fbpx
top

NOAS’ velgerguide om flyktningpolitikk 2021

NOAS har evaluert hvorvidt de politiske partiene fører en politikk som ivaretar asylsøkere og flyktningers grunnleggende rettigheter. Vurderingen er basert på en gjennomgang av partiprogrammene, stemmegivning og forslag fremmet i Stortinget den siste stortingsperioden og i den offentlige debatten.

Trykk på logoene under eller scroll nedover for å lese mer.

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet (Ap) fører en streng asyl- og flyktningpolitikk, og har støttet en rekke innstramningstiltak de siste årene som utfordrer menneskerettighetene og hemmer integreringen. Med partiets migrasjonsmanifest vedtatt på landsmøtet i 2019, tok partiet et ytterligere steg i restriktiv retning. Partiet har i tillegg selv fremmet forslag i Stortinget som innskrenker rettigheter.

Ifølge Arbeiderpartiets program for neste stortingsperiode, skal partiets asyl- og innvandringspolitikk «bygge på våre grunnleggende verdier og internasjonale forpliktelser».

Arbeiderpartiet mener det er behov for en «mer rettferdig asylordning», som beskrives slik: «Den må sikre flere beskyttelse i det første trygge landet de kommer til, og hjelpe flere gjennom kvoteflyktningordningen. Vi må bekjempe årsakene til at mennesker legger ut på flukt, og skille klarere mellom konvensjonsflyktninger og de med behov for subsidiær beskyttelse. Vi vil ha en dreining av flyktningpolitikken til flere kvoteflyktninger fremfor asylsøknader ved grensen.»

Arbeiderpartiets faktiske politikk samsvarer dårlig med formuleringen om at asyl- og innvandringspolitikken skal bygge på internasjonale forpliktelser. Svært bekymringsfullt er partiets forslag, vedtatt av Stortinget i desember 2020, om å innføre et skille mellom personer som får beskyttelse etter FNs flyktningkonvensjon og personer som får beskyttelse etter andre menneskerettskonvensjoner – såkalt subsidiær beskyttelse. Arbeiderpartiet vil ha mer bruk av midlertidige oppholdstillatelser og begrensning i retten til familiegjenforening for personer med subsidiær beskyttelse. Ytterligere begrensninger i retten til familiegjenforening kan bryte med menneskerettighetene, og tiltakene vil skade integreringen.

Etter forslag fra Arbeiderpartiet, ba også Stortinget regjeringen om å arbeide for at asylsøkere skal kunne sendes til såkalte «trygge tredjeland» utenfor EU. Dette reiser alvorlige spørsmål ved hvordan asylsøkernes sikkerhet og menneskerettigheter skal ivaretas, og innebærer at ansvar for verdens flyktninger flyttes til land utenfor Europa – som allerede tar et uforholdsmessig stort ansvar.

Arbeiderpartiet har bidratt til enkelte positive endringer for barn. Partiet har blant annet fremmet forslag om alternativer til internering av barn i forbindelse med tvangsreturer, og forslag om innføring av såkalte «sårbarhetskriterier» for enslige mindreårige asylsøkere for å minske bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Det nye partiprogrammet inneholder flere punkter om bedre rettssikkerhet for barn på flukt.

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet (FrP) ønsker en svært restriktiv asyl- og flyktningpolitikk, og er det eneste partiet på Stortinget som vil frata mennesker på flukt retten til å få beskyttelse i Norge. FrP har støttet og fremmet en rekke innstramningsforslag på Stortinget som har utfordret menneskerettighetene, og jobbet for innstramninger i forhandlinger med regjeringspartiene.

Ifølge partiprogrammet vil FrP ha et nytt asylsystem som «skal bygge på prinsippet at det skal være umulig å få opphold i Norge gjennom å komme til grensen som asylsøkere.» Personer som søker asyl i Norge, skal overføres til et asylsenter i utlandet. Norge skal ifølge det nye asylsystemet «inngå avtaler med trygge tredjeland for å få på plass slike tilbud ved hjelp av bistandspenger.» De som innvilges beskyttelse, skal få opphold i det trygge tredjelandet. Det skal ikke være mulig å oppsøke asylsenteret i tredjeland direkte for å søke om asyl.

FrP vil legge til rette for et lavt antall kvoteflyktninger. Antallet skal fastsettes av Stortinget, men privatpersoners engasjement bestemmer om hele kvoten utløses.

FrP har blant annet fremmet forslag i Stortinget om å begrense retten til innreise til Norge for mennesker på flukt, og at flyktninger ikke skal unntas inntektskravet for å bli gjenforent med nærmeste familie. Det vil ikke ivareta flyktningers rett til familieliv etter menneskerettighetene. FrP har også foreslått at enslige mindreårige asylsøkere kun skal gis midlertidig oppholdstillatelse, uten rett til familiegjenforening. Heldigvis ble ingen av disse forslagene vedtatt.

Høyre

Høyre fører en restriktiv asyl- og flyktningpolitikk, både sett hen til partiprogrammet og praktisk politikk. Høyre har støttet en lang rekke innstramninger de siste årene. Det er særlig bekymringsfullt at Høyre ønsker å skyve ansvaret for flyktninger over på tredjeland, og at partiet ønsker mer bruk av midlertidige oppholdstillatelser.

Høyre vil ifølge partiprogrammet føre en «streng, forutsigbar og bærekraftig innvandringspolitikk». Partiet mener at Norge i hovedsak skal bidra økonomisk til å hjelpe flyktninger i nærområdene til hjemlandet, i stedet for å øke antallet flyktninger som får komme til Norge.

Høyre vil «være en pådriver for avtaler hvor mennesker med reelt beskyttelsesbehov får opphold i tredjeland, og benytte bistandsmidlene som et verktøy for å oppnå enighet eller inngå slike avtaler». De vil returnere asylsøkere som har vært i trygge tredjeland før de kom til Norge, og utrede et system hvor Norge gir beskyttelse til sårbare personer med beskyttelsesbehov ved å betale for omplassering til trygge tredjeland. I praksis vil dette bety at Norge fraskriver seg ansvaret for flyktninger og skyver dette over på allerede overbelastede land utenfor Europa gjennom bruk av økonomisk makt.

Høyre vil at det som hovedregel kun skal gis midlertidig opphold i Norge, og forventer tilbakeføring til områder personer har flyktet fra når dette blir trygt. Det er bredt dokumentert hvilke negative konsekvenser midlertidig og usikker oppholdsstatus har for psykisk helse og integrering.

Kristelig folkeparti

Kristelig Folkeparti (KrF) ønsker en mer rettssikker asyl- og flyktningpolitikk, men er bundet av regjeringssamarbeidet. Partiet har som del av regjeringen stemt nei til forslag i Stortinget om styrket rettssikkerhet for mennesker på flukt. Partiet har imidlertid i regjering bidratt til å begrense påvirkningen av den restriktive politikken til Høyre og Fremskrittspartiet.

Ifølge partiprogrammet, vil KrF føre «en human, rettferdig og ansvarlig asylpolitikk som styrker asylsøkeres rettsikkerhet.» Partiet mener Norge må samarbeide med FN og EU om ulike tiltak for å beskytte flyktninger og migranter, og ta en internasjonal lederrolle i arbeidet med å gi beskyttelse til mennesker på flukt.

KrF har bidratt til at regjeringens Granavolden-plattform inneholder noen positive punkter for rettighetene til mennesker på flukt, blant annet om styrket rettshjelp og gjennomgang av klageordningen for utlendingssaker. Justis- og beredskapsdepartementet, som har vært styrt av Fremskrittspartiet og Høyre, har imidlertid ikke sørget for fortgang i disse sakene – og nødvendige tiltak har ikke blitt iverksatt. Regjeringen har foreslått endringer i Utlendingsnemnda (UNE), klageinstansen i utlendingssaker, men sørger ikke for nødvendig reform for å sikre rettssikkerheten.

Før KrF gikk inn i regjering i januar 2019, fremmet partiet et representantforslag i Stortinget om å styrke rettssikkerheten i asylprosessen ved blant annet å gi flere mulighet til å forklare seg muntlig for UNE. Etter regjeringsutvidelsen stemte imidlertid KrF med regjeringen og mot sitt eget forslag da det ble behandlet i Stortinget i mars 2019.

KrF har i regjering jobbet for bedre rettssikkerhet for konvertitter, og for en engangsløsning som gir oppholdstillatelse til en gruppe eldre, lengeværende asylsøkere.

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Miljøpartiet De Grønnes (MDG) asyl- og flyktningpolitikk fremmer rettssikker behandling av mennesker på flukt, både sett hen til partiprogrammet og faktisk gjennomført politikk. Partiet har stemt for forslag i Stortinget for å bedre rettssikkerheten til asylsøkere og flyktninger, og har engasjert seg i debatten om relokalisering av asylsøkere og den uholdbare situasjonen for mennesker på flukt i Hellas.

Ifølge MDGs nye partiprogram, bygger partiets asyl- og flyktningpolitikk på «asylretten og solidaritet med dem som flykter». Når noen land stenger grensene for mennesker i nød, mener MDG det er «viktig at Norge fører en human, anstendig og forutsigbar flyktningpolitikk, med forankring i menneskerettighetene og anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger».

I påvente av felleseuropeiske løsninger, vil partiet styrke samarbeidet med andre villige EU-land om ansvarsfordeling for asylsøkere og evakuering ved akutte humanitære situasjoner i flyktningleirer i Europa.

MDGs program inneholder alle de punktene NOAS’ anser som de viktigste for å bedre rettssikkerheten til asylsøkere og flyktninger, blant annet innføring av topartsprosess i Utlendingsnemnda (UNE) og mer rettshjelp i utlendingssaker.

I den siste stortingsperioden har MDG blant annet fremmet forslag i Stortinget om å gjeninnføre rimelighetsvilkåret i internfluktvurderingen i asylsaker, og forslag om relokalisering av asylsøkere fra Hellas.

Rødt

Rødts partiprogram fremmer rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger, og partiet har stemt for forslag i Stortinget som innebærer bedring i behandlingen av mennesker på flukt. Rødt har imidlertid ikke prioritert asylsøkere og flyktninger høyt i den offentlige debatten.

Rødt vil ifølge partiprogrammet at «menneskers rett til å søke asyl i Norge ikke skal hindres». Norge skal ifølge partiet «overholde sine menneskerettslige forpliktelser, som fastslår retten til å søke asyl, forsvare flyktningkonvensjonen og følge anbefalingene til FNs høykommissær for flyktninger».

Rødt har blant annet fremmet forslag i Stortinget om ikke å returnere asylsøkere til Hellas etter Dublin-avtalen, på grunn av den økonomiske situasjonen og det store antallet flyktninger og ubehandlede asylsøknader i Hellas. Partiet har også fremmet forslag om å tilby Hellas avlastning gjennom å ta imot enslige mindreårige asylsøkere og barnefamilier fra flyktningeleirene, og forslag om evakuering av flyktninger fra Hellas – med bakgrunn i den kritiske Moria-situasjonen – i det omfang norske kommuner har kapasitet til.

Senterpartiet

Senterpartiet (Sp) har ført en streng asyl- og flyktningpolitikk, og stemt for mange innstramninger i Stortinget. Programmet for neste stortingsperiode inneholder imidlertid flere gode punkter for rettssikkerheten for mennesker på flukt, men det gjenstår å se hvilken politikk partiet vil føre i praksis. Partiet snakker lite om asyl- og flyktningpolitikk i den offentlige debatten.

Ifølge Senterpartiets partiprogram vil partiet «føre en ansvarlig og anstendig flyktning- og asylpolitikk som bygger på våre internasjonale forpliktelser, humane tradisjoner, vår nasjonale kapasitet og anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger».

Senterpartiet mener at dagens asylsystem ikke er rettferdig for dem som trenger det mest. Partiet ønsker å prioritere kvoteflyktninger gjennom FN, samt øke humanitær hjelp i nærområdene for å hjelpe så mange som mulig. Partiet peker samtidig på behov for kontroll med egne grenser og hvem som kommer til landet for å sikre god integrering.

Ved gjennomgang av representantforslag i Stortinget den siste stortingsperioden, fant vi ikke et eneste forslag om innvandring fremmet av Senterpartiet. Det, sammen med lite aktivitet på feltet i offentlig debatt, tyder på at Senterpartiet har lite engasjement for asyl- og flyktningpolitikk.

Senterpartiet løftet imidlertid situasjonen til statsløse under debatt i Stortinget om ureturnerbare, og fremmet følgende løse forslag til saken: «Stortinget ber regjeringen gjennomgå forbudet mot midlertidig arbeidstillatelse til ureturnerbare asylsøkere og vurdere en differensiering av regelverket blant annet for statsløse og eldre asylsøkere.»

Sosialistisk Venstreparti

Sosialistisk Venstreparti (SV) har en aktiv asyl- og flyktningpolitikk for bedre rettsikkerhet for mennesker på flukt. Partiet har fremmet en rekke forslag i Stortinget for bedre ivaretakelse av asylsøkere og flyktningers grunnleggende rettigheter, og deltar ofte i den offentlige debatten på innvandringsfeltet.

Ifølge partiprogrammet, mener SV at «Norge må stå i front for å fremme et internasjonalt samarbeid som møter de humanitære behovene, fremmer asylretten og motvirker de grunnleggende årsakene til at folk blir drevet på flukt.» Partiet vil «støtte felleseuropeiske initiativ for å avlaste land som opplever høye ankomster av asylsøkere, og bidra til et solidarisk, forpliktende og permanent kvotesystem i Europa, som ivaretar asylsøkeres rettssikkerhet og grunnleggende rettigheter.»

SV vil at Norge skal føre «en solidarisk, rettferdig og raus asyl- og flyktningpolitikk, som følger FNs anbefalinger.» SV vil ikke åpne for å sende asylsøkere som har søkt om beskyttelse i Norge til tredjeland utenfor EU for behandling av asylsøknaden, og vil kjempe mot en stadig økende tendens til mer midlertidig opphold og manglende respekt for retten til familieliv.

SV er aktive i debatt om asyl- og flyktningpolitikk både i Stortinget og i media. Partiet har fremmet mange representantforslag på Stortinget den siste stortingsperioden for å bedre rettssikkerheten til mennesker på flukt. De har blant annet fremmet forslag om barnets beste i utvisningssaker, opphør av flyktningstatus og gjeninnføring av rimelighetsvilkåret i internfluktvurderingen i asylsaker.

Venstre

Venstre ønsker en rettssikker asyl- og flyktningpolitikk, som ivaretar mennesker på flukts grunnleggende rettigheter. Partiet har imidlertid som del av regjeringen stemt mot forslag i Stortinget som ville bedret rettssikkerheten til flyktninger. Samtidig har Venstre i regjering bidratt til å begrense skadene av den restriktive politikken til Høyre og Fremskrittspartiet.

Venstre vil ifølge partiprogrammet føre «en liberal og human asyl- og innvandringspolitikk som tar vare på dem som har behov for beskyttelse». Partiet vil «bidra til å styrke FNs høykommissær for flyktninger sin stilling og bidra til aksept rundt deres anbefalinger», og mener Norge som en hovedregel skal «legge seg på den linjen som er foreskrevet av Høykommissæren».

Venstre mener det er uheldig for integreringen at flyktninger må gå lenge med midlertidig oppholdstillatelse før de får permanent opphold, og vil redusere perioden med midlertidighet – og gi trygghet til mennesker på flukt.

Venstre har sammen med Kristelig Folkeparti sørget for en regjeringsplattform med flere positive punkter for asylsøkere og flyktninger. Granavolden-plattformen inneholder blant annet et punkt om å styrke rettshjelpsordningene, og et punkt om å gjennomgå klageordningen på utlendingsfeltet. Få endringer i praksis har dessverre skjedd på disse områdene. Justis- og beredskapsdepartementet, som har ansvar for innvandring, har vært styrt av Fremskrittspartiet og Høyre.

Venstre bidro til at regjeringen har relokalisert barnefamilier fra uholdbare forhold i Hellas, selv om antallet personer vedtatt hentet kun var 50.

Det er uheldig at Venstre ikke sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, komiteen som behandler saker om innvandring.