fbpx
top

Kirkeasyl – nye erfaringer, nye utfordringer

kirkeasylEn konsultasjon om kirkeasyl, nye politiske aksjonsformer i kirker og kirkens rolle

Tid: Tirsdag 22.januar, 1130-16

Sted: Krypten i Oslo Domkirke

Målgruppe: Folk fra kirkelige staber og menighetsråd, andre kirkelige ledere, diakonirådgivere på bispedømmekontorene, andre fagfolk og organisasjoner

Etter de mange kirkeasylene på 1990-tallet utarbeidet Mellomkirkelig råd for Den norske kirke en evalueringsrapport med anbefalinger for menighetene. De siste årene har man erfart en ny økning i kirkeasyl og andre nye aksjonsformer. Er rapportens anbefalinger fremdeles dekkende, eller er det behov for nye? Hva slags type utfordringer møter menigheter som opplever kirkeasyl eller andre aksjoner i dag? Bør kirka forholde seg på samme måte til kirkeasyl i dag som den gjorde på 1990-tallet?

Program:

1130-1215:     Lunsj

1215-1235:     Innledning, v/ Berit Hagen Agøy, generalsekretær for Mellomkirkelig råd

1240-1320:     Nye aksjonsformer – oppmerksomhet eller beskyttelse?

Prinsipiell ryddighet, praktiske utfordringer og sterke menneskelige hensyn, v/ Olav Dag Hauge, domprost i Oslo

1330-1400:    Kirkeasyl som vern av rettsikkerhet og vern mot utrygghet og uforutsigbarhet. Humanitære vurderinger på grunnlag av barn, familie og lang saksbehandling. 

v/Harald Tronvik, jurist og rådgiver for kirkeasylant på Nesodden

1415-1445:     Papirløse og politiske aksjoner – kirken som politisk aktør vs kirken som tilfluktsted, v/ Kristin Knudsen, menighetsrådsleder i Bergen domkirke menighet

1455- 1520:    Brukes kirken bevisst av asylsøkere eller støttenettverk? Hva er asylsøkeres beste? v/ Ann-Magritt Austenå, generalsekretær i NOAS

1520-1530:     Oppsummering og avslutning

 

Arrangør: Mellomkirkelig råd og Oslo kirkelige fellesråd

Påmelding til Arild.Yri@oslo.kirken.no innen fredag 18.januar