fbpx
top

Ny forskrift for lengeværende barn

Regjeringen og KrF og Venstre har blitt enige om nye regler for lengeværende barn. Reglene er fortsatt strenge, men endringene innebærer at noen flere familier enn før får opphold. Det er fortsatt et krav at barna som utgangspunkt må ha bodd fire og et halvt år i Norge og gått minst ett år på skole.

Lengeværende barn er barn som har bodd flere år i Norge uten oppholdstillatelse. Når myndighetene skal bestemme om lengeværende barn skal få opphold på humanitært grunnlag, veier de hensynet til barnets beste opp mot såkalte innvandringsregulerende hensyn.

De nye reglene beskriver hvilke innvandringsregulerende hensyn som veier tungt og hvilke som ikke har like mye å si. Reglene gjør det også tydeligere at barnets beste og barns tilknytning til Norge skal tillegges stor vekt, og i mange tilfeller gå foran innvandringsregulerende hensyn.

De nye reglene, som trådte i kraft 8. desember 2014, er en klar forbedring sammenlignet med regjeringens tidligere forslag. Kravet om at foreldre som en hovedregel må ha medvirket til å avklare egen identitet og muliggjort retur er nå fjernet. Dette er et klart signal til beslutningstagerne i Utlendingsnemda (UNE) om at barnets situasjon er viktigst. Flere lengeværende barnefamilier har fått avslag fordi foreldrene ikke har sannsynliggjort sin identitet. Med den nye forskriften vil flere av disse familiene kunne få opphold.

Forskriften sier at det kan legges stor vekt på at foreldre aktivt har motarbeidet avklaring av identitet. Hvis foreldre oppgir falsk identitet, kan altså dette stå i veien for at familien får tillatelse, selv om de har bodd i Norge i mer enn fire og et halvt år.

NOAS vil følge UNEs vurderinger svært nøye framover, for å forsikre oss om at regelendringene faktisk fører til at flere familier får opphold.

Reglene som nå er innført påvirker ikke engangsløsningen som gjelder for noen av de lengeværende barna. Les mer om engangsløsningen her.

Hvor mange barn får bli?
I følge tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) har totalt 330 utreisepliktige barn i asylmottak vært i Norge i tre år eller mer per 30.11.2014. 124 av disse barna har bodd i Norge i over fem år.

Etter dagens praksis må barn ha bodd i Norge i mer enn fire og et halvt år og gått minst ett år på skole før de har en tilknytning som er sterk nok til at de kan få oppholdstillatelse. I en del saker kreves det enda lengre botid fordi barnets beste veies opp mot innvandringsregulerende hensyn. Det er bare hvis det er helt spesielle forhold, som alvorlige helseproblemer, at det kan være aktuelt å gi tillatelse til barn som har vært her mindre enn fire og et halvt år og ikke er i skolealder.

Det er vanskelig å si hvor mange flere familier som får bli på grunn av de nye reglene, og det er ikke mulig å si nøyaktig hvordan den nye praksisen blir. De nye reglene åpner for en mindre streng praksis overfor de lengeværende barnefamiliene, og reglene vil særlig kunne få betydning for de 124 barna som har bodd i Norge i mer enn fem år.

Behov for rettshjelp
Lengeværende barnefamilier må sende inn en omgjøringsbegjæring for at UNE skal vurdere saken deres på nytt. Det er viktig at denne inneholder relevant informasjon som er beskrevet i de nye reglene. NOAS tilbyr familier gratis rettshjelp og kan sende inn omgjøringsbegjæringer for dem som kan ha utsikter til å få tillatelse etter nye regler. 

For å kunne tilby alle de aktuelle barnefamiliene nødvendig rettshjelp, fortsetter rettshjelpsdugnaden for de lengeværende barna. Vi trenger flere støttespillere, og oppfordrer alle til å støtte dugnaden.

Les mer:

Informasjon til deg som er asylsøker og trenger rettshjelp fra NOAS.

Les mer om rettshjelpsdugnaden her.

Les forskriften og rundskriv her og her.