fbpx
top

Ingen krig uten flyktninger

Der det er fredsforhandlinger, er det krig. Der det er krig, er det flyktninger. Men mens det norske Utenriksdepartementet er aktive i fredsforhandlingene i Sri Lanka, blir de langt fleste asylsøknader som er fremsatt av tamilske flyktninger avvist av Utlendingsdirektoratet og Justisdepartementet. Krigen pågår for fullt mellom regjeringshæren og de tamilske tigrene (LTTE) nord i landet, men norske myndigheter finner det likevel forsvarlig å returnere tamiler til de regjeringskontrollerte områdene i sør. Av de 259 som fikk sine søknader behandlet i 1999, fikk hele 192 avslag.

Der det er fredsforhandlinger, er det krig. Der det er krig, er det flyktninger. Men mens det norske Utenriksdepartementet er aktive i fredsforhandlingene i Sri Lanka, blir de langt fleste asylsøknader som er fremsatt av tamilske flyktninger avvist av Utlendingsdirektoratet og Justisdepartementet. Krigen pågår for fullt mellom regjeringshæren og de tamilske tigrene (LTTE) nord i landet, men norske myndigheter finner det likevel forsvarlig å returnere tamiler til de regjeringskontrollerte områdene i sør. Av de 259 som fikk sine søknader behandlet i 1999, fikk hele 192 avslag.
Norske myndigheter argumenterer på samme vis som lankesiske myndigheter, som sier at de ikke er i krig med tamilene, kun med LTTE. Det er godt kjent at en stor andel av tamilene på et vis eller annet støtter, eller har støttet, LTTE, ofte fordi de ikke har blitt gitt noe valg. Myndighetenes – de norske og de lankesiske – distinksjon synes dermed akademisk, ikke minst for de tamilene som uansett vil bli anholdt av politiet og mistenkt for å ha tilknytning til LTTE. Under unntakslovgivningen har både det lankesiske politiet, forsvarsdepartementet og sikkerhetsstyrkene vide fullmakter til å foreta slike arrestasjoner.

Det er godt dokumentert at arrestasjon ofte medfører tortur. Det har de siste årene vært tusener av forsvinninger, med andre ord personer som er blitt enten likvidert eller torturert til døde. Et talende eksempel på den svært utilstrekkelige beskyttelsen tamiler har i de regjeringskontrollerte områdene, er at det bare er offeret selv som kan ta opp et brudd på menneskerettighetene med lankesisk Høyesterett. Personer som er forsvunnet eller som er torturert til døde, vil vanskelig kunne gjøre dette.

Vi ønsker å oppfordre regjeringen til en mer ansvarlig vurdering av asylsøknader fremsatt av tamiler, spesifikt:

– Tamiler som blir utsatt for mistenkeliggjøring og overgrep, herunder tortur, fra det lankesiske politiet eller som flykter fra regjeringshæren, har ingen andre steder å flykte enn inn i krigsområdene i nord. Dette kan ikke oppfattes som et rimelig alternativ til å flykte ut av Sri Lanka.
– De tamilene som flykter den motsatte veien, fra LTTE, kan ta sjansen på å reise inn i de områdene som er kontrollert av regjeringshæren, men som tamil vil man bli mistenkt av regjeringshæren og politiet for å tilhøre LTTE. I alle tilfeller hvor søkeren har hatt en tilknytning til LTTE av noe slag, er det sannsynlig at han før eller siden vil bli utsatt for mishandling og tortur fra politiet.

Det er avgjørende for sikkerheten til personer med slike erfaringer at de blir innvilget beskyttelse i et annet land. Begge disse punktene er i overensstemmelse med vurderingene til FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Videre anmoder vi regjeringen om foreløpig å stanse den pågående returen av tamilske asylsøkere. Sri Lanka har opplevd en intensivering av krigstilstanden de siste månedene. Norske myndigheter har ingen mulighet til å garantere for de returnerte asylsøkernes trygghet, langt mindre til å vurdere deres situasjon noen måneder inn i fremtiden. Vi viser også til advokatene Eldhuset og Romstads undersøkelser under sitt opphold på Sri Lanka, og deres innstendige advarsler mot retur.

Norske myndigheter fortjener betydelig respekt for den rollen de spiller i fredsforhandlingene. Det fremstår som et desto mer forunderlig paradoks at kun krigen, og ikke flyktningene, blir anerkjent av den samme regjeringen.

Bjarte Vandvik
generalsekretær, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)

Stig Utnem
generalsekretær, Mellomkirkelig Råd