fbpx
top

NOAS mangler midler – rettshjelp i fare

SV er bekymret for asylsøkeres tilgang til gratis rettshjelp når NOAS fra 1. mai må halvere vårt rettshjelpsarbeid. Karin Andersen viser til at regjeringen vil utrede bedre veiledning til asylsøkere og forbedringer i klageordningen og spør justisminister Anders Anundsen hvordan han vil sikre tilgang til gratis rettshjelp i asylsaker inntil de varslede forbedringer i asylprosessen er på plass.

Karin Andersen påpeker at NOAS og Advokatforeningens prosedyregruppe har dokumentert behovet for uavhengig, gratis rettshjelp i asylsaker. Prosedyregruppen er nedlagt og NOAS må, dersom vi ikke får tilgang til nye prosjektmidler eller annen økonomisk støtte, halvere vårt rettshjelpstilbud.

I de drøyt syv år Prosedyregruppen har vært i virksomhet har gruppen fått medhold ved dom, eller ved omgjøring av UNE, i ca. 70 prosent av sakene de har gått videre med. NOAS har i perioden 2010-2013 fått mellom 1200 og 1350 saker til vurdering årlig, og har sett grunnlag for å gå videre med om lag 15 prosent av dem. De siste årene har organisasjonen oppnådd positivt resultat i rundt 40 prosent av sakene de har involvert seg i. r 2013 fikk NOAS positivt vedtak i 31 av 36 nemndsmøter med personlig fremmøte for klient. Resultatene viser behovet for et uavhengig rettshjelptilbud til asylsøkere.

Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe er nedlagt fra sommeren 2013. Avviklingen av prosedyregruppen innebærer at NOAS nå er den eneste organisasjonen som tilbyr gratis rettshjelp i asylsaker. NOAS får svært lite støtte til å gi rettshjelp, og rettshjelpstilbudet er basert på at organisasjonen fra år til år kan skaffe prosjektmidler. Som følge av kutt i prosjektstøtte fra UDI til veiledningsarbeid, må NOAS halvere rettshjelpskapasiteten fra l. mai, tilsvarende fem stillinger.

Etter endrede rammebetingelser i tildelingsbrev fra Justisdepartementet til UDI, velger UDI fra mars i år å bruke egne ansatte til å gjennomføre realitetsorienterende samtaler med asylsøkere i mottak. Dette innebærer at UDI ikke lenger ser behov for NOAS’ besøksprogram med avklarings- og veiledningssamtaler til asylsøkere med avslag. Med bortfall av prosjektmidler, fjernes grunnlaget for fem av stillingene som bidro i NOAS’ rettshjelps- og veiledningsarbeid. Uten tilgang på nye prosjektmidler og økt støtte fra Justisdepartementet, vil asylsøkere oppleve mer en halvering av NOAS’ kapasitet til uavhengig, kvalifisert vurdering av deres sak og situasjon.

Dette skjer samtidig som Utlendingsnemnda skriftlig anbefaler asylsøkere som skal i nemndsmøte å kontakte NOAS for «å høre om de kan hjelpe deg eller skaffe en advokat til deg». Asyladvokater henviser personer med avslag til NOAS for en «second opinion» og mottaksansatte råder beboere til å kontakte organisasjonen for en vurdering av sin asylsak.

I samarbeidsavtalen for utlendingsfeltet mellom KrF, Venstre og regjeringspartiene står det at det skal foretas «en evaluering av informasjonen og veiledningen asylsøkere får under hele asylprosessen, særlig med sikte på å forbedre veiledningen asylsøkere får før mottaks- og ankomstsamtalen». Videre forplikter regjeringen seg til å arbeide for å sikre en bedre klageordning for utlendingssaker. Samtidig kuttes støtten til det eksisterende, gratis rettshjelpsarbeidet i asylsaker før evalueringen er foretatt og tiltak for å styrke asylsøkeres rettssikkerhet er iverksatt.

Les Karin Andersens spørsmål til justisministeren her.