fbpx
top

Informasjon om berostillelse av asylsøknader som omfatter barn

Her kan du laste ned informasjon, samt en generell omgjøringsanmodning (og anmodning om utsatt iverksettelse) som kan benyttes av barn og barnefamilier som har vært i Norge minst 3 år 1. april 2007 – men som har endelig avslag.

Her kan du laste ned informasjon, samt en generell omgjøringsanmodning (og anmodning om utsatt iverksettelse) som kan benyttes av barn og barnefamilier som har vært i Norge minst 3 år 1. april 2007 – men som har endelig avslag.
Til asylmottak

INFORMASJON OM BEROSTILLELSE AV ASYLSØKNADER SOM OMFATTER BARN

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i instruks AI-5/2006 av 31.8.06 bedt UDI og UNE om å stille asylssøknader i bero i saker som omfatter barn som 1. april 2007 vil ha vært i Norge i tre år.

Dette vil gjelde enslige mindreårige asylsøkere, eller barn i følge med omsorgsperson, herunder foreldre eller andre voksne. Kravet er at minst ett av barna er under 18 år den 31. august 2006, samt at barna har oppholdstid på totalt tre år eller mer den 1. april 2007. Barna må fremdeles oppholde seg i riket. Perioder hvor barna har oppholdt seg utenfor riket medregnes ikke i oppholdstiden.

AID har ifølge seg selv ikke myndighet til å instruere UNE om å berostille saker hvor det foreligger endelig avslag (dvs. avslag i Utlendingsnemnda). Instruksen omfatter derfor ikke barn eller barnefamilier som allerede har endelig avslag. Disse har imidlertid mulighet til å anmode om omgjøring av vedtak og begjære utsatt iverksettelse av tidligere avslag – med henvisning til den varslede lovendring. Vedlagt følger en generell omgjøringsanmodning (og anmodning om utsatt iverksettelse) som kan benyttes av barn og barnefamilier som har vært i Norge minst 3 år 1. april 2007 – men som har endelig avslag.

Vi vil understreke at det å anmode om omgjøring/utsatt iverksettelse ikke vil være en garanti mot utsendelse. Det er opp til Utlendingsnemnda å avgjøre i den enkelte sak om det skal gis utsatt iverksettelse.

Vi kan gjerne kontaktes for eventuelle spørsmål.

Oslo, 4. september 2006

Med vennlig hilsen
for Norsk Organisasjon for Asylsøkere

Morten Tjessem
generalsekretær

Fra

Duf:

Dato:

Til
Utlendingsnemnda

Faks: 21 08 50 01

SØKNAD OM ASYL – ANMODNING OM OMGJØRING – ANMODNING OM UTSATT IVERKSETTELSE

Undertegnede med familie bor for tiden i Norge. Barnet/barna i familien var under 18 år den 31. august 2006. Vi har fått avslag på vår asylsøknad, men ber nå om at vedtaket omgjøres i medhold av utl. §§ 8 annet ledd og 38 c første ledd annet alternativ da det foreligger særlige sterke menneskelig hensyn som tilsier dette. Vi mener at vårt/våre barn har en slik tilknytning til riket at det er grunnlag for å innvilge oppholdstillatelse.

Vi viser til instruks AI-5/2006 om å stille saker som involverer barn i bero. For at saken skal stilles i bero er det et krav at barna har en oppholdstid på totalt tre år eller mer 1. april 2007 og fremdeles oppholder seg i riket. Klageren har barn som oppfyller dette vilkåret. På denne bakgrunn bør vår sak stilles i bero frem til endringer i utlendingsforskriften foreligger.

Vi mener det foreligger særlige sterke menneskelige hensyn som tilsier at tidligere vedtak kan omgjøres etter utl. §§ 8 annet ledd og 38c første ledd annet alternativ. Vi anmoder derfor om at det innvilges oppholdstillatelse jfr. utl. § 8 annet ledd, jfr. forskriften § 21 annet ledd og utl. § 38c første ledd annet alternativ. Subsidiært ber vi om at sakene stilles i bero til endringene i utlendingsforskriften foreligger.

Med vennlig hilsen

___________________________