fbpx
top

Kortere tid i mottak og mulighet til arbeid

Raskere saksbehandling, mer effektiv norskopplæring, mulighet til å søke midlertidig arbeid mens asylsaken behandles og selvbosetting. Dette mener NOAS er de grepene regjeringen kan ta for å redusere kostnader knyttet til mottak av store grupper asylsøkere.

NOAS etterlyser en vilje hos regjeringen til å ta i bruk asylsøkernes egne ressurser. Generalsekretær Ann-Magrit Austenå utfordrer regjeringen til å tenke helt nytt om mottaksapparatet.

– Vi må bort fra tidligere politisk oppfatning av mottakene som en passiv oppbevaring og kontroll av asylsøkere, til at mottakene er en arena for raskest mulig norskopplæring, aktivitet og arbeid. Bare slik får vi til både kostnadsreduksjon og bedre integrering, sier Austenå

NOAS frykter at kutt i et allerede nøkternt botilbud, uten andre tiltak som kutter ventetid og åpner for egen aktivitet og arbeid, bare vil virke nedbrytende på mange asylsøkere.

– Statsminister Erna Solberg la vekt på at Norge skal ha et mottakssystem for flyktninger som er tilstrekkelig og verdig. Det som asylsøkere i dag opplever som det mest nedbrytende og uverdig, er lang ventetid i total passivitet. Når mennesker som allerede har ventet lenge, nå opplever at mange syrere får raskere bosetting, kan det skape uro i mange mottak, sier Austenå.

NOAS ser det som svært positivt at statsråd Solveig Horne kommer med tiltak for bedre kartlegging og raskere godkjenning av den erfaring og kompetanse flyktningene kommer med. Det er også svært positivt at regjeringen oppfordrer flere kommuner til å åpne opp for at flyktninger med godkjent opphold får bosette seg selv. Austenå utfordrer statsministeren og politisk ledelse i Justisdepartementet om også å ta signalene fra flertallet på Stortinget og starte arbeidet med lovendringer som vil gjøre det enklere for asylsøkere å få midlertidig arbeidstillatelse mens de venter på å få saken sin behandlet.

– Dess raskere folk kommer i arbeid, dess bedre norsk lærer de og de blir raskere i stand til å bosette seg selv. En slik liberalisering vil alle tjene på, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå.