fbpx
top

NOAS støtter rettshjelpsutvalgets forslag

NOAS støtter alle rettshjelpsutvalgets forslag angående utlendingssaker, som vil innebære en styrking av rettshjelpen for denne gruppen.

NOAS gjennomgår et stort antall utlendingssaker i rettshjelpsarbeidet vårt, og ser et tydelig behov for mer rettshjelp for å ivareta den enkeltes grunnleggende rettigheter.

Ordinære asylsaker
NOAS støtter rettshjelpsutvalgets forslag om at stykkprisen i ordinære asylsaker økes fra fem til åtte timer.

Barnefamilier
NOAS støtter rettshjelpsutvalgets forslag om at det gis et tillegg på to timer rettshjelp for samboere og for hvert barn over sju år.

Nemndmøter
NOAS støtter rettshjelpsutvalgets forslag om at advokatene gis salær for medgått tid i nemndmøter, og at det gis tre timer rettshjelp til forberedelser.

Dublinsaker og saker om tilbakekall, utvisning og bortvisning
NOAS støtter rettshjelpsutvalgets forslag om å øke stykkprisen til fem timer i Dublin-saker og saker om tilbakekall, utvisning og bortvisning.

Barn som berøres i utvisningssaker
NOAS mener at hvert barn som berøres i utvisningssaker bør gis minimum tre timer ekstra rettshjelp.
Nektelse av realitetsbehandling etter utlendingsloven §§ 32 a og d
NOAS støtter en gjeninnføring av rett til fritt rettsråd (gratis rettshjelp) i saker der det nektes realitetsbehandling av asylsøknader.

Saker med begrenset opphold på grunn av ID-tvil
NOAS mener at:
• det bør gis rett til fritt rettsråd til (tidligere) enslige mindreårige og barnefamilier ved første gangs søknad om oppheving av begrensninger i oppholdstillatelse (etter utlendingsloven § 38 (5)).
• advokatene bør gis øremerkede midler til å forkynne vedtak om begrensede tillatelser til (tidligere) enslige mindreårige, gitt at tillatelsene er vanskelige å forstå. Fritt rettsråd bør også gis til ungdom som har fylt 18 år på vedtakstidspunktet.

Saker om familiegjenforening
Rettshjelpsutvalget uttaler i utredningen at familiegjenforening er en type utlendingssak som har klare vilkår og lite skjønn, og mener behovet for bistand i disse sakene i de fleste tilfeller dekkes av forvaltningens veiledningsplikt.
NOAS mener det er åpenbart at det finnes en rekke familieinnvandringssaker der det er rimelig å innvilge fritt rettsråd. Samtidig anerkjenner vi at det ikke vil være hensiktsmessig å bruke ressurser på saker hvor vilkårene er klare, og det er gitt at en klage ikke vil føre frem. Vi mener derfor det må gjøres en utredning av i hvilke typer saker det er rimelig å gi gratis rettshjelp, uten at dette nødvendigvis gis i alle saker om familieinnvandring.

Domstolsprøving av utlendingssaker
NOAS støtter rettshjelpsutvalgets forslag om at det innføres en støtteordning for rettslig prøving av utlendingssaker.
Rettshjelpsutvalget konstaterer behovet for at prinsipielle utlendingssaker prøves i domstolene, og foreslår at fire millioner bevilges til dette årlig. NOAS koordinerer et domstolsprosjekt, der 59 prosent av sakene så langt har fått gjennomslag. Prosjektet mangler imidlertid ressurser, og økonomisk støtte til domstolsprøvingen ville bidratt til å sikre utvikling av prosjektet i tråd med behov.

Les hele høringsuttalelsen her