fbpx
top

Informasjon til asylsøkere som kommer via Russland (Storskog grensekontrollsted)

Norske myndigheter har fra 25. november 2015 innført nye regler for behandling av saker for personer som kommer over den norsk-russiske grensen ved Storskog.

Her er et skriv fra NOAS om behandlingen av asylsøknader fra denne gruppen basert på de nye reglene. Teksten finnes på norsk, russisk og arabisk.

Klikk her for russisk oversettelse / Русский перевод можно увидеть здесь

Klikk her for arabisk oversettelse / للترجمة بالعربية. انظر هنا.

Les instruksen fra Justisdepartementet her og rundskrivet fra UDI her. Les hva NOAS mener om de nye reglene her.

Flere personer vil ikke få asylsøknaden sin behandlet i Norge, mens andre vil få asylsøknaden behandlet på kort tid ved grensen. Norske myndigheter mener at Russland er et trygt land for de fleste, og at mange av dem som kommer over grensen trygt kan returneres til Russland.

Kort om retten til å søke asyl

Å søke om asyl betyr å søke om beskyttelse. Personer som risikerer å bli drept eller utsatt for alvorlige overgrep om de reiser tilbake til sitt hjemland, har krav på beskyttelse. Hvis det er klart at man har eller kan få oppholdstillatelse i et annet trygt land, vil man vanligvis ikke få beskyttelse i Norge.

Man kan ikke få beskyttelse på grunn av følgende forhold:

 • Fattigdom eller vanskelige levekår.
 • Ønske om jobb eller skolegang.
 • Helseforhold

Utlendingsdirektoratet (UDI) bestemmer hvem som får beskyttelse i Norge.

Hvordan vil saken din bli behandlet?

De nye reglene skiller mellom ulike kategorier av asylsøkere som kommer via Russland. Hvilken kategori du tilhører har betydning for behandlingen av asylsøknaden din. Ikke alle vil få asylsøknaden sin behandlet i Norge. I de tilfeller der norske myndigheter likevel velger å behandle asylsøknaden kan det skje i rask prosedyre, i løpet av timer eller dager.

Her er en forenklet fremstilling av kategoriene og saksgangen:

Kategori 1: Du har flyktningstatus eller midlertidig asylstatus i Russland

Regelen er at asylsøknaden ikke vil bli behandlet i Norge.

Det gjøres unntak hvis norske myndigheter mener at retur til ditt hjemland etter et avslag kan skje raskere enn retur til Russland.

Kategori 2: Du som har oppholdstillatelse i Russland, eller visum av lengre varighet eller visum med adgang til flere innreiser i Russland.

Regelen er at asylsøknaden ikke vil bli behandlet i Norge.

Det gjøres unntak hvis norske myndigheter mener at retur til ditt hjemland etter et avslag kan skje raskere enn retur til Russland.

Kategori 3: Du som kommer fra et område som norske myndigheter vurderer som trygt

(For eksempel de fleste europeiske land, Bangladesh, Egypt, India, Nepal, Pakistan, Tyrkia, Kurdistan Region of Iraq, Kabul i Afghanistan.)

Selv om du har visum til Russland av kortere varighet, eller din oppholdstillatelse har gått ut eller du har oppholdt deg ulovlig i Russland vil regelen være at asylsøknaden ikke blir behandlet i Norge.

Det gjøres unntak hvis norske myndigheter mener at retur til ditt hjemland etter et avslag kan skje raskere enn retur til Russland.

Kategori 4: Du som kommer fra et område hvor situasjonen vurderes som noe mer utrygt.

I tillegg må du ha visum til Russland av kortere varighet, eller tidligere oppholdstillatelse er bortfalt eller du har oppholdt seg ulovlig i Russland og

Norske myndigheter vurderer om det er grunn til å tro at du vil bli sendt tilbake til ditt hjemland fra Russland. Hvis dette er tilfelle, kan asylsøknaden bli behandlet i Norge. Hvis ikke, vil regelen være at asylsøknaden ikke blir behandlet i Norge.

Det gjøres unntak hvis norske myndigheter mener at retur til ditt hjemland etter et avslag  kan skje raskere enn retur til Russland.

Kategori 5: Du som har dobbelt statsborgerskap, hvorav det ene er russisk.

Regelen er at asylsøknaden din skal behandles i Norge. Det vil vanligvis skje i rask prosedyre, eventuelt på selve grensen.

Alle kategorier: Absolutt vern mot utsendelse

Norske myndigheter kan ikke sende deg til et sted der du kommer i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Hva betyr det at din asylsøknad ikke behandles?

 1. Du vil gå gjennom en rask prosedyre, som vanligvis gjennomføres på grensen.
 2. Politiet vil ha et en kort samtale med deg. Den korte samtalen handler om din situasjon i Russland, og hva som vil skje med deg dersom du må reise til ditt hjemland. Se oversikt over spørsmålene du kan få her.
 3. Du vil ikke få mulighet til ytterligere intervju med norske myndigheter, og asylsøknaden din vil bli avgjort på grunnlag av opplysningene du gir til politiet i samtalen.
 4. Du skal få et vedtak. Du kan be om å få en kopi av vedtaket.
 5. Du får ikke en utreisefrist.
 6. Du får ikke oppnevnt en advokat.
 7. Når en søknad ikke behandles i Norge vil det si at du blir avvist på grensen.
 8. Du må forlate Norge umiddelbart.

Spesielt om enslige mindreårige asylsøkere

Enslige mindreårige asylsøkere er asylsøkere som kommer til Norge uten en voksen omsorgsperson. Asylsøkere som er enslige mindreårige vil få oppnevnt en advokat. Det er kun denne gruppen som vil få oppnevnt advokat.

Kan du klage på at asylsøknaden din ikke behandles i Norge?

Du kan klage, men du må selv kontakte en advokat.

Hvis du har søkt om asyl før 08.12.2015 vil kostnadene for advokaten dekkes av den norske staten for et begrenset antall timer.

Hvis du har søkt om asyl etter 08.12.2015 vil kostnadene for advokaten ikke dekkes av den norske staten. Du må da betale for advokat selv. Du kan lese om nye regler fra 08.12.2015 her.