fbpx
top

NOAS’ kommentarer til budsjettforslaget

Regjeringens budsjettforslag prioriterer retur på bekostning av rettssikkerhet. NOAS mener dessuten at det er ​​et barnefiendtlig asylbudsjett.

Retur foran rettssikkerhet
Regjeringen fortsetter å prioritere retur foran rettssikkerhet på asylfeltet. Selv om returtiltak allerede er kraftig styrket de siste årene, øker bevilgningene her. Samtidig innebærer regjeringens budsjettforslag en fortsatt svekkelse av rettssikkerheten på asylfeltet.

 • Det er stort behov for midler til rettshjelp til asylsøkere. NOAS er eneste aktør som tilbyr gratis rettshjelp i asylsaker, og får ingen støtte til rettshjelpsarbeidet. Behovet for informasjon og rettshjelp er stort, og NOAS mottar svært mange henvendelser.
 • Driftsmidler til Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda må økes for å styrke kapasiteten til rask og grundig saksbehandling, og ikke kuttes, slik regjeringen nå foreslår. Allerede i dag må grupper som har høy sannsynlighet for opphold, som eritreere og syrere, vente i opptil et halvt år før de kan presentere asylsaken sin i et intervju, det vil si før saksbehandlingen starter i det hele tatt. Både samfunnsøkonomiske og humanitære hensyn taler for en satsing som gir rask saksbehandling og rask bosetting i en kommune.
 • Midler til å behandle asylsaker med personlig frammøte i klageomgangen må økes, ikke kuttes, slik regjeringen foreslår.
 • Retur har vært en satsing i mange år og bevilgningene til returtiltak har økt kraftig i løpet av de siste årene. Midlene som nå brukes til en ytterligere styrking av dette feltet, som flere plasser på utlendingsinternatet Trandum og et nytt utreisesenter på Gardermoen, bør heller brukes til å styrke rettssikkerheten på asylfeltet.
 • NOAS er kritisk til at bevilgninger til tvangsretur øker på bekostning av assistert/frivillig retur, og at regjeringen legger opp til at flere asylsøkere med avslag kan fengsles over lengre tid. Det bør i stedet settes av midler til forsøk med ulike alternativer til internering av asylsøkere.

Les mer:
Kutt i NOAS’ rettshjelpsarbeid: https://www.noas.no/kutter-stotte-til-noas-rettshjelp/
Kutt i klagesaksbehandlingen: https://www.noas.no/noas-bekymret-for-kutt-i-klagesaksbehandling/
Lang ventetid før intervju: https://www.noas.no/returpress-gir-for-lang-ventetid/
Retur foran saksbehandling: https://www.noas.no/faerre-asylankomster-flere-returer/
Mer tvangsretur og fengsling: https://www.noas.no/tvangsretur-fengsling-og-id-avklaring/
Dårlig rettssikkerhet for lengeværende barn: https://www.noas.no/noas-reagerer-pa-darlig-rettssikkerhet-for-lengevaerende-barn/

Barnefiendtlig asylbudsjett
Statsminister Erna Solberg sier i Stortinget at barns beste skal vektlegges i større grad. Samtidig legger regjeringen fram et asylbarnfiendtlig budsjett.

 • Det er kritisk at tilskuddet til barnehageplasser for 4-5-åringer i asylmottak foreslås kuttet helt, særlig når det heller ikke gis økte tilskudd til aktivitetstilbud i mottak.
 • Det må bevilges penger til å styrke utlendingsforvaltningens barnefaglige kompetanse.
 • Det er stort behov for midler til rettshjelp, informasjon og veiledning i forbindelse med at det innføres nye regler for lengeværende barn.
 • Utlendingsforvaltningen må gis midler til å gjennomgå saker på eget initiativ hvor det er grunnlag for opphold på grunn av barns tilknytning.
 • Redusert økonomisk støtte til voksne i asylmottak skaper frustrasjon og forverrer miljøet i mottakene, også for barn.

Les mer:
Budsjettkutt rammer barna: https://www.noas.no/asylbarnfiendtlig-budsjett/
Barnehagestøtte fjernes: https://www.noas.no/ikke-stotte-til-barnehage-for-4-5-aringer-i-mottak/

Tilrettelegging for raskere integrering
I dag er en tredel av beboerne på mottak personer som har fått opphold og som venter på å bli bosatt i en kommune. Det er bra at regjeringen øker satsene i integreringstilskuddet for å bosette flere. NOAS mener det trengs ytterligere tiltak for å stimulere kommunene til raskere bosetting og en styrket introduksjonsordning. NOAS etterlyser større fleksibilitet, flere tiltak og nytenkning når det gjelder virkemidler for å åpne flere og raskere veier for integrering og selvstendiggjøring av personer med innvilget opphold. Et viktig første skritt vil være å åpne for at flere kan søke arbeid så tidlig som mulig i asylprosessen, selv om de ikke har dokumentert identitet med pass. At asylsøkere med beskyttelsesbehov må vente i et halvt år på i det hele tatt å få legge fram sin sak i asylintervju og dermed bo ekstra lenge i mottak, er en annen faktor som motvirker rask integrering og selvstendiggjøring.

 • Det er bra at regjeringen øker bevilgningene til bosetting gjennom økt integreringstilskudd.
 • Kommuner som tillater selvbosetting bør få økte midler. UDI-direktøren har selv foreslått at asylsøkere selv i større grad bør få ansvar for egen bosetting, og at pengene til bosetting bør følge asylsøker. En slik ordning praktiseres blant annet i Bergen Kommune i dag.
 • Det bør bevilges støtte til introduksjonsprogram for asylsøkere med begrenset tillatelse. Dette gjelder mennesker som har fått opphold på humanitært grunnlag, og som derfor i utgangspunktet vil streve med å kunne fullt ut ivareta seg selv og sin familie. Uten introduksjonskurs står de enda svakere når det gjelder å komme inn på arbeidsmarked, forstå det norske samfunnet og integrere seg i sitt nye lokalsamfunn.
 • Regjeringen bør gjennomgå og evaluere alle sider ved dagens strenge krav til dokumentering av identitet for ulike grupper av asylsøkere og flyktninger.
 • Asylsøkere bør så raskt som mulig i asylprosessen ha mulighet til å søke arbeid. Regjeringen bør finne fram Berge-utvalgets forslag fra 2011 om større muligheter for arbeid og andre tiltak for mer selvstendiggjøring og raskere igangsetting av integreringstiltak for asylsøkere i mottak.
 • Kvoten for overføringsflyktninger bør økes.
 • Det bør brukes mer ressurser på kartlegging av sårbare tidligst mulig i asylprosessen, og tilpasning av den videre prosedyren.

Les mer:
Mer til bosetting: https://www.noas.no/50-millioner-ekstra-til-bosetting/
Kvoteflyktninger: https://www.noas.no/vil-ikke-ta-flere-syriske-flyktninger/