fbpx
top

NOAS vant fram i Høyesterett

Viktig seier i Høyesterett for konvertitters rettsikkerhet.

Vesam Heydari (42) kom fra Iran til Norge i 2009, og har kjempet flere runder i rettssystemet for å vinne fram i asylsaken. Saken har omhandlet Heydaris konvertering til kristendommen, og hvilken risiko det utgjør ved en retur til hjemlandet.

Høyesterett har nå behandlet saken hans, og NOAS var partshjelper. Vi vant fram med vårt syn om at domstolene, i tråd med norsk lov og internasjonale forpliktelser, har rett til å overprøve vurderingene til forvaltningen i konvertittsaker – også vurderinger om fremtidig forfølgelse. Høyesterett konkluderer:

(71) UNEs vurdering av hva asylsøkeren vil foreta seg ved retur er underlagt full domstolsprøving og ikke begrenset til en forsvarlighetsvurdering.

Vi vant også fram med at konvertitter ikke må bevise at det er sannsynlighetsovervekt for forfølgelse ved retur, det er nok med det vanlige beviskravet «noenlunde sannsynlig»:

(72) Beviskravet er som ved vurderingen etter utlendingsloven § 28 for øvrig, hvorvidt det er «noenlunde sannsynlig» at vedkommende vil opptre slik at han utsetter seg for en risiko for forfølgelse.

NOAS reagerer på at staten har ønsket å endre rettstilstanden hva gjelder domstolsprøving og beviskravet, som ville betydd en markant svekking av flyktningers rettigheter. Høyesteretts konklusjoner er avgjørende for å sikre flyktningers rett til beskyttelse.

Saken skal nå tilbake til ny vurdering i lagmannsretten. Dette fordi Høyesterett mente lagmannsretten ikke hadde vurdert betydningen av at Heydari under oppholdet i Norge har endret sine forklaringer og aktiviteter. Selv om saken skal behandles på nytt, må lagmannsretten følge Høyesteretts avgjørelse om domstolsprøving og beviskrav.

NOAS takker advokatfirmaet Wiersholm og Bettina Banoun som representerte oss i saken.

 

Les hele dommen her: https://www.domstol.no/no/hoyesterett/avgjorelser/2022/hoyesterett—sivil/HR-2022-925-A/

 

Les mer om saken:

https://www.noas.no/prover-utlendingsnemnda-une-a-endre-spillereglene-i-demokratiet-nar-de-ikke-far-det-som-de-vil/

https://rett24.no/articles/konvertitt-har-kjort-prosess-i-12-ar–na-ma-lagmannsretten-ga-om-igjen

https://www.nrk.no/vestland/hogsterett-krev-at-konvertittsak-vert-handsama-pa-ny-1.15957097

 

Kontakt i NOAS: Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver, 404 93 689 / jon.ole.martinsen@noas.org