fbpx
top

NOAS reagerer på lang ventetid for asylavhør

Politiavhøret er det viktigste dokumentet i enhver asylsak og utgjør selve søknaden om asyl. En ventetid på 5 måneder fra asylsøkers ankomst i Norge fram til politiavhøret finner sted er nå normalt. «De lange ventetidene er fullstendig uholdbare, og er en reell trussel mot asylsøkernes rettssikkerhet», uttaler Jan S. Jørgensen, generalsekretær i NOAS.

Politiavhøret er det viktigste dokumentet i enhver asylsak og utgjør selve søknaden om asyl. En ventetid på 5 måneder fra asylsøkers ankomst i Norge fram til politiavhøret finner sted er nå normalt. «De lange ventetidene er fullstendig uholdbare, og er en reell trussel mot asylsøkernes rettssikkerhet», uttaler Jan S. Jørgensen, generalsekretær i NOAS.

Inntil 7 måneder ventetid

Den lange ventetiden for asylsøkere og især ventetiden på å få avhør har lenge vært en av NOAS’ største bekymringer. Situasjonen har i løpet av de siste to årene gradvis forverret seg, og for øyeblikket venter over 2000 asylsøkere på å bli avhørt. På tross av at NOAS ved en rekke anledninger har påpekt dette problemet ovenfor norske myndigheter, er ventetiden nå lenger enn noensinne. Vi har erfart at enkelte asylsøkere har måttet vente så lenge som 7 måneder på asylavhør, mens en ventetid på 4-5 måneder er svært vanlig.

Frustrasjon og avmakt

NOAS har i det siste året besøkt over 80 asylmottak. Etter det vi erfarer er det en direkte sammenheng mellom de lange ventetidene og usikkerheten som knytter seg til politiavhøret, og den frustrasjon og avmakt som finnes på mange asylmottak. Den lange ventetiden før asylsøkere får fortalt sin historie og gitt sin begrunnelse for å søke asyl, er i seg selv en trussel mot asylsøkers rettssikkerhet. Det er en høyst menneskelig faktor å glemme detaljer over tid. I politiavhøret legges det ofte stor vekt på detaljer, og asylsøkers hukommelse kan derfor i denne sammenhengen være skjebnesvanger.

I følge UDIs statistikk tar det for tiden gjennomsnittlig 11 uker for å få avhør, og 35 uker for svar fra UDI. Etter det NOAS erfarer er det ikke uvanlig med 10 måneders saksbehandlingstid hos UDI, etter politiavhør. En asylsøker må ofte belage seg på over et års ventetid før første svar på asylsøknaden.

Vilkårlig og urettferdig

Asylavhør utføres av politiet i distriktet hvor søkeren blir registrert, selv om søkere etter registrering blir flyttet til asylmottak andre steder i landet. Dette betyr at Oslo politidistrikt og Asker og Bærum politidistrikt har fått størsteparten av ansvaret for asylavhør, og det er derfor asylsøkere som er registrert hos disse to politikamrene har lengst ventetid.

Asylsøkere som blir registrert andre steder i landet får ofte avhør etter langt kortere ventetid. Disse befinner seg på de samme mottakene som asylsøkere registrert i Oslo, Asker og Bærum. For de sistnevnte oppfattes det som vilkårlig og urettferdig hvem som avhøres først. Asylsøkere får heller ingen beskjed om når politiavhøret vil bli foretatt, og blir dermed gående i fullstendig uvisshet.

Politiet har, på tross av økningen i antallet asylsøkere, ikke fått økede ressurser til å utføre denne typen avhør. Både asylsøkere og ansatte ved asylmottak uttrykker frustrasjon over at delegasjoner fra politiet forlater asylmottak etter bare å ha avhørt et fåtall av ventende søkere.

Manglende fleksibilitet

Politiet i de store ankomstdistriktene har nylig begynt å overføre ansvaret for asylavhør i enkelte saker til politiet i de distriktene hvor asylsøker er bosatt. Dette har imidlertid skjedd svært sent og i liten målestokk. NOAS finner det uforståelig at politiet ikke har vært mer fleksible med denne overføringen av saker.

NOAS mener at avhørsoppgaven, inntil intervju skal overtas av UDI neste sommer, må flyttes fra ankomstdistriktene til distriktene hvor asylsøkerne blir bosatt i mottak. Asylsøkere som venter på politiavhøret bør tidlig få vite når dette skal finne sted.

Overtas av UDI

UDI skal etter planen overta ansvaret for avhør i asylsaker fra og med 1.7. neste år. NOAS vil igjen minne om at UDI bør forberede overtagelsen av avhørsfunksjonen på en slik måte at man i framtiden unngår den lange ventetiden.

Aktuelle lenker:

  • Dagbladet 16.11.99: – Hvor blir politiet av?