fbpx
top

NOAS oppfordrer til å gjenoppta behandlingen av asylsaker fra Syria snarest

28. april i fjor besluttet norske myndigheter å stanse behandlingen av asylsøknader fra Syria i påvente av en avklaring av situasjonen der. I følge tall fra UDI var det i mai i år rundt 200 søkere som ventet på behandling av sakene sine. 75 % av disse var registrert etter at opprøret startet.  Det har nå gått 14 måneder uten  at noe har skjedd i sakene deres. NOAS anmoder i dag Justisdepartementet snarest mulig å gjenoppta behandlingen av asylsøknader fra Syria. NOAS mener det er umenneskelig ikke å behandle asylsøknader på bakgrunn av det som er den reelle situasjonen i Syria; en fullstendig uoversiktlig borgerkrig med brutale drap, tortur og andre grove menneskerettighetsbrudd fra flere parter i konflikten.

28. april i fjor besluttet norske myndigheter å stanse behandlingen av asylsøknader fra Syria i påvente av en avklaring av situasjonen der. I følge tall fra UDI var det i mai i år rundt 200 søkere som ventet på behandling av sakene sine. 75 % av disse var registrert etter at opprøret startet.  Det har nå gått 14 måneder uten at noe har skjedd i sakene deres. NOAS mener det er umenneskelig ikke å behandle asylsøknader på bakgrunn av det som er den reelle situasjonen i Syria nå; en fullstendig uoversiktlig borgerkrig med brutale drap, tortur og andre grove menneskerettighetsbrudd fra flere parter i konflikten.

I følge Utlendingsloven § 33, kan myndighetene stille saker som gjelder beskyttelse i bero når det “…foreligger konkrete omstendigheter som kan begrunne en forventning om snarlig bedring i situasjonen i det området søkere om oppholdstillatelse etter § 28 kommer fra”. Behandlingen av saker kan stilles i bero i inntil seks måneder, og forlenges med én ny periode på seks måneder om de samme vilkårene foreligger. Beslutningsmyndigheten ligger for disse tilfellene hos departementet.

I november 2011, da det var allerede var gått seks måneder, klaget NOAS den langvarige berostillelsen inn for Sivilombudsmannen, med bakgrunn i at berostillelsen ikke var i samsvar med bestemmelsen i Utlendingslovens § 33. Justisdepartementet skrev i en kommentar at begrunnelsen for å stanse saksbehandlingen var forvaltningens behov for opplysning av sakene, og at det ikke hadde sammenheng med en forventning om snarlig forbedring av situasjonen.

Myndighetene legger til grunn at det er ingen absolutt rettslig grense for hvor lang tid forvaltningen kan stanse saksbehandlingen i påvente av avklaring og informasjonsinnhenting. Hensynet til søkernes behov for avklaring veies opp mot forvaltningens behov for «tilstrekkelig informasjon for å kunne behandle sakene på en forsvarlig måte». 2. mai tok UDI selv til orde for å gjenoppta behandlingen av syriske asylsøknader. De avventer fortsatt en avklaring fra Justisdepartementet.

NOAS blir kontaktet av desperate syriske asylsøkere som opplever seg strandet i Norge, uten verken å få avklart sin situasjon eller å kunne være til hjelp for familie som er igjen i det voldsherjede landet. Det kommer daglige meldinger om nye krigsforbrytelser, overgrep mot sivilbefolkningen og utstrakt bruk av tortur mot voksne og barn. Konflikten i landet karakteriseres nå av FN som borgerkrig, og det er ingen utsikter til en løsning. NOAS anmoder derfor Justisdepartementet om snarest mulig å gjenoppta behandlingen av asylsøknader fra Syria. Les brevet til Justisdepartementet her

 

 

Pressekontakter: Ann-Magrit Austenå, tlf. 95 92 64 48

                         André Møkkelgjerd, tlf. 91 60 11 41