fbpx
top

Kriminelle asylsøkere

I Aftenposten 5. oktober er vårt standpunkt gjengitt med overskriften «NOAS vil ha kriminelle asylsøkere i egne mottak». Dette er feil.

I Aftenposten 5. oktober er vårt standpunkt gjengitt med overskriften «NOAS vil ha kriminelle asylsøkere i egne mottak». Dette er feil.
UDI har nå signalisert at de ønsker å etablere et mottak for personer som har fått avslag på søknader som av UDI vurderes som «åpenbart grunnløse». Det skal etableres særskilte sikkerhetstiltak ved dette mottaket. Som vi uttaler i oppslaget i Aftenposten, er det i en del tilfeller slik at kriminelle kommer fra samme land som andre asylsøkere som ofte er ofre for den samme kriminaliteten, og derfor har flyktet. Det kan være liten tvil om at disse opplever det som en belastning å være i samme mottak. Ut fra et slikt perspektiv kan de planlagte sikkerhetstiltakene ved dette mottaket oppleves positivt. Derimot mener vi ikke, som det ved en feil fremgår av oppslaget, at kriminelle asylsøkere skal skilles ut og samles på eget mottak.

Ikke minst ville det skape problemer å avgjøre kriteriene – om det skulle være snakk om å isolere personer som er mistenkt, siktet eller dømt for kriminelle forhold. Å forskjellsbehandle personer som kun er mistenkt, vil raskt fortone seg som stigmatiserende og ikke i overensstemmelse med grunnleggende, norske rettsprinsipper.

Hva gjelder sikkerhetstiltakene ved det planlagte mottaket, må det legges til at kombinasjonen av strenge sikkerhetstiltak og det faktum at beboerne på dette mottaket avventer utsendelse, vil kunne skape en svært spent atmosfære. Som vi er gjengitt i oppslaget, ble bulgarerne som kom i sommer i stor grad isolert i egne leirer, og det utløste mye frustrasjon. Det er ikke minst på bakgrunn av disse erfaringene at vi har funnet det nødvendig å advare mot den vanskelige situasjonen et slikt mottak kan medføre for beboerne. Det nye systemet som det legges opp til vil utvilsomt kreve en betydelig profesjonalitet fra UDI både i forhold til rettssikkerheten og i forhold til den generelle situasjonen på dette mottaket.