fbpx
top

Høyesterett prøver hovedfunnet i NOAS’ interneringsrapport

NOAS mener norsk praksis med å straffe asylsøkere for innreise med falskt pass er i strid med flyktningkonvensjonens artikkel 31. Femte juni behandler Høyesterett en sak om tolkingen av konvensjonens krav om at asylsøkere etter grensepassering «straks» må framstille seg for myndighetene.

Asylsøkere som kommer til Norge med falskt pass straffes i dag med 45-60 dager i fengsel for å ha overtrådt straffeloven. Flyktningkonvensjonen artikkel 31 gir imidlertid straffrihet for en slik overtredelse, hvis nærmere bestemte vilkår er oppfylt. Hvis NOAS’ vurdering av hvilke rettigheter flyktningkonvensjonen gir asylsøkere i slike situasjoner er korrekt, betyr det at asylsøkere blir straffet med fengsel for en handling som ikke er ulovlig. Dersom individer blir straffedømt til tross for at handlingen etter gjeldende norsk lov skal være straffri, er det et justismord.

Under lansering av NOAS’ rapport om internering og fengsling av asylsøkere i februar ble NOAS’ syn på norsk praksis bekreftet av jussprofessor Mads Andenæs:

– Riksadvokatens tolkning av flyktningkonvensjonens artikkel 31, som er førende for norsk påtalepraksis, er ikke i overensstemmelse med de bindende reglene om traktattolking, sa Andenæs, som er FNs spesialrapportør for vilkårlig fengsling.

Dette synet ble også bekreftet gjennom en skriftlig uttalelse fra Eirik Bjørge ved Universitetet i Oxford, som har doktorgrad i traktattolking.

5. juni skal Norges Høyesterett behandle spørsmålet om hvordan begrepet «straks fremstiller seg for myndighetene» i flyktningkonvensjonens artikkel 31 skal tolkes. Hvis Høyesterett tillater det, vil NOAS opptre som partshjelper i retten. Advokat Anders Ryssdal i advokatfirmaet Wiersholm vil føre saken uten kostnad for NOAS.

André Møkkelgjerd, juridisk rådgiver i NOAS og medforfatter av rapporten om internering og fengsling av asylsøkere, deltar sammen med Mads Andenæs og Eirik Bjørge i det forberedende arbeidet med Wiersholm.

Riksadvokaten har til NTB kommentert NOAS’ påstand om at norsk praksis er i strid med flyktningkonvensjonens artikkel 31:

– I den forbindelse vil vi også se på om Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling bør kontaktes. Inntil videre står retningslinjene ved lag, men vi vil vurdere om disse skal endres. Konklusjonen kan formentlig foreligge i løpet av mars måned. Dersom det før dette tidspunkt kommer opp saker for domstolene, antas at forsvarerne vil prosedere på at NOAS’ oppfatning må legges til grunn.

Etter at det ble klart at Høyesterett vil behandle saken, har Riksadvokaten uttalt til NOAS at de vil avvente en eventuell endring av retningslinjene til Høyesterett har behandlet saken. 

Kontakt i NOAS:
Juridisk rådgiver André Møkkelgjerd, tlf. 91601141, andre.mokkelgjerd@noas.org