fbpx
top

Instruks om utsatt iverksettelse til lengeværende barn

Justisdepartementet har denne uka sendt en instruks til politiet om at enkelte lengeværende barn ikke kan tvangsutsendes før de har fått mulighet til å få saken sin vurdert etter nye regler. Ifølge instruksen skal alle familier med barn med mer enn 4,5 års oppholdstid i Norge få informasjon om muligheten til å få saken sin behandlet etter forskriftsbestemmelsene fra desember i fjor før tvangsretur finner sted.

NOAS mener det er positivt at norske myndigheter sikrer at flere familier får mulighet til å prøve saken på nytt etter nye regler. Det er en styrking av de lengeværende barnas rettssikkerhet at det ikke bare er familier som får bistand eller som har tilstrekkelige ressurser til å skrive og sende inn en omgjøringsbegjæring selv, som får saken vurdert etter nye regler.

NOAS er imidlertid kritisk til at instruksen bare gjelder barn med mer enn 4,5 års oppholdstid. I dag er praksis at 4,5 års oppholdstid og minst 1 års skolegang gir en tilknytning som i utgangspunktet er tilstrekkelig til at det gis oppholdstillatelse. Dersom det foreligger andre momenter, for eksempel knyttet til helseforhold eller omsorgssituasjon, kan det også gis oppholdstillatelse selv om oppholdstiden er kortere enn 4,5 år. Disse familiene omfattes ikke av den nye instruksen.

Det er altså ikke dekkende når justisminister Anders Anundsen i pressemeldingen fra departementet uttaler at instruksen til politiet er en sikkerhetsventil som sikrer at barn som kan bli omfattet av endringene i utlendingsforskriften, kan få prøvd saken sin etter de nye reglene. NOAS mener at også familier med noe kortere oppholdstid enn 4,5 år bør få en oppdatert vurdering. Også i disse sakene bør det undersøkes om det foreligger andre forhold enn oppholdstid som tilsier at familien gis oppholdstillatelse på grunn av hensynet til barnets beste.

Rettshjelp nødvendig rettssikkerhetsgaranti
Departementet skriver i instruksen at de arbeider med å få på plass en ordning som tilrettelegger for at alle i målgruppen får tilstrekkelig informasjon om muligheten til å få saken sin behandlet etter nytt regelverk. NOAS mener det er helt avgjørende at familiene som får utsatt iverksetting, gis rettshjelp i saken, slik at relevante forhold kommer fram og saken blir godt opplyst før Utlendingsnemnda tar stilling til om tillatelse skal gis. I det minste må familiene få grundig informasjon, på eget språk, om mulighetene for å kontakte NOAS eller andre organisasjoner som tilbyr gratis rettshjelp i denne typen saker.

Regelverket for lengeværende barn er komplisert, og mange ulike forhold, både knyttet til familiemedlemmer, situasjonen i Norge og situasjonen i foreldrenes hjemland, har betydning for vurderingen av saken. Det finnes også et stort antall rettskilder som er relevant å bruke i juridiske anførsler til behandlingen av saken. Rettshjelp er derfor en forutsetning for at saken blir behandlet på en forsvarlig og rettssikker måte.

Rettshjelpsdugnaden for lengeværende barn har samlet inn en million kroner til rettshjelp til familier med lang oppholdstid i Norge. NOAS har kontaktet alle asylmottak og bedt dem informere familier med lengeværende barn om at vi tilbyr gratis rettshjelp. Vi er imidlertid avhengig av at familiene faktisk tar kontakt med oss og sender oss fullmakt. NOAS engasjerer seg i alle saker hvor familier som tar kontakt med oss har mer enn 4,5 års oppholdstid og 1 års skolegang og ikke har fått saken vurdert etter nye regler. Vi mener at også andre familier som omfattes av instruksen, men som ikke tidligere har kontaktet oss, må få tilbud om gratis rettshjelp. Når det innføres en ny ordning som skal sikre ny behandling i flere saker, må myndighetene sørge for at familiene får tilbud om rettshjelp, og for finansiering av rettshjelpen.

Familier må ikke fengsles mens de venter
NOAS mener dessuten at det er avgjørende at familier ikke sitter fengslet mens utlendingsmyndighetene vurderer saken på nytt. I de varslede presiseringene, forventer vi at det klargjøres at familier ikke kan holdes fengslet i påvente av at utlendingsmyndighetene vurderer saken på nytt.

Les instruksen her.

Les departementets pressemelding her.