fbpx
top

Kraftig økning i utsendelser av lengeværende barn

Justisminister Anders Anundsen har uttalt at lengeværende barn ikke er prioritert for tvangsutsendelser. Nye tall fra politiet viser at av de 75 lengeværende barna som er sendt ut i 2014, ble hele 32 sendt ut i september.

Under trontaledebatten tidligere denne måneden opplyste justisministeren til Stortinget at det ikke er gitt noen politiske føringer om at lengeværende barn skal prioriteres for uttransport. Han uttalte videre at det ville vært en uakseptabel opptreden med tanke på den avtalerelasjonen regjeringen har med KrF og Venstre. Støttepartiene har slått seg til ro med disse uttalelsene, og lukket øynene for at det faktisk tvangsutsendes mange barn med lang oppholdstid som kan kvalifisere for opphold etter nye regler. De nye tallene fra politiet bekrefter at mange av familiene som er sendt ut, er barn med sterk tilknytning.

Regjeringen innfører nå nye regler for lengeværende barn. De har varslet at nye forskriftsbestemmelser kan bli innført allerede i månedsskiftet oktober/november. I dag er praksis at fire og et halvt års oppholdstid, med minst ett års skolegang, gir en tilknytning som i utgangspunktet danner grunnlag for opphold. Regjeringen har uttalt at barnets beste skal tillegges mer vekt etter de nye reglene, og at terskelen for å få opphold skal senkes. Likevel blir familier med mer enn fire års oppholdstid tvangsutsendt i stor skala.

NOAS har vært i kontakt med mange av familiene som er sendt ut. Vi har vært involvert i sakene til 28 barn med mer enn fire års oppholdstid som har blitt sendt ut av landet de siste månedene. 22 av dem ble sendt ut i september. Alle disse 28 barna kan oppfylle vilkårene for tillatelse etter nytt regelverk, men har likevel blitt tvangsutsendt rett før de nye forskriftsbestemmelsene trer i kraft.

Regjeringens returpolitikk, med sterkt økte måltall for returer og store budsjettøkninger til politiet, innebærer at stadig flere blir uttransportert. Barnefamilier har i flere år vært en prioritert gruppe for tvangsretur, men justisministeren har sagt at lengeværende barnefamilier ikke er spesielt prioritert. De nye tallene fra politiet viser imidlertid at tvangsutsendelsene av lengeværende barnefamilier er høyere enn noen sinne.

Les mer:
Justisministerens svar til Venstre på spørsmål om hvorvidt lengeværende barnefamilier er prioritert for utsendelser: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=60805
Uttalelser fra KrF og Venstre om at de forutsetter at det ikke sendes ut noen som omfattes av de nye reglene: http://www.nrk.no/norge/tvangsretur-av-barn-mer-enn-doblet-1.11985311

Kontaktperson i NOAS:
Mari Seilskjær, rådgiver i NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere), tlf. 913 34 364