fbpx
top

NOAS’ nye rettshjelpsprosjekt

NOAS har utvidet sitt engasjement for asylsøkere. Basert på tidligere erfaring med bistand i asylsaker, har NOAS etablert en prosjektgruppe som velger ut spesielt egnede saker for rettslig prøving av UNEs vedtak.

 Arbeidet skjer i samarbeid med advokatfirmaer som har erklært seg villig til å prosedere sakene gratis (pro bono).

Prosjektet bygger på en avtale inngått mellom NOAS og ett advokatfirma (Wiersholm) og på erfaringene fra Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe. (A&P) Her ble det konstatert et betydelig udekket rettshjelpsbehov, til dels alvorlige mangler ved UNEs saksbehandling og feil ved majoriteten av de vedtak som ble prøvet.  Resultatet var at mange asylsøkere vant frem og fikk beskyttelse. A&P nedla sin virksomhet i 2014. Det har vært et ønske om å videreføre den omfattende advokatdugnad som ble skapt ved A&Ps virksomhet.

Prosjektgruppe gjennomgår saker
NOAS har valgt å ta den utfordringen. Ut fra sin omfattende portefølje velger NOAS ut saker som egner seg for domstolsprøving. Prosjektgruppen, som etterprøver vurderingen og treffer endelig avgjørelse /vedtak om hvilke saker som henvises til advokat, består i dag av:

Jonas W. Myhre – Høyesterettsadvokat og tidligere nestleder i Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe

Vigdis Vevstad – Dr. Jur og nestleder i NOAS’ styre

Georg Abusdal Engebretsen – advokat i Wiersholm

Mina Hoff (vara) – advokat i Wiersholm

Andreas Furuseth – juridisk seniorrådgiver i NOAS

Jon Ole Martinsen – seniorrådgiver i NOAS

Olivia Mocanasu – Legal representative i UNHCR (Stockholmkontoret) 

Krav til saker som velges ut
Et grunnvilkår er at saken skal ha rimelig utsikt til å føre frem. Saken bør ha prinsipiell betydning, et krav som kan fravikes når tungtveiende hensyn gjør seg gjeldende. Effekten av dette er at kun et mindretall av de saker som NOAS årlig behandler vil kvalifisere for rettslig prøvning. 

Prosjektet er drøftet med Advokatforeningen, som uttaler at NOAS’ prosjekt er en svært positiv oppfølging av Aksjons- og prosedyregruppens viktige innsats for styrket rettssikkerhet for en utsatt gruppe.

Foreløpig har prosjektgruppen behandlet 10 saker og syv av dem er videresendt til advokatfirmaer for rettslig prøving.

For mer informasjon om prosjektet ta kontakt med:
Jon Ole Martinsen: jom@noas.org – mobil: 404 93 689.
Jonas Myhre: jwmyhre@online.no – mobil: 916 03 564