fbpx
top

Høyesterett forkastet anke mot eritreere

Da lagmannsretten mente at Utlendingsnemnda (UNE) hadde feilbehandlet 16 saker der eritreere har søkt om familiegjenforening, anket UNE saken. Ankesaken ble avvist av Høyesterett, og dommen fra lagmannsretten blir stående. NOAS har bidratt i retten. Artikkelen er oversatt til tigrinja.

Nå må UNE behandle sakene på nytt.

Saken dreier seg om UNEs tolkning av ettårsfristen i familiegjenforeningssakene. En flyktning må kunne forsørge sin familie for å få gjenforening. Men det finnes et unntak fra det generelle underholdskravet når flyktningen har levert søknaden innen ett år etter å ha fått opphold. Gebyr må være betalt og søknaden registrert på nett innen 6 måneder, i tillegg til at dokumenter må innleveres innen ett år.

Ifølge UNE må søknaden først anses «fremmet» når familiemedlemmet som søker om å få komme til Norge har møtt opp personlig på en norsk utenriksstasjon/ambassade og levert inn søknadsdokumenter. Lagmannsretten mener ettårsfristen er oppfylt når søknad er registrert elektronisk via Utlendingsdirektoratets nettsider.

Problemstillingen gjelder først og fremst for familieinnvandring fra Eritrea på bakgrunn av den spesielle situasjonen i landet. Eritrea har ingen norsk utenriksstasjon (ambassade) der søknadsdokumenter leveres. Siden det er utreiseforbud i landet, må familiemedlemmer ta en ofte farefull reise over grensen til en utenriksstasjon i Etiopia.

−UNE har overkjørt sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen har helt siden 2014 påpekt feilbehandlingen som totalt gjelder 38 personer i rettssakene.

Saksøkernes advokat Georg Schjerven Hansen (Advokatfirmaet Schjerven Hansen) er glad for at retten nå har avgjort at UNE har tatt feil.

−Det er skandaløst at UNE i en årrekke har overkjørt sivilombudsmannens juridiske syn. Mange barn har bodd under vanskelige forhold og har gått glipp av skolegang og integrering i Norge, sier Schjerven Hansen, som takker NOAS for bistand i tingretten og lagmannsretten.

Advokaten mener UNE nå må gå gjennom alle lignende saker på nytt og gjenåpne disse. Ifølge UNE kan det gjelde opp til flere hundre saker.

NOAS kan bistå i klagesaker

Personer som kan klage, og der NOAS kan bistå, gjelder altså kun de som har søkt om familieinnvandring via UDIs nettsider i perioden 12. september 2014 til 1. august 2017, men som ikke har møtt opp personlig på norsk utenriksstasjon innen ettårsfristen.

Forskriften som har vært gjenstand for uenigheten i retten, ble endret 1. august 2017. Nå må man registrere søknaden på nett innen seks måneder, og levere dokumenter på en bestemt ambassade/utenriksstasjon innen ett år.

Har du spørsmål? Kontakt post@noas.org

 

ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ይግባይ ኣንጻር ኤርትራውያን ነጺግዎ

UNE ኣብ 16 ጉዳያት ጥርናፌ ስድራቤት ዝሓተቱ ኤርትራውያን ጌጋ ገምጋብ ጌሩ ኢሉ ናይ ይግባይ ቤት ፍርዲ ምስ ወሰነ፡ UNE ነቲ ፍርዲ ይግባይ ኢሉ።

ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ይግባይ ስለዝነጸጎ፡ እቲ ናይ ይግባይ ቤት ፍርዲ ውሳነ ሕጋዊ ኮይኑ ኣሎ። NOAS ኣብ ቤት ፍርዲ ኣበርክቶ ጌሩ ኢዩ። ሕጂ UNE ነቶም ጉዳያት ከም ብሓዲሽ ክትግምግሞም ኣለዋ።

እቲ ጉዳይ ብዛዕባ ኣተረጓጉማ UNE  ኣብ ናይ ሓደ ዓመት ገደብ ግዜ አብ ጉዳያት ጥርናፈ ስድራቤት ዝምልከት ኢዩ። ሓደ ስደተኛ ጥርናፌ ስድራቤት ክፍቀደሉ ባዐሉ ንስድርኡ ክኣሊ ክኽእል ኣለዎ። እንተኾ ግን እቲ ስደተኛ መንበሪ ፍቅድ ድሕሪ ምውሳዱ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ነቲ ጠለብ እንተ ኣቅሪብዎ እቲ ሓፈሻዊ ናይ እቶት ቅጥዒ ከይምልከቶ ይኽእል። እቲ ክፍሊት ክኽፈል ኣለዎን እቲ ጠለብ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ብኢንርተነት ክምዝገብን ኣለዎ፡ ከምኡ ውን እቲ ሰነዳት ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ክርከብ ኣለዎ።

ብመሰትረ UNE እቲ ጠለብ ‘ቀሪቡ’ ዝቁጸር እንተ ደኣ እቲ ናብ ኖርወይ ክመጽእ ዘመልክት ዘሎ ኣባል ስድራቤት ኣብ ሓንቲ ናይ ኖርወይ ኤምባሲ ብኣካል ቀሪቡን ነቲ ናይ መመልከቲ ሰነዳት ኣረኪቡን ኢዩ። ናይ ይግባይ ቤት ፍርዲ እቲ ናይ ሓደ ዓመት ገደብ ግዜ ከም ዝተማለአ ዝቁጸር እቲ ጠለብ ብኤለክትሮኒካዊ መልክዕ ብመንገዲ ወይብ ሳይት ቤት ጽሕፈት ኢሚግረሽን እንተተመዝጊቡ ኢዩ ይብል።

 

ብሰንኪ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፍሉይ ኩነታት፡ እዚ ሽግር ብዝያዳ ንጥርናፊ ስድራቤታት ካብ ኤርትራ ኢዩዝምልከት።

ኣብ ኤርትራ ሰነዳት ክተቅርበሉ እትኽእል ናይ ኖርወይ ኤምባሲ የለን። ናይ መገሻ ፍቅድ (ኤግዚት) ኩልኩል ስለዝኾነ፡ ኣባላት ስድራ ቤት ናብ ኣብ ኢትዮጲያ ዝርከብ ናይ ኖርወይ ኤምባሲ ክኸዱ መብዛሕትኡ ግዜ ሓደገኛ ዝኾነ ዶብ ናይ ምስጋር ጉዕዞ ክብገሩ ኣልዎም።

 

UNE ንሲቪል ኦምቡድስ ማንን ወይ ሕጋዊ ስቪላዊ ተቆጽጻጻራይ (sivilombudsmannen) ሸለል ኢልዎ

ሲቪል ኦምቡድስ ማንን ካብ 2014 ኣትሒዙ ናይዞም ኣብዚ ጉዳይ ዝተሳተፉ 38 ሰባት ጌጋ ገምጋም ከምዝተገበር ሓቢሩ ኢዩ።

ጠበቃ ናይ ዞም ከሰስቲ ጊዮርግ ሻርቨን ሃንሰን (Advokatfirmaet Schjerven Hansen) UNE ጌጋ ከምዝገበረ ቤት ፍርዲ ምውሳኑ ሑጉስ ኢዩ።

  • UNE ንናይ ሲቪል ኦምቡድስ ማንን ሕጋዊ ርኢቶ ንነዊሕ ዓመታት ሸለል ክብሎ ብጣዕሚ ዘሕፍር ኢዩ። ጠበቃ ሻርቨን ሃንሰን፡ ብዙሓት ቆልዑ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ኩነታት ይነብሩ ከምዘለውን ናይ ትምህርቲን ኣብ ሕብረተሰብ ኖርወይ ናይ ምውህሃድን ግዜኦም ጠፊኡ ድሕሪ ምባል NOAS ኣብ ክልቲኡ ድረጃታት ቤት ፍርዲ ዝገበሮ ድጋፍ ኣመስጊኑ።

UNE ንኹሉ ተመሳሳሊ ጉዳያት ክትግምግምን ከም ብሓዲሽ ክትኽፍትን ኣለዋ ይብል እቲ ጠበቃ። ብመሰትረ UNE፡ እዚ ንብኣማኢት ዝቁጹሩ ጉዳያት ክምልከት ይኽእል ኢዩ።

 

NOAS ኣብ ናይ ይግባይ ጉዳያት ክትሕግዝ ትኽእል

ይግባይ ክብሉ ዝኽእሉ ስባት፡ NOAS ይግባይ ክብሉ ክትሕግዞም እትኽእል፡ እቶም ብመንገዲ ናይ UDI ወይብ ሳይት ካብ 12.09.2014 ክሳብ 01.08.2017 ጥርናፈ ስድራቤት ዘመልከቱን ኣብ ውሽጢ ናይ ሓደ ዓመት ገደብ ግዜ ብኣካል ናብ ኤምባሲ ናይ ኖርወይ ዘይቀረቡን ኢዮም።

እቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ዘይመሰማመዒ ዛዕባ ዝነበረ መምረሒ ኣብ 01.08.2017 ኢዩ ተቀዪሩ። ኣብዚ ሕጂ ግዜ እቲ ጠለብ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ብኢንተርኔት ክምዝገብ ኣለዎን እቲ ሰነዳት ድማ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣብ ዝተወሰነት ናይ ኖርወይ ኤምባሲ ክቀርብ ኣለዎ።

ሕቶ አንተለኩም በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክትረኽበና ትኽእል post@noas.org