fbpx
top

Landinfo kan overprøves

Advokat Bent Endresen reagerer i Klassekampen 20. september 2007 mot at norske domstoler legger ensidig vekt på utlendingsforvaltningens landeksperter når deres oppgave er nettopp å overprøve de vurderingene som er gjort i ulike deler av forvaltningen. Selv om vi ikke kjenner detaljene i den konkrete asylsaken som advokaten tar opp, så er også vårt generelle inntrykk at domstolene som oftest er ukritiske til landinforapportene.

Advokat Bent Endresen reagerer i Klassekampen 20. september 2007 mot at norske domstoler legger ensidig vekt på utlendingsforvaltningens landeksperter når deres oppgave er nettopp å overprøve de vurderingene som er gjort i ulike deler av forvaltningen.
Selv om vi ikke kjenner detaljene i den konkrete asylsaken som advokaten tar opp, så er også vårt generelle inntrykk at domstolene som oftest er ukritiske til landinforapportene. Både Den norske Helsingforskomiteen, NOAS, Amnesty International Norge og Norsk P.E.N. har tidligere påpekt hvordan domstolene i enkelte tsjetsjenske asylsaker har tilsidesatt FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sine anbefalinger, blant annet på bakgrunn av Landinfos vitnemål (Aftenposten, 12 og 27. september 2006).
Domstolene burde merke seg at selv Utlendingsnemnda (UNE) har overprøvd Landinfos rapporter. I et vedtak fra juni i år som UNE har lagt ut på sin praksisbase på nettet står det blant annet følgende: ”Landinfos rapport er ny og det antas fortsatt å hefte en viss usikkerhet om forholdene i Tsjetsjenia i dag. Det er videre nemndas inntrykk at synspunktene i rapporten ikke bare går på tvers med UNHCRs eget syn, men muligens også flere andre seriøse kilder”. UNE omgjorte UDIs vedtak og fastholdt med dette sin etablerte praksis overfor tsjetsjenske asylsøkere.
Selv om Landinfo i prinsippet er et nøytralt organ, så er det ikke dermed sagt at den er ufeilbar og ikke kan overprøves – ikke minst når deres vurderinger går på tvers av UNHCR og andre seriøse menneskerettighetsorganisasjoner. Domstolene bør ta UNEs vedtak til etterretning.
 
Sylo Taraku
fung. generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere