fbpx
top

Høyesterett verner om retten til familieliv og barnets beste

Høyesterett kom enstemmig til at det var uriktig av utlendingsmyndighetene å avslå familiegjenforeningssøknad mellom en syrisk mann og hans familie fordi ekteskapet ble inngått da en av partene var mindreårig. Vedtaket ville ha ført til varig splittelse av familien med to barn.

Om saken

En syrisk kvinne og to barn hadde fått avslag på søknad om å bli gjenforent med ektefelle og far i Norge. De hadde tidligere levd sammen som familie i Syria, fram til ektefellen måtte flykte. Utlendingsmyndighetene hadde begrunnet avslaget med at ekteskapet ikke kunne anerkjennes i Norge fordi kvinnen var et barn da de giftet seg dagen før hun fylte 13 år. Kvinnen var 18 år da hun søkte om å bli gjenforent med sin ektefelle. Ektefellen har flyktningstatus i Norge og det er ikke mulig for dem å bo sammen i Syria. Kjernen i saken var om det var støtende mot den norske rettsordenen å la et ekteskap inngått som mindreårig i Syria, gi grunnlag for opphold i Norge.

Enstemmig Høyesterett

Høyesterett la vekt på at familien var etablert før ektefellen kom til Norge. Kvinnen er nå 21 år og ønsker å fortsette familielivet. Ektefellen har beskyttelse i Norge og kan ikke returnere til Syria. En opprettholdelse av avslag på familiegjenforeningssøknad ville dermed ha ført til varig splittelse av familien. Barna ville ha vokst opp uten far.

Høyesterett oppsummerte slik:

På den eine sida vil eit opphaldsløyve i denne saka indirekte sanksjonere ei framferd som det i Noreg er brei semje om at er fullstendig uakseptabel. På hi sida var opphaldsløyve i Noreg ikkje eit tema ved giftarmålet i 2012. Den lange tida som har gått, det faktum at (X) på søknadstidspunktet var over 18 år og i dag har eit reelt ynske om å halde fram med samlivet med ektemannen, talar for at det vil vera i strid med rettskjensla å nekte henne og borna opphaldsløyve på grunn av ekteskapet. Dersom det ikkje blir gjeve opphaldsløyve, vil familien vera varig splitta. Dette vil ha negative konsekvensar, ikkje minst for borna som blir avskorne frå å vakse opp med begge foreldra.

Høyesterett bekreftet, i tråd med praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), at når årsaken til familiesplittelse er behov for beskyttelse, skal det mer til for å nekte familieinnvandring for et etablert familieliv i hjemlandet.

NOAS partshjelper i saken

NOAS engasjerte seg i saken fordi vi mener at det ville være brudd på internasjonale forpliktelser å opprettholde avslag på familiegjenforeningssøknad. Familien har rett til familieliv i Norge. Barna har rett til å vokse opp med begge sine foreldre.

Vi erkjenner samtidig de etiske problemstillingene i saken. NOAS mener at det er helt uakseptabelt med barneekteskap. Men, vi mener at nektelse av oppholdstillatelse i denne konkrete saken var et uegnet virkemiddel. Vi er enig med Høyesterett i at å nekte kvinnen og hennes barn familielivet i Norge heller ville være en krenkelse av hennes rettigheter fremfor å beskytte henne.

Vi legger vekt på at vernet om familielivet og hensynet til barnets beste veier tyngre enn at kvinnen selv ble giftet bort som barn. Hun er nå 21 år og har selv et ønske om å komme til Norge og gjenforenes med mannen. Ekteskapet ble inngått før kvinnen og ektefellen hadde noen som helst tilknytning til Norge og før det ble krig i Syria.

Dommen kan leses i sin helhet her.