fbpx
top

NOAS om statsbudsjettet for 2013: Barn og rettssikkerhet

NOAS mener det er viktig at regjeringen øker potten til fri rettshjelp og gir Utlendingsnemnda økte ressurser og beskjed om å prioritere barn. Rettssikkerhet for alle asylsøkere og ivaretakelse av barns beste er svært viktig når saksbehandlingen skal effektiviseres og flere returneres med tvang.

Utlendingsnemnda (UNE) får 25 ekstra millioner i 2013. Regjeringens klare krav er at nemnda både får ned saksbehandlingstiden og prioriterer saker der barn er involvert. NOAS understreker betydningen av å styrke både den barnefaglige kompetansen i UNE og barns rett til å bli hørt i behandling av oppholdssøknader fra lengeværende barn.

Etter regjeringens innstramming i asylpolitikken i 2008 – 09 har NOAS merket stor økning i antallet asylsøkere som trenger fri rettshjelp og rådgivning. Fra et årlig snitt på mellom 6 – 700 saker fram til 2009, har NOAS i 2010 og 2011 ligget på rundt 1200 nye saker årlig. For 2012 ligger vi an til å få rundt 1400 nye saker.

NOAS besøker i år mottak over hele landet. Der møter vi mange asylsøkere som ikke har forstått hva som har skjedd i sakene deres. Dermed er de dårlig i stand til å gjøre gode valg for seg og familien i en situasjon med avslag.

Asylsøkere får i dag ikke tilsendt vedtaket fra Utlendingsdirektoratet, UDI. Noen får vedtaket overlevert via sin advokat. Men en god del får vedtaket bare opplest over telefon – via telefontolk. Mange opplever i tillegg lite kvalitet i de 5 timene advokatbistand de får til å utforme klage overfor UNE. Til sammen gjør dette at mange asylsøkere har svært dårlig forståelse både av hvorfor de har fått avslag fra UDI og hvor i prosessen de befinner seg.  Noe som igjen påvirker forståelsen av hva som er relevant informasjon for saken deres, deres evne til å få fram slik informasjon til klagebehandlingen i UNE og hvordan de forholder seg til sin egen situasjon etter avslag.

På denne bakgrunn er NOAS svært skuffet over at Justisdepartementet i 2012 kuttet støtten til vårt rettshjelpsarbeid. I følge budsjettforslaget for justisområdet skal departementet nå lyse ut rettshjelpmidler og utarbeide utfyllende retningslinjer for tilskudd til spesielle rettshjelpstiltak. NOAS oppfordrer justisminister Grete Faremo til å sikre plass for fri rettshjelp til asylsøkere innenfor den økte rettshjelpspotten for 2013.