fbpx
top

Listhaug taper terreng i Storskog-sakene

Utlendingsdirektoratet (UDI) og fagorganet Landinfo går imot regjerings vurdering av Russland som et trygt land å returnere asylsøkere til. Samtidig har regjeringen besluttet at alle asylsøknader fremsatt i 2015 fra personer med utgåtte engangsvisum til Russland skal behandles i Norge. Sylvi Listhaug taper stadig terreng i Storskog-sakene.

UDI ber regjeringen om å endre Storskog-instruksen

I et brev datert 21. april 2016 ber UDI om at Justis- og beredskapsdepartementet ved Sylvi Listhaug endrer instruksen som stadfester at Russland er et trygt land å returnere asylsøkere til. Brevet fremstår som en respons på det UDI mener er ny landinformasjon som viser at forholdene for asylsøkere i Russland ikke er tilfredsstillende.

Landinfo publiserte den 15. mars 2016 en rapport om forholdene for asylsøkere i Russland. I rapporten kommer det klart frem at det er tydelige svakheter ved det russiske asylsystemet og manglende rettigheter for asylsøkere. Rapporten bekrefter at «brudd på russisk utlendingslov, som ulovlig opphold, ulovlig inn- og utreise eller ulovlig arbeid, kan føre til utvisning fra Russland». Videre fremgår det av rapporten at det foreligger konkrete tilfeller der syriske borgere har blitt tvangsreturnert fra Russland til Syria.
 
Rapporten «Russland: Asylsystemet, administrativ utvisning og tvangsutsendelser», kan du lese her.
 
NOAS bemerker at Landinfo allerede i en respons datert 16. november 2015 uttaler at Russland er preget av et utilfredsstillende asylsystem og gir begrensede rettigheter til asylsøkere. Det er således misvisende å hevdet at det først nå foreligger landinformasjon som indikerer at Russland ikke kan anses som et trygt tredjeland.
 
Les Landinfos rapport av 16. november 2015 «Russland: Asylsystemet og rettigheter for asylsøkere» her (ikke lenger tilgjengelig på Landinfos nettside).
 
Les UNHCRs syn på Russland som et asylland og regjeringens innstramminger her.

I brevet til Justis- og beredskapsdepartementet kommer UDI med forslag til revidert instruks. Forslaget til endring av praksis er nye opplysninger om at det er gjennomført returer fra Russland til blant annet Syria med den begrunnelse at vedkommende har oppholdt seg ulovlig i Russland. UDI mener det foreligger en reell risiko for videresendelse fra Russland av personer som har krav på beskyttelse, og at avslag på realitetsbehandling i disse tilfellene kan være i strid med vernet mot utsendelse.

UDI uttaler til VG at de har stanset all saksbehandling av Storskog-saker til de får en endelig avklaring fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Se artikkelen fra VG her.

Personer med engangsvisum skal få saken sin realitetsbehandlet

Den 29. april 2016 kom regjeringen med en ny instruks relatert til Storskog-sakene. Instruksen omfatter personer med utgåtte engangsvisum til Russland. Denne gruppen av asylsøkere skal nå få sin asylsøknad realitetsbehandlet i Norge. Begrunnelsen for denne endringen er at retur til Russland som utgangspunkt ikke lenger vil være mulig i de tilfellene asylsøkeren har et utgått engangsvisum til Russland.

Det fremgår klart at instruksen ikke endrer de eksisterende Storskog-instruksene. Instruksen er begrenset til asylsøkere som kom i 2015 og som nå ikke lenger har gyldige russiske engangsvisum. Eventuelle asylsøkere som kommer over Storskog i 2016 med engangsvisum vil få sine asylsøknader avvist i tråd med instruksen av november 2015. Instruksen endrer heller ikke prioriteringen i behandlingen av sakene. Fremdeles vil søknader som ligger an til avslag ved realitetsbehandling prioriteres foran søknader som ligger an til innvilgelse.

NOAS har ikke konkret informasjon om hvor mange asylsøkere som vil omfattes av instruksen. Enkelte medier melder at det skal være snakk om rundt 1000 personer.

Instruksen av 29. april 2016 kan du lese her.

NOAS er bekymret for asylsøkernes rettssikkerhet

I den nye instruksen blir UDI og UNE instruert om ikke på eget initiativ å omgjøre saker som allerede er avgjort, selv om det er sannsynlig at saken vil få et annet utfall hvis den behandles på nytt. NOAS viser til følgende avsnitt fra instruksen (NOAS` uthevninger)

«For saker som er endelig avgjort, enten av UDI (dersom den ikke er påklaget), eller av UNE, må utlendingen selv anmode om omgjøring for at saken skal bli tatt til realitetsbehandling.»

UDI og UNE har normalt anledning til på eget initiativ å omgjøre egne vedtak. Slik instruksen er utformet, er utlendingsforvaltningen nå gjennom politisk instruks avskåret fra å omgjøre egne vedtak i saker der asylsøkeren med engangsvisum har fått endelig avslag.

NOAS ser det som problematisk at regjeringen fratar utlendingsforvaltningen muligheten til å omgjøre saker hvor retur likevel ikke vil være mulig. For det første er det mer tidseffektivt om UDI og UNE selv omgjør de vedtak som omfattes av instruksen, ettersom de sitter med en fullstendig oversikt. Det er også mer rettssikkert at utlendingsforvaltningen selv omgjør vedtak hvor utfallet av en eventuell omgjøringsbegjæring vil være gitt. Asylsøkere har liten kunnskap om asylprosessen, og ofte vil de ha begrensede språkkunnskaper. I brev fra UNHCR til norske myndigheter av 15. februar 2016 går det frem at asylsøkere ikke har fått tilstrekkelig informasjon til å kunne klage på avvisningsvedtak før de ble returnert til Russland. Det er sannsynlig at mange asylsøkere nå ikke vil forstå hva en omgjøringsbegjæring innebærer, og om de omfattes av instruksen.

NOAS forventer at utlendingsforvaltningen tar et selvstendig ansvar for å informere alle asylsøkere som bor på kjent adresse om at de omfattes av instruksen, og hva som kreves av dem for at saken skal bli behandlet på nytt. Dette er personer som i mange tilfeller vil ha krav på beskyttelse, og forvaltningen har en plikt til å informere slik at de kan få retten til å få sin asylsak behandlet i Norge oppfylt.