fbpx
top

Kristne konvertitter returneres til forfølgelse i Iran

NOAS har gjennomgått rundt 100 saker hvor utlendingsdirektoratet, UDI, og utlendingsnemnda, UNE, har avslått søknader om beskyttelse fra iranske konvertitter. Praksis er vurdert på bakgrunn av tilgjengelig landinformasjon og i forhold til Norges internasjonale forpliktelser og UNHCRs anbefalinger.

NOAS mener at dagens praksis ikke tilstrekkelig ivaretar iranske konvertitters beskyttelsesbehov. Konsekvensen er at mennesker med et reelt beskyttelsesbehov blir returnert til forfølgelse i Iran.

Alle søknader om beskyttelse behandles først i Utlendingsdirektoratet, UDI.  Utlendingsnemnda, UNE, behandler alle klager på UDIs avslag på søknader om beskyttelse. NOAS mener det er grunnlag for å kritisere praksis i Utlendingsnemnda (UNE) på følgende punkter:

  • UNE tar ikke stilling til hvordan asylsøkeren kan utøve sin tro ved retur til Iran, herunder hvilke religiøse fellesskap som er reelt og lovlig tilgjengelige for iranske konvertitter.
  • I beskyttelsesvurderinger utelater UNE vesentlig informasjon fra Landinfos beskrivelse av situasjonen for konvertitter i Iran.
  • UNE framstiller faren for arrestasjoner og situasjonen ved fengsling av konvertitter som mindre alvorlig og omfattende enn det tilgjengelig informasjon gir grunnlag for. Tidligere arresterte forteller blant annet om bruk av tortur I fengsel
  • UNE anvender ikke samme vurderingskriterier for konsekvenser av åpenhet om sin tro for konvertitter som for politiske aktivister og homofile asylsøkere. UNE forutsetter at konvertitter ved retur til Iran kan «tilpasse seg hjemlandets sosiokulturelle normer». Det vil i praksis si en forventning om at de legger bånd på seg i utøvelse av sin religiøse tro for å unngå reaksjoner og forfølgelse fra myndighetene.
  • UNE tillegger ikke uttalelser fra menigheter, prester, biskoper og andre ledere innenfor kirkesamfunnet som konvertitten tilhører betydelig vekt i troverdighetsvurderingen. Videre bør saker hvor konvertering anføres, og der det er tvil om klagerens konvertering er reell, avgjøres i nemndmøte med personlig fremmøte.

NOAS frykter derfor at konvertitter med et reelt beskyttelsesbehov blir returnert til forfølgelse i Iran.

NOAS’ nye rapport «Tro, håp og forfølgelse – NOAS’ rapport om kristne konvertitter fra Iran» lanseres på litteraturhuset i dag, torsdag 19.juni 2014, klokken 14.00-16.00.

Les rapporten «Tro, håp og forfølgelse. NOAS’ rapport om kristne konvertitter fra iran» her.
Les rapportenens sammendrag og anbefalinger her.

Kontakt i NOAS:
Rådgiver Jon Ole Martinsen, tlf. 40 49 36 89, jon.ole.martinsen@noas.org
Rådgiver Eirin Hindenes, tlf 40 04 74 39, eirin.hindenes@noas.org