fbpx
top

Manglende informasjon til enslige mindreårige asylsøkere

Ny rapport fra NTNU viser at enslige mindreårige asylsøkere, og særlig barna med midlertidig opphold eller avslag, trenger informasjon og veiledning fra en uavhengig aktør.

21. november lanserer NTNU i samarbeid med NOAS en rapport om sammenhengen mellom enslige mindreåriges psykiske helse og omsorgsbehov, mestring, konsekvenser av opplevd rettssikkerhet og informasjonsarbeid i norske mottak. Særlig oppmerksomhet er rettet mot enslige mindreårige med avslag eller midlertidig tillatelse kun fram til fylte 18 år.

Omsorgstilbudet norske myndigheter gir barn alene på flukt er ikke i tråd med FNs barnekonvensjon, og de siste årene har midlertidig opphold kun til fylte 18 år blitt gitt til flere hundre barn. Norges behandling av barna har ført til at mange har forsvunnet fra norske asylmottak og lagt ut på ny flukt.

Barn med avslag eller midlertidig tillatelse har særegne informasjonsbehov knyttet til deres behov for mentalt og praktisk å skulle håndtere en svært vanskelig situasjon. De har liten tillit til utlendingsforvaltningen, og opplever returrelatert informasjon som lite troverdig og relevant. Mindreårige i denne situasjonen trenger veiledning fra personer de har tillit til og informasjon de opplever er til hjelp. Behov som ikke møtes gjennom dagens formelle informasjonstilbud.

Barnas mistillit til systemet gjør at de velger bort formell informasjon til fordel for uformell informasjon. I en slik sårbar situasjon kan de lett bli utsatt for ulike former for utnytting.

Manglende tillit til representanter for systemet, kombinert med svært personavhengig kontakt med og informasjon fra advokater og representanter, bidrar til ulik ivaretakelse av barnas interesser. NTNU anbefaler etablering av en ordning med en erfaren, systemnøytral aktør som gir individuell saks- og situasjonsavklaring ved avslag.

NTNU anbefaler blant annet følgende:

  • Utarbeide effektive kommunikasjonsverktøy som sikrer oppdatert og tilgjengelig informasjon for alle involverte aktører og bedre informasjonsflyten mellom ulike instanser
  • Styrke tilliten og troverdigheten til informasjonsformidlerne gjennom oppdatert og faktabasert informasjon som stemmer overens med realitetene de enslige mindreårige opplever
  • Sikre at barna får troverdig, kvalitetssikret informasjon om forsvinning fra mottak og gjøre barna kjent med de problematiske aspektene ved tilværelsen utenfor systemet
  • Utarbeide strategier for å redusere mistillit mellom enslige mindreårige og utlendingsforvaltningen
  • Etablere en systemuavhengig informasjonsordning ved avslag/retur

Hele rapporten kan du lese her.

Kontakt i NOAS: Siril Berglund, siril.berglund@noas.org / 97149602