fbpx
top

Ny forskrift for lengeværende barn ikke god nok

Regjeringen foreslår endringer i utlendingsforskriften som innebærer en ny varig ordning for lengeværende barn. NOAS mener at forslaget ikke er egnet til å nå målsettingen om at barnets beste skal tillegges større vekt. 

En oppsummering av NOAS’ merknader til departementets forslag:

  1. Vi etterlyser en grundigere utredning av Norges internasjonale forpliktelser. Barnets selvstendige rettigheter etter FNs barnekonvensjon tillegges ikke tilstrekkelig vekt i departementets forslag.
  2. Vi støtter forslaget om å forskriftsfeste hvilke momenter som skal inngå i en vurdering av barnets tilknytning. Vurderingen av barnets beste må også omfatte krav til prosedyren, blant annet regler om fra hvem det skal innhentes informasjon om barnets situasjon.
  3. Innføringen av et strengt medvirkningskrav innebærer en innstramming av praksis. Et slikt krav er uforenlig med politikernes uttalte intensjon om å legge større vekt på hensynet til barnets beste. NOAS mener at barneperspektivet og barnet som selvstendig rettssubjekt må være det sentrale, og at barna i mindre grad må identifiseres med foreldrenes handlinger. Foreldres eventuelle brudd på utlendingsloven må sanksjoneres på andre måter enn ved å nekte familiene oppholdstillatelse – en reaksjon som rammer barna særlig hardt.
  4. NOAS er kritisk til å innføre et nytt skjønnsmessig kriterium om at vedtak skal være barnefaglig forsvarlige. Vilkåret har et svært uklart innhold, og står i et uklart forhold til barnets beste, og vil kunne bidra til å utvanne innholdet i barnets beste-begrepet.
  5. NOAS mener at medvirknings- og forsvarlighetskravet må tas ut av bestemmelsen, og at departementet i stedet må vedta klare retningslinjer i forskrifts form for hvordan de ulike hensynene skal avveies mot hverandre. Departementets forslag sier ikke noe om hvilken vekt de ulike hensynene skal ha og hvor terskelen for å få opphold skal ligge. Dette overlates til forvaltningen, selv om det ikke finnes muligheter for å påvirke praksis i etterkant, og selv om forvaltningen tidligere har lagt seg på en praksis som er strengere enn det regelverk og lovgivers intensjoner tilsier.
  6. Vi er svært positive til forslaget om å innføre strengere krav til begrunnelse i vedtak som berører barn.
  7. Norske myndigheter må tilby familier med lengeværende barn informasjon om regelendringene og juridisk bistand i saken.

Les NOAS’ høringsuttalelse her: NOAS’ høringsuttalelse – varig ordning lengeværende barn

Les departementets høringsbrev her: http://www.regjeringen.no/pages/38724327/Horingsbrev1.pdf