fbpx
top

Høyesterett opphever lagmansretten avgjørelse

Høyesterett avsa 29.mars 2012 dom vedrørende en homofil mann
fra Irak. Mannen har tidligere fått avslag på sin asylsøknad i både tingretten
og lagmannsretten, i tillegg til hos UDI og UNE. Borgarting lagmannsrett hadde
saken til behandling sommeren 2011. Man la til grunn at den irakiske
asylsøkeren var homofil. Lagmannsretten mente også at dersom hans seksuelle
identitet ble kjent på hans hjemsted, ville han stå i en reell og nærliggende
fare for forfølgelse. Det ble imidlertid lagt til grunn at han ville holde sin
homofile identitet skjult for omverdenen ved retur til hjemlandet, i tråd med
”hjemlandets sosiokulturelle normer”. Høyesterett mener at lagmannsrettens rettsanvendelse er feil og sender saken tilbake til ny behandling.

Les høyestrett avgjørelsen her:
Les pressemelding fra NOAS, LLH, SEIF, Skeiv Verden og Skeiv Ungdom her:
For ytterligere kommentarer fra NOAS, kontakt rådgiver Jon Ole Martinsen, mobil: 404 93 689

PRESSEMELDING

Positive signaler fra
Høyesterett

Dette gir nytt håp til de 50 – 60 lesbiske og homofile
asylsøkere som i dag venter på en endelig avgjørelse på sin søknad om asyl her
i Norge.

Høyesterett avsa 29.mars 2012 dom vedrørende en homofil mann
fra Irak. Mannen har tidligere fått avslag på sin asylsøknad i både tingretten
og lagmannsretten, i tillegg til hos UDI og UNE. Borgarting lagmannsrett hadde
saken til behandling sommeren 2011. Man la til grunn at den irakiske
asylsøkeren var homofil. Lagmannsretten mente også at dersom hans seksuelle
identitet ble kjent på hans hjemsted, ville han stå i en reell og nærliggende
fare for forfølgelse. Det ble imidlertid lagt til grunn at han ville holde sin
homofile identitet skjult for omverdenen ved retur til hjemlandet, i tråd med
”hjemlandets sosiokulturelle normer”.

I dommen sier Høyesterett at det ikke er tilstrekkelig å
vise til slike sosiokulturelle normer på generelt grunnlag. Det må foretas en
konkret vurdering av årsaken til at en homofil asylsøker eventuelt ville ønske
å skjule sin seksuelle identitet ved retur. Dersom hele eller en vesentlig del
av årsaken er at man frykter forfølgelse, skal dette gi rett til asyl.
Høyesterett mener derfor at lagmannsrettens rettsanvendelse er feil og sender
saken tilbake til ny behandling.

Uttalelsen fra Høyesterett står i samsvar med internasjonale
anbefalinger og rettspraksis i andre europeiske land. FNs høykommissær for
flyktninger (UNHCR) har tidligere kommet med retningslinjer som slår fast at det ikke skal forventes eller kreves at en
person endrer eller skjuler sin identitet for å unngå forfølgelse. Dette prinsippet
ble også lagt til grunn i en dom avsagt i Englands høyeste domstol i 2010, der
man slo fast at to homofile menn, fra henholdsvis Kamerun og Iran, oppfylte
vilkårene for rett til asyl, som følge av fare for forfølgelse ved retur. Englands
høyeste domstol mente det var brudd på internasjonale menneskerettigheter å
kreve at en person skal skjule sin homofile identitet.

Det er på tide at norsk asylpraksis bringes i samsvar med anbefalinger
fra FNs høykommissær for flyktninger og praksis og anbefalinger fra land det er
naturlig å sammenligne oss med. Retningslinjene for innvilgelse av asylsøknader
fra homofile og lesbiske som kommer til Norge må endres. Der det er en reell
fare for forfølgelse i hjemlandet, skal det gis asyl. Det kan ikke kreves at en
asylsøker skal ”leve i skapet” for å unngå å bli forfulgt ved retur.

Vi krever derfor at de norske retningslinjene endres og at alle tilsvarende asylsaker
stilles i bero til de nye retningslinjene foreligger. Også de asylsøkerne som
har fått endelig avslag på sin søknad med denne begrunnelsen må få opphevet sin
utreiseplikt, samtidig som deres sak gis en ny behandling i tråd med
Høyesteretts avgjørelse.

MVH

Landsforeningen for Lesbiske og Homofile (LLH), Skeiv
ungdom, Skeiv Verden, SEIF (Selvhjelp for innvandrere og flyktninger) og NOAS
(Norsk organisasjon for asylsøkere).

 

 

Kontaktinfo:

 

LLH –
Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner:

Bård Nylund,
leder, mobil 950 56 383

 

NOAS:

Jon Ole
Martinsen, rådgiver, mobil 404 93 689

 

Skeiv
Verden:

Susanne
Demou Øverland, generalsekretær, mobil 950 93 293

 

SEIF:

Gerd
Fleicher, leder, tlf 22 03 48 30

 

Skeiv
Ungdom:

Åshild Marie
Vige, leder, mobil 952 75 837