fbpx
top

NOAS’ velgerguide om asylpolitikk

I forbindelse med stortingsvalget 2013 har NOAS evaluert de ulike partienes asylpolitikk. Vi har gjennomgått partienes programmer, og sett på hvilken politikk partiene har ført i praksis og hvilke uttalelser og forslag de har framsatt.

Kriteriene for vurderingen bygger på NOAS’ visjon og verdier. Vi har undersøkt i hvilken grad partienes asylpolitikk ivaretar følgende normer, verdier og prinsipper:

  • humanisme
  • rettssikkerhet
  • solidaritet med asylsøkere
  • Norges internasjonale forpliktelser
  • respekt for FNs anbefalinger om hvem som skal gis beskyttelse

ARBEIDERPARTIET
Ap-2_webArbeiderpartiet har de siste årene ført en veldig streng asylpolitikk, og den rødgrønne regjeringen har gjennomført kraftige innstramminger. Asylpolitikken er nå strammet inn omtrent så mye det er mulig uten å bryte internasjonale konvensjoner.

Arbeiderpartiet har stått for en asylpraksis som på mange områder går på tvers av FNs anbefalinger – selv om det står i partiprogrammet at anbefalingene skal være et viktig grunnlag for politikken. Arbeiderpartiet har programfestet flere liberaliserende endringer som de ikke har gjennomført etter åtte år ved makten, for eksempel å øke antallet kvoteflyktninger til 1500.

Arbeiderpartiet fører en streng politikk overfor papirløse og lengeværende barn. Humanitære hensyn tillegges lite vekt, og det skal i dag veldig mye til å få opphold på humanitært grunnlag. Arbeiderpartiet innførte ordningen med midlertidige tillatelser til enslige asylsøkerbarn mellom 16 og 18 år, som innebærer at barna kan bo og gå på skole i Norge fram til de er myndige, men så kan sendes ut.

Sentrale Arbeiderparti-representanter kommer ofte med uttalelser som bidrar til mistenkeliggjøring av asylsøkere. De formidler et inntrykk av at flertallet av asylsøkere skjuler sin identitet, selv om dette ikke er tilfelle. Jens Stoltenberg har gjennom flere uttalelser bidratt til at asylsøkere assosieres med kriminalitet og terrorisme.

Mange internt i partiet er uenige i Arbeiderpartiets asylpolitikk, men har så langt ikke fått gjennomslag.

 + Tar klart til orde mot menneskerettsstridige forslag fra Frp.

Bryter med FN-anbefalinger.
Humanitetshensyn tillegges lite vekt. Hard linje overfor blant annet papirløse og lengeværende barn.
Uttalelser fra partitopper som bidrar til mistenkeliggjøring av asylsøkere.

TERNINGKAST: 2


FREMSKRITTSPARTIET
Frp-1_webFrp vil kraftig begrense antallet mennesker som kommer til Norge fra land utenfor den vestlige kulturkrets. De vil hermetisk stenge Europas yttergrenser, blant annet ved å bygge en mur mellom Hellas og Tyrkia, for å hindre at mennesker kommer for å søke om beskyttelse. Frp vil vektlegge integreringspotensial i avgjørelsen av hvilke flyktninger som får oppholdstillatelse i Norge.

Frp mener at flyktninger bør hjelpes i sine nærområder, og at det bør opprettes flyktningmottak i afrikanske land i stedet for å ta mange flyktninger inn i Norge. Frp har foreslått å avvikle den vanlige asylordningen i Norge.

Frp har fremmet en rekke forslag som er i strid med Norges folkerettslige forpliktelser. Mange av partiets forslag vil aldri kunne gjennomføres i praksis, så lenge Norge er tilsluttet internasjonale menneskerettighetskonvensjoner.

Frp vil føre en restriktiv praksis i asylsaker, og ønsker lukka mottak for asylsøkere. Slike lukka mottak vil innebære fengsling i strid med Norges menneskerettslige forpliktelser. Frp mener at barnets beste ikke skal være et grunnleggende hensyn, men bare ett blant flere hensyn. Dette vil være i strid med barnekonvensjonen.

Frp-representanter har en rekke ganger kommet med grove og misvisende karakteristikker av asylsøkere. Blant annet har Siv Jensen omtalt asylsøkere generelt som voldtektsmenn og narkokriminelle.

+ Vil gi barnevernet omsorg for enslige asylsøkerbarn mellom 15 og 18 år.

Ønsker en praksis som bryter med menneskerettighetskonvensjoner og FNs anbefalinger.
Vil hindre mennesker fra å komme til Norge og Europa for å søke asyl.
Vil vektlegge flyktningers integreringspotensial.
Svært grove og feilaktige påstander om at asylsøkere er kriminelle.

TERNINGKAST: 1


HØYRE
H-2_webHøyre ønsker en streng, men rettferdig asylpraksis. Da Høyre sist hadde regjeringsmakt, gjennomførte de betydelige innstramminger på asylfeltet. Det var Høyre som innførte en praksis hvor Norge bryter med anbefalinger fra FN om hvem som skal gis beskyttelse.

Høyre står for en veldig streng politikk overfor papirløse og barn som har vært lenge i Norge uten tillatelse. Høyre mener at humanitetshensyn og hensynet til barnets beste ikke bør være avgjørende i disse sakene, men at det er viktigere å sanksjonere uønsket opptreden og å sende et signal om at Norge fører en streng og konsekvent politikk.

Høyre bruker ofte uttrykk som «grunnløse asylsøknader» og «illegale innvandrere», og bidrar på den måten til å skape et inntrykk av at asylsøkere ikke har gode grunner til å be om beskyttelse, men at de forsøker å lure seg til opphold i Norge.

Erna Solberg har flere ganger framstilt asylsøkere som lykkejegere og bagatellisert problemene til mennesker på flukt.

+ Vil gi psykisk syke asylsøkere bedre oppfølging.

Ensidig opptatt av kontroll.
Gjennomførte kraftige innstramminger sist de hadde regjeringsmakt.
Bryter med FNs anbefalinger.

TERNINGKAST: 2


SOSIALISTISK VENSTREPARTI
SV-5_webSV ønsker en asylpolitikk som er solidarisk, rettssikker og rettferdig. SV mener at anbefalingene fra FN må brukes som en minimumsstandard, og at ingen skal returneres til et land FN sier det ikke er trygt å sende flyktninger til. SV mener at Norge har et ansvar for å ta imot en høyere andel av verdens flyktninger enn det vi gjør i dag, og vil øke antallet kvoteflyktninger.

SV vil opprette en asyldomstol etter svensk modell for å styrke asylsøkeres rettssikkerhet. SV vil også opprette et ombud for asylsøkere og flyktninger.

SV mener at barnets beste må gå foran innvandringsregulerende hensyn, og at barn som har vært lenge i Norge må få opphold på humanitært grunnlag. SV vil avvikle ordningen med midlertidige tillatelser til enslige asylsøkerbarn mellom 16 og 18 år. SV vil gi styrke papirløses rett til helsehjelp, og gi opphold til dem som har vært i Norge uten tillatelse i mange år og ikke kan sendes ut.

Den rødgrønne regjeringen har ført en asylpolitikk som går helt på tvers av SVs standpunkter. SV har ikke klart å få gjennomslag for sin asylpolitikk i regjering.

+ Opptatt av solidaritet med mennesker på flukt og at Norge må ta sin del av ansvaret for verdens flyktninger.
+ FNs anbefalinger må være en minstestandard.
+ Vil styrke asylsøkeres rettssikkerhet.
+ Legger stor vekt på humanitetshensyn og hensynet til barnets beste.

Har ikke klart å få gjennomslag for sin asylpolitikk i regjering.

TERNINGKAST: 5


SENTERPARTIET
Sp-3_webSenterpartiet har stilt seg bak den rødgrønne regjeringens strenge asylpolitikk. De skriver i programmet at de vil føre en asylpolitikk som bygger på anbefalingene fra FN, men har i praksis stått for en politikk som på en rekke punkter bryter med FNs anbefalinger.

Historisk sett har Senterpartiet beveget seg fra å være et parti som vektlegger humanitet og solidaritet i asylpolitikken, til å prioritere kontroll og innstramminger.

Senterpartiet vil ha en konsekvent asylpolitikk der rettssikkerhet og menneskerettigheter ivaretas. Partiet ønsker en klar asylpraksis, og mener det vil bidra til at færre av dem som ikke har behov for beskyttelse, vil søke om asyl i Norge.

Enkelte Senterparti-politikere har tatt til orde for en mer human politikk, og blant annet bedt den rødgrønne regjeringen om å myke opp praksisen overfor lengeværende barn. Andre Senterparti-representanter har argumentert for en strengere linje som innebærer at færre søker asyl i Norge.

+ Har tatt til orde for sterkere vektlegging av barnets beste.

Har stått bak kraftige innstramminger på asylfeltet.
Bryter med FNs anbefalinger.
Har framsatt ønske om å redusere antallet asylsøkere.

TERNINGKAST: 3


KRISTELIG FOLKEPARTI
Krf-4_webKrF vil øke antallet kvoteflyktninger. De mener at ingen som risikerer forfølgelse skal sendes hjem, men ønsker også å redusere antallet asylsøkere som ikke har gode grunner til å søke asyl i Norge. KrF nevner ikke FNs anbefalinger i sitt program. KrF er opptatt av at ingen asylsøkere skal gis avslag som innebærer at de må skjule sin religion i hjemlandet.

Krf mener at hensynet til barnets beste må tillegges større vekt enn i dag. Barnevernet bør ha omsorgsansvar også for enslige asylsøkerbarn mellom 15 og 18 år.

KrF har inngått i forskjellige regjeringer med veldig ulik asylpolitisk profil. Bondevik I-regjeringen førte en liberal og solidarisk asylpolitikk. Bondevik II-regjeringen gjennomførte imidlertid kraftige asylinnstramminger og stod for en politikk som brøt med FNs anbefalinger.

KrF har gjentatte ganger kritisert den rødgrønne regjeringens restriktive asylpolitikk. Ikke minst ønsker KrF at hensynet til barnets beste skal vektlegges mer enn i dag, og at flere lengeværende barn skal få opphold.

+ Vil legge mer vekt på hensynet til barnets beste.
+ Ønsker flere kvoteflyktninger.
+ Opptatt av å gi beskyttelse til mennesker som risikere forfølgelse på grunn av sin tro.

Førte en streng asylpolitikk sist de hadde regjeringsmakt.
Nevner ikke FNs anbefalinger i sitt program.
Dårlige muligheter for å få gjennomslag for asylpolitikken i regjeringssamarbeid med Høyre/Frp.

TERNINGKAST: 4


VENSTRE
V-5_webVenstre er opptatt av at asylsøkere ikke skal returneres i strid med FNs anbefalinger. Partiet vil grunnlovsfeste retten til å søke asyl og øke antallet kvoteflyktninger. Venstre vil styrke asylsøkeres rettssikkerhet.

Venstre ønsker at menneskelige hensyn skal tillegges større vekt. De vil gi opphold til personer som ikke kan returneres etter fem år, og styrke papirløses rett til helsehjelp. Venstre vil legge mer vekt på hensynet til barnets beste, og vil at barn som har bodd mer enn tre år i Norge som hovedregel må få opphold. Venstre vil avvikle ordningen med midlertidige tillatelser til barn mellom 16 og 18 år.

Venstre har inngått i forskjellige regjeringer som har ført svært forskjellig asylpolitikk. Bondevik I-regjeringen førte en human og solidarisk asylpolitikk, mens under Bondevik II-regjeringen ble regelverk og praksis på asylfeltet strammet kraftig inn.

Venstre har vært en tydelig kritiker av de rødgrønnes restriktive asylpolitikk, og tatt til orde for en mer human asylpolitisk kurs. Venstre har i flere år løftet fram omlegging av asylpolitikken i human retning som et viktig tema for partiet.

+ Vil grunnlovsfeste retten til asyl.
+ Ønsker en asylpraksis basert på FNs anbefalinger.
+ Vil styrke asylsøkeres rettssikkerhet.
+ Legger stor vekt på humanitetshensyn og hensynet til barnets beste.

Førte en streng asylpolitikk sist de hadde regjeringsmakt.
Dårlige muligheter for å få gjennomslag for asylpolitikken i regjeringssamarbeid med Høyre/Frp.

TERNINGKAST: 5


RØDT
Rodt-5_webRødt ønsker en solidarisk flyktningpolitikk, og vil gjøre det enklere for mennesker på flukt fra forfølgelse og undertrykking å søke asyl i Norge. Rødt vil øke antallet kvoteflyktninger og mener det er en skandale at vi returnerer asylsøkere i strid med FNs anbefalinger.

Rødt vil stoppe bruk av fengsling i asylsaker. Partiet vil styrke asylsøkeres rettssikkerhet, blant annet ved å innføre en asyldomstol.

Rødt mener at barns rettigheter skal ha forrang foran innvandringspolitiske hensyn, og at voksne papirløse som har vært lenge i Norge og ikke kan returneres, må få oppholdstillatelse. Partiet vil gi papirløse fullverdige helserettigheter. De vil også gi papirløse og asylsøkere arbeidstillatelse.
Rødt har ikke hatt noen representanter på Stortinget den siste perioden.

+ Vil føre en solidarisk asylpolitikk basert på FNs anbefalinger.
+ Vil øke antallet kvoteflyktninger.
+ Legger stor vekt på humanitetshensyn og hensynet til barnets beste.
+ Vil stoppe bruk av fengsling i asylsaker.

Har til nå ikke hatt praktisk innflytelse på asylpolitikken.

TERNINGKAST: 5


MILJØPARTIET DE GRØNNE
MDG-5_webDe Grønne ønsker en human og solidarisk asylpolitikk og mener at vi som et rikt, fredelig og demokratisk land har et særlig ansvar for mennesker på flukt. En restriktiv politikk er usolidarisk både overfor mennesker i nød og overfor andre land som da må ta en større del av byrden. De Grønne vil ikke sende mennesker tilbake til land FN advarer mot å returnere til, og de vil gi klimaflyktninger beskyttelse på samme måte som flyktninger etter flyktningkonvensjonen. De Grønne vil øke antallet kvoteflyktninger til 2000.

De Grønne ønsker bedre forhold ved asylmottakene og arbeidstillatelse og norskopplæring til flere. De vil gi enslige mindreårige asylsøkere tettere oppfølging enn i dag. De Grønne vil gi papirløse oppholdstillatelse etter fem år, og barn etter tre år.

+ Vil føre en solidarisk asylpolitikk basert på FNs anbefalinger.
+ Vil øke antallet kvoteflyktninger.
+ Legger stor vekt på humanitetshensyn og hensynet til barnets beste.
+ Vil gi arbeidstillatelser til flere asylsøkere.

Har til nå ikke hatt praktisk innflytelse på asylpolitikken.

TERNINGKAST: 5


Bakgrunnsnotatet for velgerguiden kan lastes ned her (PDF).