fbpx
top

NOAS: Tøffere linje rammer asylbarna

Familiefaren har fått avslag på sin asylsøknad, men kona og barna har fått oppholdstillatelse. Utlendingsnemnda mener det er tatt hensyn til barnas situasjon ettersom faren kan få besøke dem innen fem år. -Historien om kurderfamilien i Oppdal er et nytt bevis på at asylpolitikken i Norge har blitt mye hardere den siste tiden. Det er svært beklagelig at man tar mindre hensyn til barna nå enn tidligere. Etter vår mening vil det være i strid med den allmenne rettsoppfatning at en småbarnsfar som har oppholdt seg ulovlig i landet, skal bli behandlet like strengt som en storkriminell asylsøker, sier konstituert generalsekretær i Noas, Sylo Taraku, til Adresseavisen.

Familiefaren har fått avslag på sin asylsøknad, men kona og barna har fått oppholdstillatelse. Utlendingsnemnda mener det er tatt hensyn til barnas situasjon ettersom faren kan få besøke dem innen fem år.

 

Noas mener at den tøffere linjen i asylpoli- tikken rammer asylbarna. Barneombudet er også bekymret.


Tekst og foto: TOMMY FOSSUM – Adresseavisen.

 

Noas mener at justisminister Knut Storberget og myndighetene tar for lite hensyn til barna i asylpolitikken.

-Historien om kurderfamilien i Oppdal er et nytt bevis på at asylpolitikken i Norge har blitt mye hardere den siste tiden. Det er svært beklagelig at man tar mindre hensyn til barna nå enn tidligere. Etter vår mening vil det være i strid med den allmenne rettsoppfatning at en småbarnsfar som har oppholdt seg ulovlig i landet, skal bli behandlet like strengt som en storkriminell asylsøker, sier konstituert generalsekretær i Noas, Sylo Taraku, til Adresseavisen.

Han synes Utlendingsnemndas reaksjon mot kurderfamilien i Oppdal er urimelig.

-Det må tas mer hensyn til barna. Det er barna som blir skadelidende når en av foreldrene utvises fra landet for flere år. I denne saken mener vi at reaksjonen fra myndighetene har vært uforholdsmessig streng. Vi er bekymret over at myndighetene i stadig flere saker overser hensynet til barnets beste, sier Taraku, som vil jobbe politisk for at den strengere praksisen ikke rammer barna.

-I tråd med FNs barnekonvensjon bør det være et overordnet prinsipp at barn ikke blir straffet på en urimelig måte på grunn av denne type feilgrep gjort av deres foreldre.

Også barneombud Reidar Hjermann er bekymret over utviklingen.

Han vil ikke kommentere saken om kurderfamilien i Oppdal direkte, men bekrefter at barneombudet blir oftere kontaktet i slik saker.

-Jeg er særlig bekymret over at innvandringspolitiske hensyn synes å bli tillagt stor vekt til tross for at Stortinget har gitt signaler om at det skal legges stor vekt på barnets beste.

FNs barnekomité har tidligere uttalt generelt at små barns tilknytning til foreldrene er viktig. Komiteen uttrykte i sine kommentarer fra 2005 bekymring for norsk praksis i utvisningssaker som omfatter barn, og i sine nye merknader fra 2010 gjentar komiteen at barnets rett til å leve sammen med begge foreldrene må bli grundig vurdert i saker om utvisning av en av foreldrene, uttaler Hjermann.