fbpx
top

Lengeværende barnefamilier – fri rettshjelp

De lengeværende barnefamiliene som omfattes av Kommunalkomiteens ordning, vil få fri rettshjelp (advokatbistand).

De lengeværende barnefamiliene som omfattes av Kommunalkomiteens ordning, vil få fri rettshjelp (advokatbistand).
NOAS har bedt Justisdepartementet avklare hvorvidt de lengeværende barnefamiliene som omfattes av Kommunalkomiteens ordning skal gis fri rettshjelp. I svar fra Justisdepartementet av i dag fremgår det at departementet har besluttet å innvilge rettshjelp i disse sakene. Rettshjelpen vil omfatte ”rimelig og nødvendig” bistand i den enkelte sak. Nærmere retningslinjer vil bli utarbeidet.

Justisdepartementet skriver:

«Sakene er etter sin art uprioriterte i rettshjelpssammenheng. Etter en helhetsvurdering har imidlertid departementet kommet til at det kan ytes fritt rettsråd i forbindelse med omgjøringsbegjæringene. Rettsrådet omfatter også nødvendige utgifter til tolk. Det er ved vurderingen særlig lagt vekt på at dette er et engangstilfelle og at det gjelder en begrenset og nærmere definert gruppe av barn/barnefamilier. Innvilgelsen av advokatbistand må ses i sammenheng med Kommunal- og regionaldepartementets midlertidige forskrift i anledning samme sak. Denne er under utarbeidelse. Det tas sikte på at Justisdepartementets nærmere retningslinjer for advokatbistand vil være klare når den midlertidige forskriften trer i kraft. Det presiseres imidlertid at det kun vil bli innvilget advokatbistand i den utstrekning dette anses rimelig og nødvendig.»

Som vi har påpekt tidligere, er NOAS’ standardiserte omgjøringsbegjæring ikke en erstatning for individuell bistand. Det er således meget viktig at alle også sender inn informasjon om de individuelle forholdene ved hjelp av en advokat.

NOAS, 8. juli 2004