Slik jobber vi

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er en uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme asylsøkeres rettssikkehet i Norge. NOAS bistår asylsøkere i ulike faser av asylprosessen:

Informasjon

NOAS’ informasjons- og veiledningsprogram tilbyr informasjon og veiledning til asylsøkere som nylig har kommet til Norge. Vi informerer om asylprosessen, kriterier for beskyttelse og asylsøkeres rettigheter og plikter i Norge, og gir veiledning som forberedelse til asylintervju.

Informasjonsprogrammet er en egen avdeling i NOAS, og har kontorer på ankomstsenter på Råde og ankomsttransitt for enslige mindreårige asylsøkere på Mysebu i Østfold.

Rettshjelp

NOAS gir gratis rettshjelp i asylsaker. Alle asylsøkere som har fått avslag hos Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE) kan få en vurdering av asylsaken sin hos NOAS. Der vi tror det kan være mulig å få endret resultatet i saken og få et positivt vedtak, skriver vi til Utlendingsnemnda på vegne av asylsøkeren. Vi får gjennomslag i omtrent halvparten av sakene vi engasjerer oss i.

NOAS har avtaler med noen advokatfirmaer om å ta enkelte asylsaker videre til domstolen. I noen utvalgte saker hvor NOAS ikke har nådd fram hos Utlendingsnemnda, har vi mulighet til å ta saken videre til rettssystemet. Den enkelte saksbehandler i NOAS vurderer om saken egner seg for slik prøving i domstolen.

Påvirkningsarbeid

I tillegg til å jobbe med enkeltsaker, forsøker NOAS å påvirke regelverk og asylpraksis. Vi har kontakt med politikere og ansatte i forvaltningen, og arbeider for at norske myndigheter skal følge FNs anbefalinger og respektere menneskerettighetene. Vi skriver rapporter. om temaer vi mener krever ekstra oppmerksomhet.

Vi deltar også i asyldebatten og snakker med journalister og holder foredrag og innledninger for ulike typer publikum. NOAS har laget nettstedet «Rikets tilstand på asylfeltet», en statusrapport som oppsummerer den asylpolitiske utviklingen i Norge.

Se video om hvordan vi jobber:

NOAS’ rettshjelpsarbeid 2016-2018

NOAS har gjennomgått over 4000 saker siste tre år:

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image-3.png

De tre siste årene har NOAS til sammen fått svar fra UNE i sakene til 593 personer. Nesten halvparten av dem fikk oppholdstillatelse etter at NOAS hadde engasjert seg i saken. Dette er mennesker som hadde rett til opphold i Norge, og som har fått denne retten oppfylt med bistand fra oss.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image-6.png

I saker hvor NOAS deltok i nemndmøte, fikk 76 prosent av personene innvilgelse.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image-2.png