fbpx
top

NOAS-notat: Unge asylsøkere oversett av politikerne

Enslige mindreårige asylsøkere ble utelatt i asylavtalen mellom Frp, Høyre, Venstre og KrF. Drøyt 150 ungdommer har siden 2009 blitt gisler for Stoltenberg-regjeringens innstrammingstiltak. Mange av dem sliter med psykiske problemer, men ingen har full oversikt over deres situasjon.

Siden 2009 har hvert år rundt 4 prosent av de enslige unge asylsøkerne fått avvist sin søknad om beskyttelse, men samtidig blitt gitt opphold i Norge til de fyller 18. Det dreier seg i all hovedsak om unge gutter, flertallet av afghansk opprinnelse, som man mente hadde passert 15 da de kom til Norge. De ble ikke funnet å ha grunnlag for beskyttelse. Men siden myndighetene ikke hadde noe informasjon om familie de kunne returneres til, fikk de bli til de fylte 18. Dette er en svært sårbar gruppe unge. Mange av dem kom etter traumatiske opplevelser fra krig, konflikt og terrorhandlinger i land som Afghanistan og Somalia.

Regjeringen Stoltenbergs begrunnelse for innstrammingstiltaket var at Norge mottok en uforholdsmessig andel av unge enslige asylsøkere til Europa. I tillegg ville en innstramming i tilgang til opphold i Norge være et viktig signal og ville forhindre andre unge i å legge ut på farefull flukt mot Europa. Stoltenberg fikk redusert ankomstene av unge enslige søkere til Norge, samtidig som ankomster fra denne gruppen viste en omtrent tilsvarende økning i Sverige. Samlet sett har antallet unge enslige søkere til Europa bare økt og både UNHCR og Europaparlamentet uttrykker stor bekymring for den behandling mange av dem utsettes for i ulike europeiske land. Seinest i september i fjor vedtok Europaparlamentet en resolusjon i plenum som fordømmer den manglende beskyttelse av enslige mindreårige og etterlyser en mer samordnet politikk overfor denne gruppen asylsøkere.

NOAS mener behandlingen av denne gruppen enslige unge asylsøkere i Norge har rammet enkelte unge urimelig hardt og at konsekvensene av politikken er i strid med barnekonvensjonens forpliktelse om å legge hensynet til barn beste til grunn i alle saker som angår mindreårige.
NOAS presenterte i dag et notat hvor vi tar opp den vanskelige situasjonen for denne gruppen. Gjennom notatet ønsker vi å løfte fram flere problematiske områder knyttet til Norges lovverk og praksis ovenfor unge, enslige asylsøkere. NOAS kommer med klare anbefalinger til myndighetene på fire områder der vi i vårt arbeid ser særlige utfordringer:

  • Midlertidige tillatelser til enslige mindreårige: Vi anbefaler at ordningen med midlertidige tillatelser til enslige mindreårige asylsøkere avskaffes.
  • Sårbarhet og spesielle behov: Vi anbefaler at det lovreguleres en prosedyre for å avdekke sårbarhet og spesielle behov hos asylsøkere generelt og enslige mindreårige spesielt, og at det utvikles retningslinjer for hvordan sårbarhet skal tillegges vekt i asylsaken.
  • Aldersvurdering: Vi anbefaler retningslinjer for innhenting av aldersuttalelser i alle saker fra personer som kjenner barnet, og at UDI og UNE ansetter personer med medisinsk og barnefaglig/psykologisk bakgrunn til å gjøre aldersvurderinger. Vi anbefaler også en kartlegging av alternative metoder til dagens usikre medisinske aldersundersøkelse.
  • Høring av enslige mindreårige: Vi anbefaler at alle enslige mindreårige gis mulighet til å bli hørt direkte av UNE under klagebehandling.

Filmskaper Margreth Olin, som står bak filmen ‘De Andre’ om ungdom med midlertidige tillatelser, ga under dagens lanseringsarrangement et innblikk i livet til ungdom som har fått midlertidig oppholdstillatelse. Hun beskriver sterkt psykisk syke ungdom, som bedriver selvskading og forsøker å ta livet sitt. Bakgrunnen for at de midlertidige tillatelsene ble innført, var et ønske om å begrense ankomsten av enslige mindreårige asylsøkere til Norge. Barna som har blitt gitt den begrensede tillatelsen har måtte betale prisen. Olin mener det er uetisk at norske myndigheter bruker barn som et middel for å oppnå et politisk mål.

Les NOAS’ notat om enslige mindreårige asylsøkere her.
Les Europaparlamentets resolusjon om enslige mindreårige her.

Kontakt i NOAS:
Rådgiver Camilla Risan, tlf. 920 13 836, camilla.risan@noas.org
Rådgiver Mona Reigstad Dabour, tlf. 480 22 166, mona.reigstad.dabour@noas.org