fbpx
top

Ingen tiltak for å bedre dårlig bokvalitet

Lite tyder på en bedring av dagens mottakssituasjon i budsjettet som ble fremlagt i dag.

Regjeringen foreslår i dagens budsjett å bevilge 1,5 milliarder til Utlendingsdirektoratet for å drifte asylmottak og 275 millioner som tilskudd for vertskommuner for asylmottak. Dette er omtrent på samme nivå som i fjor. Budsjettet er basert på prognoser fra i vår om ankomst på 11 000 asylsøkere. Regjeringen varslet i går at de i månedsskiftet oktober – november kommer med en tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet for 2016 med bevilgninger for å møte utfordringene med de økte asylankomstene.

Bostandard må bedres
Bevilgningen til drift av mottak må bli langt høyere for å kunne håndtere den reelle situasjonen. I tillegg må bevilgningen også føre til en bedring av boligstandard og kvalitet på mottak. NTNU, SINTEF Byggforsk og Høgskolen i Lillehammer publiserte nylig rapporten «Bokvalitet på norske asylmottak» som viser at kvaliteten og standarden på mottak generelt er dårlig. Det er lav bostandard, mye slitasje, fukt og trangboddhet. Rapporten viser til at spesielt barn påvirkes negativt av trangboddhet; det påvirker skoleprestasjoner, relasjonen til foreldrene, antall venner og kan i verste fall føre til ungdomskriminalitet. Forskning viser at boligkvalitet kan brukes bevisst for å forebygge mentale helseproblemer, påvirke aktivitet og livskvalitet.

Setter kvoteflyktninger opp mot asylsøkere
NOAS reagerer på at regjeringen legger opp til en situasjon hvor bosettingsklare flyktninger i Norge vil bli sittende lenge i mottak og at denne andelen vil øke. Finansminister Siv Jensen skriver i Statsbudsjettet (s.74) at «utgiftene til drift av asylmottak og tilskudd til vertskommuner og beboere vil øke som følge av Stortingets vedtak om å ta imot til sammen 8 000 syriske flyktninger i perioden 2015-2017. Overføringsflyktningene blir ved ankomst til Norge bosatt direkte i kommunene. Bosettingsklare flyktninger blir dermed sittende lenger i mottak.» I stedet for å komme med forslag til nye tiltak og endringer i et tungrodd bosettingssystem, velger finansministeren å sette kvoteflyktninger opp mot flyktninger som har kommet til landet som asylsøkere. NOAS reagerer på at finansministeren og regjeringen på denne måten fraskriver seg et samlet ansvar for å bosette både kvoteflyktninger og flyktninger med innvilget opphold i Norge. Et liv på asylmottak er i utgangspunktet ment å være kortvarig og boligstandarden og kvaliteten på mottak er basert på korte opphold. NOAS forventer at regjeringen kommer med konstruktive løsninger til dette i tilleggsproposisjonen til Stortinget.

Les mer: Rapporten «Bokvalitet på norske asylmottak»

Les mer: Dagsavisen om elendig bokvalitet ved norske mottak