fbpx
top

NOAS reagerer på Politiets fellesforbunds uttalelser

NOAS reagerer på uttalelser fra PFs lokallagsleder Geir Petter Pettersen på Trandum om asylsøkere som vinningskriminelle og en fare for det norske samfunn når de slipper ut av internering. Se saken på NRK her

NOAS har skrevet brev til Politiets fellesforbund hvor vi presiserer følgende:

NOAS reagerer sterkt når Politiforbundets fremste tillitsvalgte på Trandum på vegne av sitt forbund og sine kollegaer gir uttrykk for at asylsøkere som gruppe er å anse som kriminelle. Og at asylsøkere som slippes ut fra internering representerer en trussel om økt kriminalitet i det norske samfunn. Det er det samme som at Politiets Fellesforbund oppfordrer hele Norges befolkning til å være på vakt overfor asylsøkere. En tredjedel av asylsøkere i norske mottak i dag har fått avslag på søknad om opphold og har oversittet utreisefrist. Dermed kan grunnlag være tilstede for å internere dem på Trandum i forbindelse med tvangsretur. Dette gjør dem IKKE til kriminelle vinningsforbrytere.

Les brevet fra NOAS her

 

Holdninger til asylsøkere hos forbundets tillitsvalgte på Trandum

 

NOAS, Norsk Organisasjon for Asylsøkere, reagerer på de uttalelsene som kom fra lokallagsleder for Politiets Fellesforbunds lokallagsleder på Trandum, Geir Petter Pettersen i Dagsrevyens 19-sending på NRK i går, 5. juni. Hans uttalelser er gjengitt på NRKs nyhetstjeneste på nett og på Politiets Fellesforbunds hjemmeside;

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8180932

NRK innleder med at 46 av de 65 innsatte ved Trandum utlendingsinternat er de siste dagene sluppet fri på grunn av streiken. Videre vises det til at de streikende ber nå folk om å låse husene sine og passe på lommebøkene.

– En del dem som sitter på Trandum er vinningskriminelle, da er det bare å anta at de vil gjenoppta sin kriminelle adferd når de slippes fri, sier lokallagsleder for Politiets utlendingsenhet (PU) Geir Petter Pettersen.

– Da er det bare å si til folk at de må låse husene sine og passe på lommebøkene.

– Som gammel politimann er det ikke en behagelig situasjon å slippe kriminelle ut av fengsel og internater, men vi stiller oss 100 prosent bak kravet som Unio har mot staten, sier Pettersen.

Utgangspunktet for å være internert på Trandum er at personen skal uttransporteres fra Norge. Noen av de som skal uttransporteres er personer uten lovlig opphold som har begått kriminelle handlinger. Noen av disse har ved pågripelse påberopt seg at de søker asyl i landet. Andre er personer som har kommet til landet for å søke om asyl. Som asylsøker er du lovlig i landet inntil du eventuelt får et endelig avslag og du oversitter utreisefristen. Oversittes utreisefristen brytes utlendingsloven og personen/familien oppholder seg ulovlig i landet. Men å oversitte utreisefrist og bryte utlendingsloven er ikke en kriminell handling, og asylsøkere som er i en slik situasjon er ikke kriminelle, fordi om de har handlet i strid med norsk lov på dette punktet.

Da EUs returdirektiv ble implementert i norsk lov i desember 2010, ga det sterkt utvidet adgang til å internere asylsøkere ved mistanke om at de motarbeidet avklaring av identitet eller ville unndra seg utreisefrist. Dermed sitter det asylsøkere internert som ikke har gjort annet galt enn å ikke kunne eller ville bidra til å avklare egen identitet, ikke oppgi bostedsadresse eller ikke å ville frivillig returnere til sitt opprinnelsesland. NOAS forsvarer ikke brudd på norsk lov, men vil sterkt understreke at mange av de asylsøkere vi er i kontakt med, handler som de gjør på bakgrunn av opplevelser og erfaringer som har gitt dem en sterk subjektiv frykt for retur til sitt opprinnelsesland.

NOAS reagerer derfor sterkt når Politiforbundets fremste tillitsvalgte på Trandum på vegne av sitt forbund og sine kollegaer gir uttrykk for at asylsøkere som gruppe er å anse som kriminelle. Og at asylsøkere som slippes ut fra internering representerer en trussel om økt kriminalitet i det norske samfunn. Det er det samme som at Politiets Fellesforbund oppfordrer hele Norges befolkning til å være på vakt overfor asylsøkere. En tredjedel av asylsøkere i norske mottak i dag har fått avslag på søknad om opphold og har oversittet utreisefrist. Dermed kan grunnlag være tilstede for å internere dem på Trandum i forbindelse med tvangsretur. Dette gjør dem IKKE til kriminelle vinningsforbrytere.

NOAS forventer at Politiets Fellesforbunds leder offentlig markerer avstand til de uttalelser som lokallagsleder Geir Pettersen kom med på Dagsrevyens sending i går kveld.

NOAS ønsker videre at forbundsleder Arne Johannesen medvirker til et snarlig møte mellom forbundets medlemmer på Trandum og NOAS. NOAS har som en del av sitt oppdrag å informere om asylsøkeres situasjon og arbeide for å fremme respekt og rettssikkerhet for asylsøkere. I dette ligger tett kontakt med de ulike myndigheter og faggrupper som arbeider med asylsøkere.

 

Med vennlig hilsen

 

Ann-Magrit Austenå

Generalsekretær