fbpx
top

NOAS’ Informasjons- og veiledningsprogram

NOAS driver et informasjons- og veiledningsprogram rettet mot nyankomne asylsøkere om asylprosess, beskyttelseskriterier og øvrige rettigheter og plikter.

Hva er bakgrunnen for programmet?
Fra 1. januar 2005 ble ordningen med fri rettshjelp i første instans, dvs. før asylsøkeren får et svar fra Utlendingsdirektoratet (UDI), erstattet med dette informasjonsprogrammet som NOAS driver på oppdrag fra UDI. Det rettslige grunnlaget for programmet finner man i Utlendingsforskriftens § 145 a, tredje ledd. Der heter det at asylsøkere ”har rett til fritt rettsråd uten behovsprøving ved negativt vedtak fattet av Utlendingsdirektoratet, jf. lovens § 42 tredje ledd” og at de som ikke har fri rettshjelp ”skal gis tilbud om individuell veiledning fra en uavhengig organisasjon”. Hva slags informasjon og veiledning som skal gis er skissert i UDIs rundskriv 060 fra 2004 (2004-060 ASA):

«Asylsøkeren [skal] gis blant annet informasjon om saksgangen i asylsaker, derunder behandlingen etter Dublin-forordningen, rettigheter og plikter, utfyllingen av egenerklæring, gjennomføring av asylintervjuet, tilbud om alderundersøkelse for enslige mindreårige asylsøkere, mulighetene for å få innvilget søknaden, bortfall av botilbudet i asylmottak ved avslag samt retur til hjemlandet.»

Også andre aktører, som politiet, asylmottaket og UDI skal gi informasjon, men NOAS har, etter en anbudskonkurranse i 2004, fått et hovedansvar for å gi informasjon til asylsøkere i den første fasen av søknadsprosessen.

Hvorfor driver NOAS dette programmet?
Vi mener at riktig informasjon og god veiledning fra en organisasjon asylsøkere kan ha tillit til vil bidra til å styrke asylsøkernes rettssikkerhet. Dette er vårt utgangspunkt for å drive dette programmet. I tillegg er vårt mål å bidra til at asylsøknader skal bli så godt som mulig belyst slik at forvaltningen har bedre grunnlag for å treffe riktige beslutninger.

Vi driver prosjektet i overensstemmelse med oppdragets forutsetninger, slik de er beskrevet i kontrakten mellom NOAS og UDI. I kontrakten er det samtidig understreket at «NOAS ikke kan pålegges å gi informasjon som vil være i strid med NOAS’ vedtekter og formål».

Hvordan formidles informasjonen?
Det pedagogiske opplegget går ut på å formidle informasjonen via tre ulike kanaler:

Informasjonen blir gitt på et språk asylsøkeren forstår godt.

Filmen skal gi en god oversikt over saksgangen i en asylsak, situasjoner asylsøkere kan kjenne igjen senere.

Brosjyren inneholder den samme informasjonen som filmen, men den er skriftlig og den tar kan asylsøkere ta med seg. Den skriftlige informasjonen kan de lese senere eller etter behov.

Filmen og brosjyren er oversatt over 20 språk. Disse språkene dekker nesten alle asylsøkere som kommer til Norge.

Etter filmfremvisningen får alle asylsøkere tilbud om en samtale med en av veiledere fra NOAS. Hensikten med samtalen er å sørge for at den viktigste generelle informasjonen er forstått samt å tilpasse informasjonen og veiledningen til hver enkelt søker. Vi bruker ca. 40 min. på en slik samtale. Varigheten tilpasses den enkeltes behov. De fleste samtalene med asylsøkere foregår direkte uten bruk av tolk ettersom NOAS’ ansatte i programmet behersker de hyppigst forekommende språkene blant asylsøkere som kommer til Norge.

Hva er våre erfaringer så langt?
Våre erfaringer er at kombinasjonen av film, brosjyre og samtale fungerer pedagogisk sett veldig bra. Forskningsorganisasjonen Sintef har høsten 2005 utgitt en evalueringsrapport (PDF) som bl.a. handler om NOAS’ informasjonsprogram. Tilbakemeldinger fra både brukere og Sintef er i all hovedsak positive. Asylsøkere generelt er fornøyde med informasjonen de får fra NOAS. De har stor tillit til oss som organisasjon og til den informasjonen de får.