fbpx
top

NOAS om UNEs vedtak om Hellas og Somalia

NOAS kommenterer: I løpet av tre dager har Utlendingsnemnda (UNE) offentliggjort to beslutninger som begge korrigerer kontroversielle vedtak fra tidligere i år; henholdsvis stornemndvedtakene om retur av asylsøkere til Hellas fra februar og om retur til Mogadishu og Sør-Somalia fra mars. Dette innebærer etter NOAS sitt syn nødvendige steg i riktig retning, men gir også grunn til å følge med på hva som blir de faktiske konsekvensene framover. Vi tenker her særlig på at begge beslutninger er ledsaget av påpekninger fra den politiske ledelsen i Justisdepartementet om at mange må regne med å måtte returnere til sine hjemland.

NOAS kommenterer: I løpet av tre dager har Utlendingsnemnda (UNE) offentliggjort to beslutninger som begge korrigerer kontroversielle vedtak fra tidligere i år; henholdsvis stornemndvedtakene om retur av asylsøkere til Hellas fra februar og om retur til Mogadishu og Sør-Somalia fra mars.

Dette innebærer etter NOAS sitt syn nødvendige steg i riktig retning, men gir også grunn til å følge med på hva som blir de faktiske konsekvensene framover. Vi tenker her særlig på at begge beslutninger er ledsaget av påpekninger fra den politiske ledelsen i Justisdepartementet om at mange må regne med å måtte returnere til sine hjemland. 

Stopp i returer til Hellas

UNE har nå besluttet å innføre en midlertidig stopp i returene av asylsøkere som har kommet fra Hellas. Beslutningen skyldes en anmodning fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), som er i ferd med å fatte en prinsipiell dom om saken (se pressemeldingen fra UNE her). I tillegg har Justisdepartementet bestemt at Norge skal overta behandlingen av søknadene (se pressemeldingen om dette her).

NOAS ser det som positivt av norske myndigheter velger å svare så raskt på anmodningen fra EMD. På den annen side hadde vi gjerne sett at dette hadde skjedd på eget initiativ, etter lang tid med grundig dokumentasjon av fullstendige uakseptable forhold i Hellas. Til tross for dette har Norge ikke bare opprettholdt returpraksisen, men også ligget helt i Europa-toppen når det gjelder antall tilbakesendelser.

Vi ser det også som positivt at Regjeringen, etter oppfordring fra UDI, har bestemt at asylsøknadene skal behandles her, slik at asylsøkeren ikke blir gående og vente på en avklaring på ubestemt tid.

Som det framgår av pressemeldingen og kommentarer til media betoner justisminister Knut Storberget at mange asylsøkere i stedet må regne med å bli sendt rett til sine hjemland. NOAS vil med interesse følge med på hvordan den norske asylpraksisen utvikler seg i den kommende perioden, og håper at returstoppen til Hellas ikke vil medføre ytterligere innstramninger i en allerede meget streng asylpolitikk.

Stopp i returer til Mogadishu

UNEs stornemnd har fattet et nytt prinsippvedtak angående retur til Mogadishu, som medfører en endring i forhold til hva som ble bestemt av samme instans tidligere i år (se omtale av det nye vedtaket her).

I det foregående vedtaket ble det åpnet for at de fleste som kommer fra den somaliske hovedstaden skal kunne henvises til retur dit, eventuelt til internflukt i øvrige Sør-Somalia. Dette ble møtt med kraftig kritikk fra NOAS og andre organisasjoner, inkludert FNs Høykommissær for flyktninger, som har frarådet retur til hele Sør-Somalia (se deres siste anbefaling fra mai her).

Etter at UDI hadde bedt Justisdepartementet om å avklare praksisen i forhold til Mogadishu, ba departementet UNE om å foreta et nytt stornemndvedtak (se instruksen her), og det er dette som nå er fattet. Ikke overraskende innebærer vedtaket en korrigering til det som har vært UDIs praksis; nemlig at retur til Mogadishu kun vil være aktuelt i helt spesielle tilfeller, for personer som har spesielle forutsetninger for å klare seg, mens resten vil være vernet.

Vedtaket gjelder imidlertid kun retur til selve Mogadishu; UNEs tidligere beslutning om at det skal kunne henvises til internflukt i Sør-Somalia står ved lag, etter at dette fikk sin tilslutning fra departementet (slik det framgår av pressemeldingen). Dette innebærer at et ukjent antall asylsøkere fra Mogadishu kan bli henvist til internflukt i andre deler av Sør-Somalia, noe som altså er stikk i strid med UNHCRs anbefalinger. NOAS betrakter dermed UNEs siste beslutning bare som en delvis korrigering av et sterkt kritikkverdig vedtak, og vil derfor fortsette å arbeide for en praksisendring som omfatter retur til hele Sør-Somalia.

NB: Asylsøkere fra Mogadishu som har fått avslag kan søke Utlendingsnemnda på nytt. Et skjema som kan brukes til dette kan lastes ned fra denne siden.