fbpx
top

NOAS’ rettshjelpsarbeid virker

I 2020 fikk til sammen 91 personer positivt svar i saken etter rettshjelp fra NOAS. Det er 54 % av personene som fikk svar fra utlendingsmyndighetene, etter at NOAS var engasjert i saken.

NOAS gjennomgikk 1200 saker i 2020

NOAS gir gratis rettshjelp i saker om asyl, familieinnvandring, permanent opphold og statsborgerskap. Les mer om de ulike sakstypene her.

Vi gjennomgår alle sakene vi mottar, men går bare videre med saker der vi mener en søknad bør innvilges og vi ser muligheter for å endre et negativt vedtak.

NOAS avviser mange av sakene vi mottar, fordi vi mener det ikke er realistisk å få endret resultatet. Selv om vi kan være uenige i at det er gitt avslag i en sak, vil det ofte være vanskelig å få vedtaket omgjort. Vi forklarer personer som får saken avvist hos oss, hvorfor vi ikke ser grunnlag for å gå videre med den.

Vi engasjerer oss i saker hvor det er gjort feil, hvor det foreligger ny informasjon av vesentlig betydning for saken, eller hvor det er prinsipielt viktig å utfordre utlendingsmyndighetenes praksis. Vi skriver da til Utlendingsdirektoratet (UDI) eller til Utlendingsnemnda (UNE) på vegne av personen saken gjelder.

Over halvparten av personene NOAS bistod fikk positivt svar

I 2020 fikk NOAS svar fra myndighetene i sakene til 168 personer. For de aller fleste gjaldt saken oppholdstillatelse i Norge etter søknad om asyl eller familieinnvandring. For resten omhandlet saken andre forhold enn oppholdstillatelse, eksempelvis statsborgerskap, utvisning, assistert retur, alternativ mottaksplassering og fornyelse av oppholdstillatelse.

Over halvparten av personene NOAS bistod, fikk positivt svar etter at vi engasjerte oss i saken.

59 % gjennomslag i NOAS’ domstolsprosjekt

Siden 2015 har 80 saker blitt henvist til rettslig prøvning gjennom prosjektet. I 54 av sakene har det kommet endelig avgjørelse, hvor 32 saker har fått endret resultat til klientens favør. Siden oppstarten av prosjektet har vi altså vunnet frem i 59 % av sakene.