fbpx
top

Krav til statsministeren om barn på flukt

NOAS og 26 andre organisasjoner sendte 13. desember brev til statsminister Erna Solberg med krav om en mer rettssikker og human behandling av enslige mindreårige asylsøkere. Vi krever at dagens praksis for aldersvurderinger stanses, og at bruken av midlertidige tillatelser til enslige mindreårige asylsøkere stoppes.

Kritikkverdig aldersvurderingspraksis
Med dagens praksis for aldersvurderinger risikerer vi at mindreårige blir behandlet som voksne. UDI legger avgjørende vekt på medisinske aldersundersøkelser som ifølge Folkehelseinstituttet ikke er tilstrekkelig vitenskapelig basert. Organisasjonene ber derfor norske myndigheter om kun å bruke medisinske aldersundersøkelser i saker der det er grunn til å tvile på alder. Vi ber norske myndigheter om ikke å behandle en asylsøker som voksen på bakgrunn av den medisinske undersøkelsen, når det foreligger flere uttalelser om at personen er mindreårig.

Lege Jens Grøgaard har i dag ansvaret for å sammenstille de medisinske aldersundersøkelsene til en samlet konklusjon. Rådet for legeetikk kritiserte nylig Grøgaard for brudd på de etiske reglene for leger. Rådet mener han har opptrådt i strid med etiske regler ved å gjennomføre aldersundersøkelser med bruk av metoder legen selv opplyser ikke er så gode som ønsket, og uten mulighet for å sikre et gyldig samtykke. Les VGs omtale av saken her.

Midlertidige tillatelser til enslige mindreårige er skadelig
Før sommeren nedstemte Stortinget forslag fra regjeringen om økt bruk av midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere, etter sterk motstand i høringsrunden. I praksis skjer det allikevel, og langt flere enslige mindreårige får en tillatelse kun fram til fylte 18 år. Konsekvensene er alvorlige for ungdommene som rammes.

Flere ungdommer med midlertidig tillatelse forsvinner enn dem som er registrert hjemreist. Det betyr at vi med tiden risikerer å få en stor gruppe ungdommer i Norge som lever her uten lovlig opphold, på siden av samfunnet. Ungdom med midlertidig opphold har svekket psykisk helse på grunn av den usikre tilværelsen, og vi har sett eksempler på selvskading og selvmordsforsøk. En rekke organisasjoner tar nå til orde for at ordningen med midlertidige tillatelser til enslige mindreårige må stoppes.

Les hele uttalelsen fra organisasjonene her.