fbpx
top

Monitorering av tvangsretur av asylsøkere

NOAS har utarbeidet en rapport om monitorering av tvangsretur av asylsøkere som foreslår en tilsynsordning som er i samsvar med EU`s returdirektiv.

Oppfyllelse av artikkel 8(6) krever et relativt omfattende monitoreringssystem. Alle faser av returprosessen skal omfattes, og det oppstilles klare krav til monitoreringens effektivitet, uavhengighet og åpenhet.

Den faktiske monitoreringen i Norge i dag er imidlertid svært begrenset. I praksis er det bare forholdene på utlendingsinternatet Trandum som er gjenstand for tilsyn, og hoveddelen av dette tilsynet utføres av et organ som ikke oppfyller kravene til uavhengighet.

På denne bakgrunnen må det anses klart at dagens monitoreringsordninger ikke tilfredsstiller returdirektivets krav, og at Norge ikke oppfyller forpliktelsen i artikkel 8(6).

NOAS anbefaler:

  • at monitoreringsordningene styrkes umiddelbart. at Sivilombudsmannens tilsynsansvar utvides. Ikke minst vil dette være gunstig hvis Sivilombudsmannen får utvidet mandat og ressurser i forbindelse med gjennomføringen av FNs tilleggsprotokoll til torturkonvensjonen i Norge.
  • at aktører fra sivilsamfunnet involveres i ulike faser av returprosessen.
  • at det opprettes et rådgivende forum bestående av representanter fra myndighetene, relevante organisasjoner og eksperter.
  • at det innføres ordninger og regelverk som sikrer at monitoreringen leder til faktiske forbedringer. Det må sikres at informasjonsgrunnlaget er bredt, at rapporteringen styrkes, og at det innføres rutiner som sikrer at disse brukes til kontinuerlig forbedring av retursystemet. større åpenhet i prosessen. Retningslinjer, rapportering, fysiske lokaler etc. bør gjøres tilgjengelig i stor utstrekning.
  • at kompetanse hos monitor, politiet og andre som er involvert i returarbeid styrkes.
  • at Norge ser hen til og lærer av de danske ordningene for monitorering av tvangsreturer.

Les hele rapporten Monitorering av tvangsretur av asylsøkere – NOAS’ anbefalinger for en tilsynsordning som oppfyller Returdirektivets krav