fbpx
top

Justis kutter asyl-rettshjelp

Justisminister Anders Anundsen fjerner støtten til NOAS’ gratis rettshjelp til asylsøkere. Støtten var i fjor på 200.000. Justis begrunner kuttet med at asylsøkere med avslag nå får realitetsorienterende samtaler med UDI-medarbeidere etter avslag. 

Justisdepartementet gjennomfører samtidig store kutt i støtte til JussBuss, JURK, Gatejuristen og andre frivilligbaserte, gratis rettshjelpstjenester. Tidligere har justisministeren mer enn halvert UDIs prosjektmidler til informasjon og veiledning overfor asylsøkere og gitt føringer for streng prioritering av rene returfremmende tiltak.

Tilskuddet til NOAS’ gratis rettshjelp til asylsøkere har variert. De siste årene har støtten vært 200.000 per år. Også i 2012 ble støtten kuttet helt under justisminister Grete Faremo (Ap). Begrunnelsen var da at NOAS får betalt for å utføre oppdraget vi har om å informere og veilede nyankomne asylsøkere før asylintervju. Veiledningen av de nyankomne asylsøkerne er hjemlet i forskrift til utlendingsloven og gitt NOAS etter anbudsrunder og forhandlinger. NOAS fikk i 2013 avklart med Justisdepartementet at informasjonsprogrammet for de nyankomne asylsøkerne er noe helt annet enn gratis rettshjelp og rådgivning overfor asylsøkere med endelig avslag.

Justisdepartementet begrunner årets kutt med at asylsøkere har rett til fem timer gratis advokatbistand i forbindelse med klage til Utlendingsnemnda (UNE) på avslag i Utlendingsdirektoratet (UDI). I tillegg viser departementet til at asylsøkere med avslag fra mars i år får såkalt realitetsorienterende samtaler med en UDI-ansatt om sin sak.

Asylsøkere trenger gratis rettshjelp
NOAS er sterkt uenig i at en slik realitetsorienterende samtale med en representant fra etaten som har fattet vedtaket, erstatter en uavhengig vurdering av om det er informasjon som ikke har kommet fram, om det kan foreligge saksbehandlingsfeileller om det er andre momenter som tilsier at saken bør sees på nytt.

Generalsekretær Ann-Magrit Austenå trekker fram flere dokumenterte erfaringer som klart viser hvorfor det er behov for et gratis rettshjelpstilbud til asylsøkere:

  1. NOAS fikk i dag – 25. juni – full støtte i Høyesterett for at Norge bryter flyktningkonvensjonen ved å rutinemessig fengsle asylsøkere som tar seg til Norge ved bruk av falske dokumenter. https://www.noas.no/hoyesterett-bekrefter-funn-i-noas-rapport-norge-bryter-flyktningkonvensjonen-artikkel-31/
  2. En gjennomgang av advokatbistanden asylsøkerne har rett på i klageomgangen (2012), viser stor forskjeller i hvordan et negativt vedtak forkynnes og forklares for asylsøker og hvor mye kunnskap og arbeid den enkelte advokat bidrar med i den enkelte klagesak til Utlendingsnemnda (UNE).  http://www.udi.no/globalassets/global/forskning-fou/beskyttelse/evaluering-av-advokatordningen-for-asylsokere.pdf
  3. Bare 10 prosent av asylsakene i UNE behandles ved personlig frammøte for nemnd. Flertallet av sakene behandles av nemndleder alene, basert på asylintervjuet og annen skriftlig informasjon i saken.
  4. Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe har i perioden 2006 – 2013 gjennomgått totalt 1755 UNE-vedtak. Gruppen har tatt 71 saker til rettslig prøvning og har fått medhold ved dom, eller ved omgjøring av UNE, i nærmere 70 prosent av sakene. Et flertall av sakene prosedyregruppa har tatt opp og fått omgjort, var i UNE avgjort av nemndleder alene.
  5. Etter innstrammingene i asylpolitikken i 2008-09, ble antall henvendelser om gratis rettshjelp til NOAS mer enn doblet fra 2009 til 2010. NOAS har i perioden 2011 – 2013 gjennomgått 1200 – 1300 saker årlig. Av de rundt 15 prosent av disse sakene, som organisasjonen årlig velger å gå videre med, har NOAS fått omgjort vedtak i rundt 40 prosent.
  6. I 2013 har NOAS bistått asylsøkere i 37 nemndmøter med personlig frammøte. 32 av sakene resulterte i omgjøring av vedtaket til gunst for søker.

Kutter bredt i gratis rettshjelp
Samtidig som Justis kutter all rettshjelpsstøtte til NOAS, får Gatejuristen, JussBuss og de andre studentdrevne rettshjelpstiltakene store kutt. Dette rimer ikke med justisminister Anundsens uttalelser om at ordningen med fri rettshjelp til utsatte grupper skal styrkes. Justisministeren svarte slik på et skriftlig spørsmål om hvordan den nye rettshjelpsordningen skal ivareta utsatte grupper: https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=59917 

NOAS’ gratis rettshjelp overfor asylsøkere er i dag ikke en del av ordningen med fri rettshjelp overfor utsatte grupper, og vil derfor i utgangspunktet heller ikke være omfattet av den gjennomgangen justisministeren har varslet.