fbpx
top

Ikke støtte til barnehage for 4- 5-åringer i mottak

Regjeringen kutter vertskommunetilskuddet til barnehageplasser for 4-5-åringer i asylmottak. Kuttet er på 42,2 millioner.

Justisminister Anders Anundsen ønsker videre å spare 45 millioner kroner ved å redusere satsene for økonomisk støtte til livsopphold for voksne mottaksbeboere som enten ennå ikke har fått vedtak i sin sak, eller som har fått oppholdstillatelse. Den økonomiske støtten skal bidra til å dekke livsopphold og andre nødvendige ytelser for asylsøkere som ikke kan dekke dette selv. Det foreslås en bevilgning på posten på 408,3 mill. kroner.

Per 31 august 2014 var det 122 asylmottak i Norge med 15 050 beboere. 3 069 av beboerne var barn. Tilskuddet til aktivitetstilbud for barn i asylmottak er ikke økt. Det foreslås en bevilgning på posten på 15,5 mill. kroner. Regjeringen vil redusere bevilgingene for drift av asylmottak med totalt 14,3 mill. kroner, mot en tilsvarende økning knyttet til arbeidet med returtiltak.

Regjeringen foreslår også å redusere bevilgningen på posten med 4,7 mill. kroner knyttet til plasser i mottak tilpasset enslige mindreårige asylsøkere (EMA). I følge regjeringen, er det stor usikkerhet om alderen til asylsøkere som oppgir å være mindreårige. I dag er det sannsynligvis beboere i EMA-mottak som er over 18 år. Bevilgningsreduksjonen tilsvarer at belegget i mottak for enslige mindreårige må reduseres med anslagsvis 13 beboere.

Det foreslås en bevilgning på posten for mottaksdrift på om lag 1,5 milliarder. Bevilgningsforslaget bygger på et anslag om gjennomsnittlig belegg i mottak på 13 640 personer, hvorav om lag 300 personer i mottak for enslige mindreårige mellom 15 og 18 år.