge. NOAS bistår asylsøkere i ulike faser av asylprosessen:

Informasjon

NOAS’ informasjons- og veiledningsprogram tilbyr informasjon og veiledning til asylsøkere som nylig har kommet til Norge. Vi informerer om asylprosessen, kriterier for beskyttelse og asylsøkeres rettigheter og plikter i Norge, og gir veiledning som forberedelse til asylintervju.

Informasjonsprogrammet er en egen avdeling i NOAS, og har kontorer på ankomstsenter på Råde og ankomsttransitt for enslige mindreårige asylsøkere på Mysebu i Østfold.

NOAS tilbyr dessuten veiledning til asylsøkere som har fått avslag på sin asylsøknad. Vi gjennomgår og forklarer vedtak fra UDI og UNE, gir informasjon om den enkeltes situasjon etter et avslag og veileder om fremtidige alternativ.

Rettshjelp

NOAS gir gratis rettshjelp i asylsaker. Alle asylsøkere som har fått avslag hos Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE) kan få en vurdering av asylsaken sin hos NOAS. Der vi tror det kan være mulig å få endret resultatet i saken og få et positivt vedtak, skriver vi til Utlendingsnemnda på vegne av asylsøkeren. Vi får gjennomslag i 70 prosent av sakene vi engasjerer oss i.

NOAS har avtaler med noen advokatfirmaer om å ta enkelte asylsaker videre til domstolen. I noen utvalgte saker hvor NOAS ikke har nådd fram hos Utlendingsnemnda, har vi mulighet til å ta saken videre til rettssystemet. Den enkelte saksbehandler i NOAS vurderer om saken egner seg for slik prøving i domstolen.

NOAS tilbyr også rettshjelp og veiledning i forbindelse med søknad om familieinnvandring, permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap og ved avslag etter søknad om assistert retur.

Påvirkningsarbeid

I tillegg til å jobbe med enkeltsaker, forsøker NOAS å påvirke regelverk og asylpraksis. Vi har kontakt med politikere og ansatte i forvaltningen, og arbeider for at norske myndigheter skal følge FNs anbefalinger og respektere menneskerettighetene. Vi skriver rapporter om temaer vi mener krever ekstra oppmerksomhet.

Vi deltar også i asyldebatten og snakker med journalister og holder foredrag og innledninger for ulike typer publikum. NOAS har laget nettstedet «Rikets tilstand på asylfeltet», en statusrapport som oppsummerer den asylpolitiske utviklingen i Norge.

Se video om hvordan vi jobber:

NOAS’ rettshjelpsarbeid 2020

I 2020 fikk til sammen 91 personer positivt svar i saken etter rettshjelp fra NOAS. Det er 54 % av personene som fikk svar fra utlendingsmyndighetene, etter at NOAS var engasjert i saken.

Vi gjennomgår alle sakene vi mottar, men går bare videre med saker der vi mener en søknad bør innvilges og vi ser muligheter for å endre et negativt vedtak.

NOAS gjennomgikk 1200 saker i 2020:

I 2020 fikk NOAS svar fra myndighetene i sakene til 168 personer. For de aller fleste gjaldt saken oppholdstillatelse i Norge etter søknad om asyl eller familieinnvandring. For resten omhandlet saken andre forhold enn oppholdstillatelse, eksempelvis statsborgerskap, utvisning, assistert retur, alternativ mottaksplassering og fornyelse av oppholdstillatelse.

Over halvparten av personene NOAS bistod, fikk positivt svar etter at vi engasjerte oss i saken.