fbpx
top

NOAS kommenterer Rahim-saken

De siste dagene har norske medier brakt nyheten om den unge iranske asylsøkeren Rahim Rostami, som ble fengslet i Iran etter tvangsretur fra Norge 9. februar i år. Mandag 28. mars holdt NOAS’ generalsekretær Ann-Magrit Austenå en appell utenfor Stortinget ved en markering som ønsket å rette oppmerksomheten mot saken og den generelle praksisen overfor iranske asylsøkere. Hun understreker i en kommentar at usikkerhet rundt Norges returpraksis til regimer som er kjent for grove menneskerettighetsbrudd, vil kunne ramme troverdigheten til hele asylsaksbehandlingen.


De siste dagene har norske medier brakt nyheten om den unge iranske asylsøkeren Rahim Rostami, som ble fengslet i Iran etter tvangsretur fra Norge 9. februar i år. Rahim har tidligere blant annet lagt fram et rettspapir for å dokumentere at det foreligger en dødsdom fra iranske myndigheter, men dette ble ikke regnet som ekte av Utlendingsnemnda.

Situasjonen i Iran har forverret seg etter urolighetene ved valget i 2009, og er blitt ytterligere tilspisset i senere tid etter omveltningene som har skjedd i andre land. Nylig er det kommet signaler fra landets myndigheter om en tøffere linje i forhold til asylsøkere og andre regimekritikere i utlandet. Med dette som bakgrunn er det fra flere hold uttrykt bekymring for Rahim Rostamis videre skjebne. Amnesty har nå gitt signal om at de vil innhente informasjon om saken, med tanke på å vurdere en eventuell kampanje.

NOAS er tilfreds med at Justisdepartementet denne gangen har tatt et initiativ for å granske saken og bedt Utendingsnemnda om en redegjørelse. Utledningsmyndighetenes landinformasjonsorgan Landinfo jobber også for tiden med å innhente erfaringer som NOAS og andre organisasjoner har i forhold til returer til Iran. NOAS vil følge nøye med på utviklingen i denne saken, og også den videre praksis i andre saker med iranske asylsøkere.

NOAS har over tid vært kritisk til norske myndigheters praksis i forhold til asylsøkere fra Iran. Vi mener vurderingen av flere kategorier saker har vært for streng, og at det ikke er tatt nok hensyn til usikkerheten i forhold til myndighetenes reaksjoner ved retur. Det er derfor positivt at det nå er lagt fram et nytt landinfonotat som innebærer en ny tilnærming til situasjonen for konvertitter og frafalne.

Som asylsøkerorganisasjon er vi naturlig opptatt av hvordan Utlendingsnemnda kvalitetssikrer sine vedtak.  Dette har i senere tid blitt aktualisert av saken til den syriske kurderen Abdulkarim Hossein, som det er blitt dokumentert ble utsatt for fengsling og tortur etter tvangsretur fra Norge i fjor høst. Hvis det skapes usikkerhet rundt Norges returpraksis til regimer som er kjent for grove menneskerettighetsbrudd, vil dette ramme troverdigheten til hele den norske asylsaksbehandlingen.

Tendensen i den generelle asylpolitikken har i senere år gått i retning av stadig flere innstramninger, kombinert med øket satsning på gjennomføring av tvangsreturer. I et slikt klima blir det spesielt viktig å sikre grundigheten i de undersøkelsene og vurderingene som gjøres i det enkelte tilfelle. Vi håper derfor de nevnte aktuelle sakene kan bidra til at norske myndigheter sørger for å forsterke fokuset på dette.

Vi oppfordrer samtidig folk rundt i landet som er bekymret for skjebnen til asylsøkere de har blitt kjent med saken til, å fortsette med å kreve svar fra norske myndigheter, for eksempel gjennom å ta opp sakene med lokale politikere fram mot valget i høst.

Ann-Magrit Austenå
Generalsekretær NOAS

Artiklene om Rahim Rostani i Ny Tid:
1
2
3