fbpx
top

Kvalitetssikring av asylintervjuer

NOAS deler bekymringen med Norsk tolkeforening (NTF) om at opprettelsen av den nye asylenheten i Trondheim kan medføre at UDI benytter ukvalifiserte tolker. NOAS viser til pressemeldingen fra Norsk tolkeforening (NTF) og deres brev til statsråd Dag Terje Andersen angående tolketjenester ved ny asylenhet i Trondheim. Basert på den informasjon som gis i NTFs brev til statsråden, støtter NOAS advarslene mot at UDI benytter ukvalifiserte tolker. – Asylsøkerne som blir intervjuet i Trondheim må ikke stilles dårligere enn de som blir intervjuet i Oslo, sier seniorrådgiver i NOAS, Sylo Taraku. – Dette gjelder både tolkingen og den som skal foreta intervjuet. Asylintervjuet er helt sentralt for asylvurderingen. Lemping på kravet til kvalitet kan sette asylsøkernes rettssikkerhet i fare.      


NOAS deler bekymringen med Norsk tolkeforening (NTF) om at opprettelsen av den nye asylenheten i Trondheim kan medføre at UDI benytter ukvalifiserte tolker.


NOAS viser til pressemeldingen fra Norsk tolkeforening (NTF) og deres brev til statsråd Dag Terje Andersen 23. mars 2009 angående tolketjenester ved ny asylenhet i Trondheim. Basert på den informasjon som gis i NTFs brev til statsråden, støtter NOAS advarslene mot at UDI benytter ukvalifiserte tolker.

 

– Asylsøkerne som blir intervjuet i Trondheim må ikke stilles dårligere enn de som blir intervjuet i Oslo, sier seniorrådgiver i NOAS, Sylo Taraku. – Dette gjelder både tolkingen og den som skal foreta intervjuet. Asylintervjuet er helt sentralt for asylvurderingen. Lemping på kravet til kvalitet kan sette asylsøkernes rettssikkerhet i fare.      

 

NOAS ser ofte hvilke konsekvenser det kan få dersom intervjuet av asylsøkeren ikke har vært av tilstrekkelig kvalitet. – Uklarheter i intervjurapportene og mangler ved intervjusituasjonen kan være svært vanskelige å rette opp i ettertid, og kan få fatale følger for asylsøkerne, sier Sylo Taraku i NOAS.


Opprettelsen av nye enheter i offentlig sektor der det regelmessig skal arbeides med bruk av tolk, bør så langt som mulig skje i samarbeid med erfarne tolker med nødvendig tolkefaglig kompetanse. Basert på de opplysninger NTF gir i sitt brev til statsråden, er det lite som tyder på at UDI i tilstrekkelig grad har forberedt utflyttingen av intervjufunksjonen i Trondheim. Dette gjelder særlig ivaretakelsen av den delen som handler om tolkekvalitet og rettssikkerhet.


For mer informasjon, kontakt: seniorrådgiver Sylo Taraku i NOAS på mobilnr. 97 180 176 eller e-post:
sylo.taraku@noas.org