fbpx
top

Justis dropper rettsikkerhet – presser fram returforslag

Mens justisminister Anders Anundsen har levert lite når det gjelde den lovede styrkingen av asylprosess og klageordning, presser han Politidirektoratet, Kriminalomsorgen og Utlendingsdirektoratet til å komme med nye returtiltak. I brev til Justisdepartementet advarer Politidirektoratet om at forslagene som presses fram ikke representer etatenes «syn eller faglige tilrådninger».

Politidirektoratet, Kriminalomsorgen og Utlendingsdirektoratet fikk 31. mars i år i oppdrag å i løpet av to måneder levere forslag til nye returtiltak i en egen returrapport. I oversendelsesbrevet fra Politidirektoratet, POD, er direktoratet bekymret over at omfattende bestillinger om nye tiltak presses fram med svært korte tidsfrister.

«Det gjør at vi ikke har mulighet til å utrede dette på en kvalitativ tilfredsstillende måte eller sikre forankring og kvalitetsikring av de vurderinger og konklusjoner som fremkommer. Som følge av det er det knyttet usikkerhet til enkelte av estimatene. Dette gjelde både de økonomiske og de administrative konsekvensene samt tiltakenes effekt på returtallet, skriver assisterende avdelingsdirektør Atle Roll-Matthiesen.

Videre presiseres det i oversendelsesbrevet at det i andre del av returrapporten gis «en isolert og overordnet vurdering av alternative konseptuelle løsninger for returområdet. Vurderingen av løsningene representerer ikke Politidirektoratets, Kriminalomsorgsdirektoratets eller Utlendingsdirektoratets syn eller faglige tilrådning for fremtidig organisering og innretting av returområdet.»

NOAS bekymret for rettssikkerhet
NOAS er bekymret for at regjeringens ensidige oppfølging av returdelen av den asylpolitiske avtalen med Venstre og KrF innebærer en svekkelse av rettssikkerhet for asylsøkere og lengeværende barn.

En engangsløsning ble iverksatt for lengeværende barn fra 1. juli i år, uten at det er bevilget penger til hverken informasjon eller rettshjelp til barna som kan være omfattet av ordningen. Ordningen innebærer til dels kompliserte kriterier og noen helt nye betingelser. Regjeringen har ikke gitt utsatt iverksettelse eller suspendert utreiseplikt for familier som kan være omfattet av ordningen. Utlendingsnemnda har heller ikke blitt bedt om på eget initiativ å gå gjennom sakene til barna som kan være omfattet av ordningen.

Samtidig har Justis mer enn halvert prosjektmidler i UDI til informasjon og veiledning og har kuttet all støtte til NOAS’ gratis rettshjelpstilbud til asylsøkere og lengeværende barn. For likevel å sikre at alle lengeværende asylbarn får samme mulighet til rettshjelp og veiledning, har NOAS iverksatt en rettshjelpsdugnad for lengeværende barn.

Les mer om rettshjelpsdugnaden her.

Barnefamilier sendes ut før ny ordning på plass
Lørdag 6. september går høringsfristen ut for Justisdepartementets forslag til ny varig ordning for lengeværende barn. Også denne ordningen innebærer noen nye kriterier og kan i realiteten bli en kraftig innstramming av muligheten for mange barn med sterk tilknytning til Norge. NOAS går imot flere elementer i forslaget og mener det er svært viktig at det følger midler til informasjon, veiledning og gratis rettshjelp med en ny varig ordning for lengeværende barn. Så langt har regjeringen ikke signalisert noen vilje til å sikre barna mulighet til å få prøvet sin sak etter de nye kriteriene. Tvert imot er tvangsutsendinger av lengeværende barnefamilier intensivert mens forslaget til nye ordninger har vært ute til høring.

NOAS kjenner til at flere afghanske barnefamilier med oppholdstid på henholdsvis fire, fire og et halvt og fem år har blitt sendt ut i løpet av de siste ukene. En pakistansk familie ble nylig sendt ut etter seks år i Norge. NOAS mener at norske myndigheter må suspendere utreiseplikten for familier med barn som har bodd mer enn tre år i Norge, slik at de ikke risikerer å bli sendt ut før saken er behandlet på nytt. I det minste bør det raskt gis utsatt iverksettelse til familiene med barn med mer enn tre års oppholdstid som anmoder om en ny vurdering saken.

Vi fengsle asylsøkere
I returrapporten fra POD, Kriminalomsorgen og UDI foreslås det en rekke ikke-kvalitetssikrede returtiltak. Blant dem er å utvide kapasiteten ved en rekke fengsler, for å fengsle asylsøkere som har fått endelig avslag og som har oversittet utreisefrist. NOAS har tatt avstand fra forslaget og har vist til våre forslag om endringer i straffeloven og utlendingsloven for å tydeliggjøre skillet mellom straff for kriminelle lovbrudd og sanksjoner mot mennesker som bryter utlendingsloven.

Les mer:

Les om forslaget og Noas’ kommentar her.

Se NOAS’ høringsuttalelse her.

Les mer om reaksjoner på returrapporten her.

Les Politidirektoratets bekymringsbrev her.

Les returrapporten her.