fbpx
top

Norge svikter statsløse

FN mener Norge må gjøre mer for å sikre statsløses rettigheter. Det framkom i et seminar om statsløshet arrangert av NOAS, UNHCR og UNICEF 1. oktober.

I Norge finnes omkring 3000 statsløse ifølge offisiell statistikk. Disse utgjør ikke en stor gruppe, men det å være statsløs er et kjempeproblem for dem det gjelder. Statsløse uten oppholdstillatelse hindres tilgang til grunnleggende rettigheter som arbeid, utdanning og bevegelsesfrihet. De får ikke levd sine liv, og det handler om menneskers identitet. Det sa Kai Eide, styreleder i NOAS, da han åpnet seminaret i advokatbyrået Wiersholms lokaler.

Norge har tilsluttet seg FNs konvensjon om statsløses stilling av 1954 og FNs konvensjon om begrensning av statsløshet av 1961. Allikevel mangler Norge en statsløs-definisjon i lovverket. Det finnes ingen prosedyrer for å avgjøre hvem som skal ha status som statsløs, og heller ikke en egen oppholdsstatus for statsløse.

Vurderer definisjon av statsløse i norsk regelverk

Katja Boye fra Kunnskapsdepartementet opplyste i sin innledning under seminaret at regjeringen, som oppfølging av anbefalinger fra FNs menneskerettighetsråd, vil vurdere å ta inn en definisjon av statsløse i norsk regelverk. Men Norge vurderer ikke å etablere en prosedyre for å avgjøre statsløshet, og regjeringen mener at 1954-konvensjonen ikke forplikter Norge til å anse statsløshet som et selvstendig oppholdsgrunnlag. Det er i strid med FNs høykommissær for flyktningers (UNHCR) oppfatning om at å gi oppholdstillatelse er en logisk og nødvendig forutsetning for at statsløse skal få innfridd rettighetene etter 1954-konvensjonen.

Statsløshet er et menneskeskapt problem

På seminaret understreket Melanie Khanna fra UNHCR at statsløshet er et menneskeskapt problem, basert på politisk vilje til å ekskludere. Det handler om dårlig lovgivning, og mangel på bestemmelser i regelverket for å sikre statsløses rettigheter. Hun forklarte at mangel på statsborgerskap står i veien for retten til å ha rettigheter. Det kan i mange land for eksempel hindre tilgang til helserettigheter, barns rett til skolegang, og retten til å arbeide. UNHCR anbefaler at Norge innfører en statsløshet-definisjon i lovverk og en statsløshetsprosedyre, og at statsløse gis oppholdstillatelse i tråd med 1954-konvensjonen.

900 statsløse barn i Norge

Ifølge Marthe Engedahl fra FNs barnefond (UNICEF), er det ifølge offisielle tall omtrent 900 statsløse barn i Norge. Flere titalls barn fødes hvert år til statsløshet i Norge. UNICEF anslår at halvparten av statsløse i Europa er barn. Vi vet lite om de statsløse barna som befinner seg i Norge, og om de får de tjenestetilbudene og den beskyttelsen de har krav på. UNICEF anbefaler at Norge gjennomfører en lovendring for å forhindre at barn fødes inn i statsløshet, og at situasjonen til statsløse barn i Norge kartlegges. UNICEF mener også at en statsløshetsdefinisjon bør tas inn i lovverket, og at det bør etableres en statsløshetsprosedyre.

Prøver statsløshetsaker for retten

Aleksandra Segelstad og Kari Ellila Brodahl fra advokatfirmaet Wiersholm og André Møkkelgjerd fra advokatfirmaet Sulland orienterte under seminaret om statsløshetssakene det jobbes med gjennom NOAS’ domstolsprosjekt. NOAS etablerte domstolsprosjektet i 2015, i samarbeid med flere advokatfirmaer, for å prøve utvalgte, prinsipielle asylsaker for retten. Sakene velges ut blant sakene NOAS mottar i rettshjelpsarbeidet. Les mer om domstolsprosjektet her.

Som avslutning på seminaret fikk vi sterke vitnesbyrd om hvordan det er å leve som statsløs i Norge. Se Salah fortelle om livet som statsløs:

Les mer om Norges behandling av statsløse her.

Les mer om UNHCRs kampanje mot statsløshet her.