fbpx
top

Mustafa må få bli i Norge

Det er grovt urimelig at barnets beste i saken til Mustafa Hasan har tapt for innvandringsregulerende hensyn.

FNs barnekonvensjon artikkel 3 sier at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som gjelder barn. I Norge har menneskerettsloven løftet dette hensynet frem, ved å gi forrang ved motstrid. At barnets beste skal være et grunnleggende hensyn står i § 104 i Norges grunnlov. Det gjelder også i utlendingssaker.

Selv om Mustafa nå har fylt 18 år, er vilkårene for opphold på humanitært grunnlag oppfylt. Menneskelige behov endrer seg ikke over natten kun fordi man fyller 18 og juridisk sett ikke lenger er et barn. Mustafa har bodd i Norge i 12 år, 11 av dem som barn. Han er godt integrert, snakker flytende norsk, har sterk tilknytning til Norge gjennom mange års opphold og har en bror med oppholdstillatelse i Norge. Han har vært under barnevernets omsorg, og barnevernet har vurdert at han har behov for ettervern.

For å forhindre flere saker som Mustafas, bør Stortinget gripe inn og sikre at barnets beste får den betydningen i utlendingssaker som barnekonvensjonen krever. Regelverket bør også presiseres: Når opphold på humanitært grunnlag vurderes, bør det sikres at alder tillegges vekt i saker som gjelder ungdom som har fylt 18 år – men fortsatt er sårbare på grunn av ung alder. I barnevernet gis rett til ettervern til fylte 25 år.

I tillegg bør det gjennomføres en uavhengig utredning av innvandringsregulerende hensyn i utlendingssaker, og hvordan disse vektes mot hensynet til barnets beste.

Mustafas sak er ikke avsluttet. Mandag 14. juni startet rettssaken i Oslo Tingrett. Den pågår ennå. Mange deltok på støttemarkeringen for Mustafa søndag 13. juni. NOAS styreleder, Kai Eide, holdt appell til støtte for Mustafa.

Faktaboks:
  • Mustafa Hasan kom til Norge sammen med familien som 6-åring og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Tillatelsen ble trukket tilbake fire år senere.
  • Tillatelsen ble trukket tilbake fordi moren angivelig oppga feilaktig nasjonalitet da de kom til Norge.
  • Familien til Mustafa har reist, med unntak av Mustafa og hans bror. Broren har fått oppholdstillatelse i Norge.
  • Mustafa har anket avgjørelsen fra Utlendingsnemnda, UNE. Rettssaken i Oslo Tingrett startet 14. juni og pågår ennå.