fbpx
top

NOAS’ årsrapport 2015: Omstilling til høye ankomster

Rekordhøye ankomster høsten 2015 innebar stort arbeidspress og kraftig utvidelse av NOAS’ informasjonsprogram. På oppdrag fra UDI, og hjemlet i forskrift til utlendingsloven, gir programmet informasjon og veiledning til alle nyankomne asylsøkere. I løpet av 2015 fikk 18.644 asylsøkere tilbudt veiledning og informasjon fra NOAS.

Søkere som ikke fikk slik veiledning i fjor høst, får dette i løpet av vinteren og våren. NOAS informasjonsprogram tilbyr informasjon og veiledning om asylprosessen og forberedelse til asylintervju til alle voksne søkere og medfølgende barn over 7 år, samt enslige mindreårige søkere mellom 15-18 år. Oppmøte til veiledning hos NOAS var i 2015 på 97 prosent. 77 prosent av informasjonen og veiledningssamtalene ble gjennomført uten tolk på søkers morsmål eller et språk søker forstår godt.

Antall asylsøkere til Norge var forholdsvis lavt og stabilt frem til september. Rekordhøye ankomster utover høsten skapte en utfordrende og uoversiktlig situasjon. I oktober og november hadde NOAS ikke kapasitet til fortløpende å møte alle som kom. Ved slutten av året hadde Informasjonsprogrammet en restanse på rundt 7000 søkere som ikke hadde fått tilbud om informasjon og veiledning fra NOAS i ankomst, som forutsatt i oppdraget.

Tre nye kontorer opprettet

Følgende tiltak ble iverksatt i Informasjonsprogrammet for å møte de store ankomstene høsten 2015:

  • I tillegg til 10 faste medarbeidere, ble 43 personer ansatt på kortvarige kontrakter.
  • Nye kontorer ble opprettet på Råde i Østfold, Hvalsmoen ved Hønefoss i Buskerud og i Vestleiren ved Kirkenes i Finnmark.
  • NOAS’ medarbeidere jobbet i skift- og helgeturnus hele oktober og november.
  • Prosjektet Hotline (besøk i mottak) ble startet fra desember for å ta seg av restanser utover vinteren 2016.

I følge UDI var totale ankomster på 31.145 til Norge i 2015. Syrere var den største gruppen. Deretter kom afghanere og eritreere.

Les mer om NOAS’ informasjonsprogram, de største asylsøkergruppene og NOAS’ rettshjelpsarbeid i NOAS’ årsrapport 2015.