fbpx
top

NOAS' uttalelse til regjeringens innstramningsforslag

NOAS er kritisk til regjeringens forslag til innstramninger i utlendingsforskriften. Flere av forslagene er basert på sviktende juridisk grunnlag, og representerer dermed en alvorlig svekkelse av asylsøkernes rettssikkerhet. NOAS er enig i at enhver asylsak må vurderes individuelt, men ser ikke behovet for en presisering av dette. Når det gjelder internflukt, avviker departementets forslag helt klart fra UNHCRs retningslinjer, og det kan heller ikke forenes med den nye utlendingsloven, slik den er vedtatt. Videre er NOAS svært kritisk til en enda snevrere tolkning av suverenitets- og humanitetsklausulene i Dublin-forordningen – ikke minst når dette skjer samtidig som EU-kommisjonen foreslår å utvide bruken av disse unntaksreglene. Vi mener også at det er sterkt kritikkverdig å bruke midlertidige tillatelser for mindreårige i påvente av at de blir 18 år og kan returneres. Dette er en omvei for å unngå Barnekonvensjonen. Når det gjelder effektivisering av nemndbehandlingen, har NOAS stilt seg positiv til dette under forutsetningen av at flere søkere vil få muligheten til å få behandlet sine saker i nemndmøte. Det er imidlertid ingenting som tyder på at departementet har en slik hensikt, og NOAS kan derfor ikke støtte forslaget. Les hele høringsuttalelsen her.