fbpx
top

Høyre svikter både flyktninger og integrering

I forslaget til nytt partiprogram fraskriver Høyre seg internasjonalt ansvar. Partiet vil ha mer bruk av usikre oppholdstillatelser og stramme inn på familiegjenforening. Begge deler får alvorlige konsekvenser for integreringen. Det tjener verken flyktningene eller Norge.

Av Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS

I gjeldende program står det at Høyre vil «overholde de internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet av», og at asylpolitikken skal være «i tråd med internasjonale forpliktelser». Referanse til internasjonale konvensjoner i innvandringspolitikken er fjernet i forslag til nytt partiprogram.

Bistandsmidler som brekkstang

Høyre fraskriver seg internasjonale forpliktelser og solidaritet ytterligere ved å skyve ansvaret for verdens flyktninger over på mindre rike land enn Norge. Landene i nærområdene har allerede tatt et uforholdsmessig stort ansvar for flyktninger. Stater med langt flere utfordringer og langt færre ressurser til å takle dem enn Norge, skal betales for å ta det ansvar Høyre fraskriver seg. Norge skal være «pådriver for avtaler hvor mennesker med reelt beskyttelsesbehov får opphold i tredjeland, og benytte bistandsmidlene som et verktøy for å oppnå enighet eller inngå slike avtaler».

Vil håndplukke flyktninger

Samtidig vil Høyre at personer med høy sannsynlighet for god integrering prioriteres i uttak av kvoteflyktninger. Det betyr at det ikke nødvendigvis er de som trenger det mest som får komme hit, og at de minst ressurssterke blir igjen i nærområdene.

Det svekker Norges legitimitet internasjonalt om vi ikke mottar vår andel av mennesker på flukt. Og det samsvarer dårlig med at Norge gjennom en plass i FNs sikkerhetsråd har lovet å jobbe for «beskyttelse av sivile, inkludert barn, med utgangspunkt i humanitærretten og menneskerettighetene».

Svekker integrering

Høyres programkomité betegner ikke innvandringspolitikken som rettferdig eller rettssikker. Økt bruk av usikre oppholdstillatelser og innstramning i familiegjenforening skal gjøre det vanskeligere for flyktninger i Norge. Partiet velger virkemidler som åpenbart vil svekke integreringen, og samtidig undergrave partiets mål om en «bærekraftig» innvandringspolitikk.

Det kan vanskelig forventes at flyktninger som nektes gjenforening med ektefelle og barn, som frykter for familiens sikkerhet eller som i mange år må leve med en frykt for å miste oppholdstillatelsen i Norge, samtidig fullt ut skal klare å konsentrere seg om norskkurs, skole eller jobb-jakt. Høyre overser forskning som tydelig viser at manglende familiegjenforening og usikre oppholdstillatelser har skadelige konsekvenser for psykisk helse og integrering.

Flere på farlig flukt

Familiegjenforening er ett av få sikre og lovlige veier til Europa for mennesker med beskyttelsesbehov. Når denne muligheten stenges, fører det til at flere barn og voksne tvinges ut på farlige reiser for å søke beskyttelse. Det bidrar til at menneskesmugling opprettholdes, som Høyre ønsker å forhindre.

Noen få lyspunkter finnes i forslaget til program. Det skal bli enklere for flyktninger i likekjønnede forhold å få familiegjenforening. Tidlig kartlegging av flyktningers kompetanse er også et positivt tiltak, som kan bidra til at integreringen går raskere.

Men samlet sett er Høyres forslag til innvandringspolitikk ingen god nyhet, verken for flyktningene eller for Norge. Vi setter vår lit til at krefter i partiet som ønsker rettssikkerhet og god integrering, får til endringer før partiprogrammet spikres.