fbpx
top

NOAS klager på rettshjelpskutt

NOAS er sterkt uenig i Justisdepartementets begrunnelse for å kutte all støtte til NOAS’ gratis rettshjelp til asylsøkere og lengeværende barn. 

NOAS finner det underlig at Justis baserer sitt avslag kun på ett av til sammen ti punkter som skal ligge til grunn for en helhetlig vurdering av søknad om støtte. NOAS er uenig i at NOAS’ gratis rettshjelp til asylsøkere med endelig avslag og lengeværende barnefamilier er overflødig på grunn av advokatbistanden asylsøkere får i klageomgangen etter avslag i UDI og UDIs nystartede tiltak med realitetsorienterende samtaler etter endelig avslag i UNE. 

Tvert imot mener NOAS at vårt gratis rettshjelpstilbud til asylsøkere svarer godt til formålet for tilskuddsordningen: 

 • Formålet med ordningen er å legge til rette for kostnadseffektive rettshjelpstilbud rettet mot særlig utsatte grupper og mennesker i en spesielt vanskelig situasjon, som kan oppfatte at terskelen for å oppsøke ordinær juridisk bistand er høy. 

Videre mener vi at en helhetlig vurdering av vårt rettshjelpstilbud, som er meget kostnadseffektivt og delvis basert på frivillig arbeid, svarer godt på alle departementets ti vurderingskriterier: 

 • I hvilken grad tilbudet retter seg mot personer i en spesielt vanskelig situasjon eller en gruppe mennesker som anses som særlig utsatt.
 • I hvilken grad tiltaket er rettet mot personer som av ulike grunner har vanskeligheter med å nyttiggjøre seg av det ordinære rettshjelpstilbudet.
 • Om tiltaket baserer seg på frivillig arbeid.
 • Om organisasjonen kan vise til en definert målgruppe og et etablert nettverk i aktuelle miljøer.
 • I hvilken grad tiltaket er tilgjengelig for målgruppen.
 • Hvorvidt organisasjonen kan vise til god erfaring med tilsvarende prosjekter eller tiltak.
 • I hvilken grad tiltaket fanger opp personer med lav inntekt.
 • Forventet kostnad per sak.
 • Hvorvidt det allerede eksisterer tiltak som retter seg mot den samme målgruppen.
 • Hvorvidt tiltaket mottar økonomisk støtte fra andre statlige organer.

I inneværende års statsbudsjett har Justisdepartementet mer enn halvert UDIs prosjektmidler til informasjon og veiledning overfor asylsøkere og gitt føringer for streng prioritering av rene returfremmende tiltak. Noe som medførte bortfall av tilgjengelige prosjektmidler for NOAS. Innstramningslinjen forsterkes ved departementets avslag på søknad om støtte til NOAS’ gratis rettshjelp til asylsøkere.

NOAS kan ikke se at dette er i tråd med regjeringens samarbeidsavtale med Venstre og KrF på punktene om å styrke juridisk rettledning tidligst mulig og å vurdere forslagene om en ny og bedre klageordning for utlendingssaker.

NOAS vil trekke fram flere faktiske forhold som vi mener underbygger et reelt behov for uavhengig, gratis rettshjelp til asylsøkere:

 1. NOAS erfaringer med en klart varierende kvalitet i rettshjelpen til asylsøkere i klageomgangen, bekreftes av Oxford Researchs evaluering av advokatordningen på oppdrag fra UDI i 2012. http://www.udi.no/globalassets/global/forskning-fou/beskyttelse/evaluering-av-advokatordningen-for-asylsokere.pdf
 1. Høyesterett ga 25. juni full støtte til NOAS’ vurdering av at Norge bryter flyktningkonvensjonen ved å rutinemessig fengsle asylsøkere som tar seg til Norge ved bruk av falske dokumenter. https://www.noas.no/hoyesterett-bekrefter-funn-i-noas-rapport-norge-bryter-flyktningkonvensjonen-artikkel-31/
 1. Dagen før, 24. juni, trakk regjeringsadvokaten anken i en sak som etter planen skulle behandles i Høyesterett i august. Det sentrale i saken for Høyesterett var hvilket beviskrav – eller graden av sannsynlighet – som skal legges til grunn når det skal vurderes om det er «tvil om utlendingens identitet». UNE hadde feilaktig lagt til grunn at søkere må godtgjøre sin identitet utover rimelig og fornuftig tvil. Fortolkningen av begrepet «tvil» om identitet i avgjørelser etter utlendingsforskriften, har stor betydning for flyktninger med behov for beskyttelse og ligger derfor i kjerneområdet av NOAS’ rettshjelpsoppdrag. https://www.noas.no/staten-trekker-anken-i-hoyesterettssak-hvor-noas-er-involvert/
 1. Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe har i perioden 2006 – 2013 gjennomgått totalt 1755 UNE-vedtak. Gruppen har tatt 71 saker til rettslig prøvning og har fått medhold ved dom, eller ved omgjøring av UNE, i rundt to tredjedeler av sakene. Etter sju års arbeid oppsummerer Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe erfaringer med UNEs klagesaksbehandling i en rapport, som ble publisert 26. juni. Her slår Advokatforeningen fast at UNE aldri har blitt det «domstolslignende organ» Stortinget så for seg. Heller ikke det som ble fremhevet som UNEs sterkeste side; «at den enkelte asylsøker får anledning til å forklare seg for ankeinstansen» har blitt gjennomført.
  I 2012 var det bare 6,2 prosent av asylsakene som ble ført for nemnd med personlig frammøte. I 2013 var det enda færre; bare 4,5 prosent av asylsøkerne som fikk møte nemnda og selv forklare seg om sin sak. Dette til tross for at mange saker avgjøres nettopp på grunnlag av om nemnda finner asylsøker troverdig eller ikke. Konklusjonen er at Advokatforeningens prosedyregruppe har fått medhold i vel 70 prosent av sakene hvor det opprinnelige vedtaket ble fattet av nemndleder alene. http://www.advokatforeningen.no/aktuelt/Nyheter/2014/juni/aksjons–og-prosedyregruppens-sluttrapport-presentert/
 1. Etter innstrammingene i asylpolitikken i 2008-09, ble antall henvendelser om gratis rettshjelp til NOAS mer enn doblet fra 2009 til 2010. NOAS har i perioden 2011 – 2013 gjennomgått 1200 – 1300 saker årlig. Av de rundt 15 prosent av disse sakene, som organisasjonen årlig velger å gå videre med, har NOAS fått omgjort vedtak i rundt 40 prosent. I 2013 har NOAS bistått asylsøkere i 37 nemndmøter med personlig frammøte. 32 av sakene resulterte i omgjøring av vedtaket til gunst for søker.

Les NOAS’ klage til justisdepartementet her (PDF)

NOAS har annonsert en rettshjelpsdugnad for de lengeværende asylbarna – les mer om dette og gi din støtte her.